Vilkår & betingelser

”Ved at tilgå dette websted accepterer du, som kunde eller potentiel kunde, at modtage informationer om dette websted i mere end ét sprog.”

Disse vilkår og betingelser gælder din brug af denne hjemmeside. Ved at logge ind på denne hjemmeside accepterer du, at du har læst og accepteret disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du forlade denne hjemmeside.

Adgang til de oplysninger, der vises på denne hjemmeside, kan være begrænset til visse personer i visse lande. Forskellige BlackRock fonde er registreret eller godkendt i forskellige lande. BlackRock Investment Management (UK) Limited har ikke til hensigt, at oplysninger om BlackRock fonde skal vises til personer, der er udelukket fra at se sådanne oplysninger i deres bopælsland. Brugere af denne hjemmeside skal sikre, at de har juridisk ret til at logge på hjemmesiden i det land, hvor de logger på. Brugere er også ansvarlige for at sikre, at deres erklæringer vedrørende bopælsland, domicilland eller registrerede hjemsted er korrekte, når de går ind på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside ejes og drives af BlackRock Investment Management (UK) Limited. Indholdet tilvejebringes og administreres af BlackRock Investment Management (UK) Limited og andre selskaber i BlackRock-gruppen (de direkte og indirekte datterselskaber af BlackRock, Inc., herunder investeringsadministratoren, bestyrelsesmedlemmer og rådgivere er samlet betegnet "BlackRock").

Lovgivningsmæssig status

Denne hjemmeside er udgivet til opnåelse af adgang hertil i Danmark af BlackRock Investment Management (UK) Limited, der er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority i Storbritannien. BlackRock Investment Management (UK) Limited er et selskab, der er registreret i England under selskabsnr. 2020394, registreret adresse 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL,

Sådan kommunikerer du med BlackRock Investment Management (UK) Limited

Du finder oplysninger om BlackRock fonde på denne hjemmeside. Derudover kan du kontakte BlackRock Investment Management (UK) via telefon, fax, post eller e-mail (info@iShares.dk) for yderligere oplysninger om BlackRock fondene..

Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Til investorer i Danmark

Denne information er udelukkende rettet mod professionelle investorer i Danmark, og afdelingerne er godkendt af Finanstilsynet. Beslutninger om investeringer skal udelukkende være baseret på information indeholdt i virksomhedens prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt. Al dokumentation udleveres uden beregning på kontoret i Danmark, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø.

Begrænsede investorer

BlackRock fondene tilbydes ikke til og er ikke beregnet til indbyggere i lande, i hvilke (a) BlackRock fondene ikke er godkendt eller registreret til udbyttebetaling, og hvor dette strider imod ethvert lands lovgivning vedrørende værdipapirer, (b) udbredelse af oplysninger vedrørende BlackRock fondene via internettet er forbudt, og/eller BlackRock Investment Management (UK) Limited ikke er godkendt eller kvalificeret til at fremsætte sådanne tilbud eller opfordringer. Denne hjemmeside og oplysningerne på hjemmesiden skal ikke opfattes som en reklame, et tilbud om at sælge eller en henvendelse med et tilbud om at købe værdipapirer i de BlackRock fonde, der nævnes på denne hjemmeside, og sådanne værdipapirer hverken tilbydes eller sælges i lande, hvor dette er i modstrid med nævnte lands lovgivning om værdipapirer.

Specifikt er aktierne i BlackRock fondene ikke, og vil ikke blive, registreret under the Securities Act 1933 of the USA (”1933 Act”) eller lovgivningen om værdipapirer i en stat i USA. Aktierne må ikke udbydes eller sælges direkte eller indirekte i USA eller på vegne af eller til fordel for enhver person i USA, undtagen i henhold til en fritagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt de lovgivningsmæssige krav i henhold til the 1933 Act, og enhver gældende statslig lovgivning om værdipapirer. Ethvert genudbud eller gensalg af enhver aktie i USA eller til personer i USA kan udgøre et brud på amerikansk lovgivning. ”Person i USA” betyder enhver person, der af the Securities Exchange Commission fra tid til anden anses for at være en ”person i USA” i henhold til regel 902(k) i the 1933 Act eller enhver anden person eller enhed, som bestemt af lederne af BlackRock fondene. Kontakt din salgsrepræsentant for at få en liste over personer eller enheder, der anses for at være ”amerikanske personer”.

Brugere af denne hjemmeside skal straks informere BlackRock Investment Management (UK) Limited via e-mail, såfremt en hvilken som helst oplysning, som en bruger opnår adgang til på denne hjemmeside, medfører, at brugeren, BlackRock eller en hvilken som helst BlackRock fond overtræder gældende lovgivning eller regulativer. I sådanne tilfælde skal brugeren (a) forlade denne hjemmeside, (b) straks destruere alle oplysninger (og alle kopier), som brugeren har hentet eller udskrevet fra denne hjemmeside, (c) se bort fra sådanne oplysninger, og (d) behandle sådanne oplysninger som fortrolige og ikke udbrede disse.

Risikoadvarsel

Investeringsrisici

BlackRock Fonde er muligvis ikke egnede til alle investorer, og BlackRock garanterer ikke for fondenes afkast. Tidligere afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af og prisen på aktier eller enheder (der kan handles på begrænsede markeder) i fondene og indtægterne derfra kan gå op og ned, og en investor får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage. Hvor en investor investerer i en BlackRock fond, der er denomineret i en anden valuta end valutaen i investorens bopælsland, kan udbyttet til investoren stige eller falde som et resultat af valutaudsving.

Kapitaludbyttet og indtægten for hver fond er baseret på den værdistigning og indtægt fra de værdipapirer, fonden ejer, minus omkostninger. Således må det forventes, at udbyttet for hver fond varierer som resultat af ændringer i sådan værdistigning eller indtægt. Derudover kan værdipapirerne i et aktie-benchmarkindeks præstere dårligere end investeringer i obligationer og investeringer på aktiemarkeder, der følger andre markeder, markedssegmenter eller sektorer, der er forskellige fra en fond. Da fremmede børser kan være åbne på dage, hvor aktier i en fond ikke prisfastsættes, kan værdien af værdipapirerne i porteføljen i en fond ændres på dage, hvor investorerne ikke kan købe eller sælge aktier i en fond.

Udsving i valutakurser kan påvirke værdien af investeringer, der involverer eksponering til fremmed valuta.

Visse fonde anvender muligvis derivater, og detaljerne for disse er beskrevet i de relevante prospekter. Brug af derivater involverer særlige risici, og fondene eksponeres muligvis for kreditrisiko med hensyn til parter, som de handler med.

En investering i en fond involverer ofte investering i internationale markeder. En investering på vækstmarkeder (emerging markets) involverer også forhøjede risici, såsom forøget volatilitet og muligheden for lavere handelsvolumen.

Alle prognoser og eksempler (herunder beregninger, der er anvendt deri) på denne hjemmeside er kun til illustrative formål, og det garanteres ikke, at de er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede.

Skatteniveauer, skattestatus for fondene, beskatning af investorer og undtagelse for beskatning kan ændres fra tid til anden. Enhver ændring i skattelovgivningen i en hvilken som helst jurisdiktion, hvor en fond er registreret, krydsnoteret, markedsført eller investeret i, kan påvirke fondens skattestatus, påvirke værdien af den relevante fonds investeringer i den påvirkede jurisdiktion, påvirke den relevante fonds evne til at opfylde sit investeringsmål og/eller ændre udbytter efter skat til investorer. Tilgængeligheden af og værdien af enhver skatteundtagelse for investorer afhænger af investorernes individuelle omstændigheder. Skatte-oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke skattemæssig eller juridisk rådgivning. Mulige investorer opfordres til at konsultere deres skatterådgivere med hensyn til deres specifikke skattesituationer og skattemæssige virkninger af en investering i fonde.

Vigtige oplysninger om fondene er indeholdt i de relevante prospekter for fondene. Kopier af disse kan fås på hjemmesiden eller fra din børsmægler eller finansielle rådgiver. Se prospekterne for fondene for en fuld beskrivelse af risiciene ved investering i fondene.

Børshandlede fonde (”ETF’er”)

Aktier i iShares-fondene kan købes eller sælges hele dagen på en eller flere børser (sekundært marked) gennem en autoriseret broker. Aktier i iShares-fondene kan kun tegnes eller indløses direkte med iShares-fondene (primært marked) af autoriserede deltagere i meget store emissioner/indløsninger.

Ved investering i en iShares-fond køber du aktier i et selskab, der er noteret på en eller flere børser. Prisen for aktierne bestemmes af udbud og efterspørgsel. En sådan pris er ikke nødvendigvis den samme som værdien pr. aktie, der indgår i iShares-fondens aktiver. Aktieprisen kan til enhver tid lavere eller højere end værdien for aktivet. På grund af ETF-strukturen forventes det imidlertid, at en væsentlig rabat eller overpris for værdien af aktivet ikke vil ses i det lange løb.

Investeringsråd

Indholdet på denne hjemmeside er generelt og er ment som en oplysning til investorer, mulige investorer og deres professionelle brokere om eksistensen af og de mulige fordele ved at investere i BlackRock fonde. Denne hjemmeside er ikke tænkt som et specifikt investeringsråd, herunder, men ikke begrænset til, investeringsmæssig, finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig rådgivning, eller som anbefalinger vedrørende egnetheden for BlackRock fonde til en specifik investors investeringsprofil. Hvis du har brug for investeringsrådgivning, skal du kontakte din uafhængige børsmægler eller din finansielle rådgiver. Før du investerer, bør du indhente passende rådgivning om værdipapirer, skat eller anden lovgivning, der påvirker dig personligt.

Immaterielle rettigheder

”iShares®” er et registreret varemærke, der tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemærker, tjenestemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet af copyright, varemærker og andre former for ejerskabsrettigheder. Alt indhold ejes eller kontrolleres af BlackRock Investment Management (UK) Limited eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet. Med undtagelse af, hvor det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet på denne hjemmeside anses som en tildeling af nogen licens eller rettigheder under copyright, noget patent eller varemærke eller anden immateriel ret tilhørende BlackRock Investment Management (UK) Limited eller nogen tredjepart. Al kopiering af oplysninger eller data, især tekster og grafikker, kræver forhåndsgodkendelse fra BlackRock Investment Management eller den part, der er udpeget som udbyder af indholdet.

SEDOL™ -koder, der vises på denne hjemmeside (a) forbliver London Stock Exchange plc's intellektuelle ejendom og offentliggøres af BlackRock Investment Management (UK) Limited under licens, og (b) må ikke videregives af personer, der opnår adgang til denne hjemmeside, medmindre disse personer på forhånd har indhentet skriftlig tilladelse fra London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemærker tilhørende London Stock Exchange plc, og de bruges under licens.

Indholdet på og brugen af denne hjemmeside

Denne hjemmeside er til din personlige og interne brug og må ikke anvendes til kommercielle formål (uanset om det sker for at opnå profit eller ej), medmindre og i det omfang, at du er en finansiel rådgiver, der søger oplysninger om BlackRock fonde til dine kunder.

Som bruger må du ikke sælge, kopiere, offentliggøre, videresende, overføre, ændre, vise, reproducere og/eller skabe arbejde på grundlag af oplysningerne eller softwaren på denne hjemmeside. Du må ikke gengive sider, tekst, billeder eller noget indhold fra denne hjemmeside ved brug af såkaldt ”framing” eller lignende teknologi. Du accepterer, at du ikke har nogen rettigheder til at bruge indholdet af denne hjemmeside på anden vis.

Indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, grafikker, links og/eller andre emner, er udarbejdet baseret på kilder, materialer og systemer, der antages at være pålidelige og nøjagtige, og leveres til dig ”som de er” og ”som de er tilgængelige”.

BlackRock giver ingen garantier og fraskriver sig alle direkte, indirekte og lovpligtige garantier af enhver art til dig eller tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende nøjagtighed, betimelighed, fuldstændighed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål, ikke-krænkelse af tredjepartsrettigheder og/eller fritagelse for computervirusser.

Links til andre hjemmesider er udelukkende angivet for nemheds skyld, og disse links udgør ikke en tilkendegivelse af, at BlackRock støtter sådanne hjemmesider, deres indhold, produkter og/eller serviceydelser eller vice versa. BlackRock accepterer intet ansvar for indholdet (uanset i hvilken form dette indhold er), og brugen af sådanne hjemmesider fra tredjeparter sker for egen risiko. BlackRock garanterer ikke, at alle links virker, og påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af fejl eller udelukkelser ved brug af disse links.

Problemer med internetsoftware eller overførsel kan medføre unøjagtige og ufuldstændige kopier af oplysninger og materialer, der hentes og vises på en computer. BlackRock er ikke ansvarlig for fejl, ændringer eller udeladelser, der opstår under transmission eller overførsel af oplysninger og materialer.

Skønt BlackRock tilstræber at opdatere og sikre nøjagtigheden af det indhold, der findes på denne hjemmeside, garanterer BlackRock ikke for nøjagtigheden af dette eller noget andet indhold, materialer og/eller tilbud, der placeres på, omfattes af, henvises til eller gøres tilgængeligt på denne hjemmeside. På trods af rettidig omhu kan nogle oplysninger på denne hjemmeside være ændret siden den seneste opdatering. BlackRock garanterer heller ikke, at denne hjemmeside, dens drift af denne hjemmeside, indholdet af denne hjemmeside eller på serveren, der gør denne hjemmeside tilgængelig, er fri for fejl eller virus eller andre skadelige komponenter, eller at din brug af denne hjemmeside eller dens indhold kan ske uden afbrydelser.

Fritagelse for ansvar

BlackRock er på ingen måde ansvarlig for skader, herunder uden begrænsning direkte eller indirekte skader, ekstraordinære skader, hændelige skader eller følgeskader, tab eller omkostninger, der opstår i forbindelse med denne hjemmeside eller brugen deraf eller manglende evne til at bruge en hvilken som helst del deraf, eller i forbindelse med manglende ydeevne, fejl, udeladelser, afbrydelser, defekter, forsinket drift eller overførsel, computervirus eller linje- eller systemsvigt, selvom BlackRock eller deres repræsentanter informeres om sådanne tab eller omkostninger. BlackRock begrænser eller udelukker ikke ansvar for død eller personskade, der opstår som følge af dets uagtsomhed eller hvor dette er forbudt ifølge lovgivningen (inklusive reglerne fra the UK Financial Conduct Authority). Brug af hyperlinks til andre internetressourcer sker for egen risiko.

Krav vedrørende din brug af vores hjemmeside

Hvor der fremsættes et krav mod BlackRock af en tredjepart i forhold til din brug af denne hjemmeside, accepterer du hermed at kompensere BlackRock fuldt ud for alle tab, omkostninger, retsprocesser, krav, skadeserstatninger og udgifter (herunder rimelige juridiske omkostninger og udgifter), eller forpligtelser, som BlackRock pådrager sig ved eller som en konsekvens af brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser og/eller din ukorrekte brug af denne hjemmeside.

Ingen af parterne hæfter for den anden part med hensyn til tab eller skade, som den anden part pådrager sig af en hvilken som helst årsag udover den første parts rimelige kontrol, inklusive, uden begrænsning, ethvert strømsvigt.

Private oplysninger

Hvis du afgiver private oplysninger til BlackRock Investment Management (UK) Limited via denne hjemmeside, vil til BlackRock Investment Management (UK) Limited behandle disse i henhold til vores politik om beskyttelse af private oplysninger

Internettet er ikke et fuldstændigt sikkert medie, og selv om BlackRock forsøger at sikre fortroligheden og privatheden i oplysninger, der sendes til BlackRock, kan fortroligheden og privatheden i sådanne oplysninger, der sendes via internettet, ikke garanteres.

Anti-hvidvaskning

Som et resultat af regulativer vedrørende hvidvaskning, kræves der muligvis yderligere dokumentation til identificeringsformål, når du foretager din investering. Detaljer er omfattet i prospekterne eller andre konstitutionelle dokumenter for de relevante BlackRock fonde.

Telefonopkald

For at beskytte dig optages telefonopkald sædvanligvis.

Til investorer i Danmark

De nævnte afdelinger af BlackRock fondene er registreret til offentlig distribution i Danmark af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om investering i aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt.

Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker.

Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning.

  • Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer.
  • Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og andele i investeringsforeninger.
  • Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, og produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har fondene ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om deres aktier i en fond bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende indeks

Bloomberg® er et varemærke og servicemærke, der tilhører Bloomberg Finance L.P. (sammen med dets tilknyttede virksomheder, “Bloomberg”). Barclays® er et varemærke og servicemærke, der tilhører Barclays Bank Plc (sammen med dets tilknyttede virksomheder, “Barclays”), og som anvendes under licens. Bloomberg eller Bloombergs licensgivere, inklusive Barclays, ejer samtlige ophavsrettigheder til Bloomberg Barclays Indices. Hverken Bloomberg eller Barclays er tilknyttet BlackRock Fund Advisors eller dets tilknyttede virksomheder, og hverken Bloomberg eller Barclays godkender, validerer, gennemgår eller anbefaler iShares ETF’erne. Hverken Bloomberg eller Barclays garanterer betimeligheden, korrektheden eller fuldstændigheden af data eller informationer, der er relateret til Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index. Hverken Bloomberg eller Barclays kan på nogen måde holdes ansvarlige over for BlackRock Fund Advisors eller dets tilknyttede virksomheder, investorer i iShares ETF’erne eller over for tredjeparter med hensyn til anvendelsen eller korrektheden af Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index eller deri indeholdte data.

”FTSE®” er et varemærke, der ejes af London Stock Exchange plc og Financial Times Limited (”FT”) i fællesskab og bruges af FTSE International Limited (‘FTSE’) under licens. FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index-indekset beregnes af eller på vegne af FTSE International Limited (‘FTSE’). Ingen af børserne, FT eller FTSE sponsorerer, støtter eller markedsfører iShares ETF’er eller er på nogen måde tilknyttet fondene eller accepterer noget ansvar med hensyn til deres udstedelse, drift og handel. Alle copyright- og databaserettigheder til indeksværdierne og listen over bestanddele ejes af FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har opnået fuld licens fra FTSE til at bruge sådanne copyright- og databaserettigheder til oprettelse af disse produkter.

iBoxx og iBoxx er mærker tilhørende Markit Indices Limited, og er licenseret til brug af BlackRock Advisors (UK) Limited. iBoxx-indekset refereret til her tilhører Markit Indices Limited og anvendes på licensbasis. iShares ETF sponsoreres, støttes eller markedsføres ikke af Markit Indices Limited.

ICE-indekset, der er nævnt i dette dokument, er et servicemærke tilhørende Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC eller dets tilknyttede virksomheder (“Interactive Data”) og er givet i licens til brug for BlackRock, Inc. i forbindelse med denne fond. Hverken BlackRock, Inc. eller fonden er sponsoreret, støttet, solgt eller promoveret af Interactive Data. Interactive Data fremsætter ingen erklæringer eller garantier vedrørende BlackRock, Inc., fonden eller fondens evne til at følge det gældende anvendte indeks. INTERACTIVE DATA GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE GARANTIER OG FRASIGER SIG HERVED UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI FOR HANDELSMÆSSIG KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL MED HENSYN TIL ICE-INDEKSET ELLER DATA, DER INDGÅR DERI. INTERACTIVE DATA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE HOLDES ANSVARLIGT FOR SPECIELLE TAB, ERSTATNING MED KARAKTER AF STRAF FOR TAB, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGETAB (HERUNDER TABT FORTJENESTE), SELV OM DET MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB.

Oplysningerne og JP Morgan EMBI Global Core Index™ (”indekset”) er tilvejebragt fra kilder, der anses for at være pålidelige, men J.P. Morgan Securities Inc. (“JPMorgan”) garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden. Oplysningerne og indekset bruges med tilladelse. Oplysningerne og indekset må ikke kopieres, bruges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra JPMorgan. Copyright 2010, JPMorgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes. “JPMorgan” og indekset er varemærker tilhørende JPMorgan Chase & Co., og er licenseret til brug for visse formål af BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund (“Fonden”), der er baseret på Indekset, sponsoreres, støttes, sælges eller fremmes ikke af JPMorgan, og JPMorgan foretager ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i fonden.

Fonden er ikke sponsoreret, anprist, solgt eller markedsført af Morningstar.

Morningstar giver ingen anbefalinger eller garanti, hverken eksplicit eller implicit, til ejerne af andele i fonden, eller ethvert andet medlem af offentligheden om det tilrådelige i at investere i værdipapirer generelt eller i selve fonden, eller om Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (“Indekset”) evne til at følge afkastet for det generelle aktiemarked. Morningstars eneste relation til selskabet eller til BlackRock gruppen er de licenser BlackRock gruppen har på visse varemærker og handelsnavne fra Morningstar og Indekset, der er fastlagt, komponeret og beregnet af Morningstar uden hensyntagen til BlackRock gruppen, selskabet eller fonden. Morningstar har ingen forpligtigelse over for BlackRock gruppen eller ejerne af andele i fonden med hensyn til fastlæggelse, komponering eller beregning af indekset. Morningstar er ikke ansvarlig for, og deltager ikke i, prisfastsættelsen eller mængden af andele i fonden, eller timingen af udstedelserne eller salg af sådanne andele eller ved bestemmelse eller beregning af det forhold, som andele i fonden kan konverteres til kontanter for. Morningstar har ingen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med administration, markedsføring eller handel med andele i fonden. Morningstar garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indekset eller andre data, der indgår heri, og Morningstar har intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller afbrydelser deri. Morningstar giver ingen garanti, hverken eksplicit eller implicit, med hensyn til resultater, der opnås af BlackRock gruppen, ejere af andele i fonden eller enhver anden person eller enhed, fra brugen af indekset eller data, der indgår heri. Morningstar giver ingen eksplicitte eller implicitte garantier og fraskriver sig udtrykkeligt ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller anvendelse med hensyn til Indekset eller data, der indgår deri. Uden at begrænse dele af ovenstående, må Morningstar under ingen omstændigheder have noget ansvar for eventuelle specielle erstatningskrav, direkte eller indirekte skader eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste), som følge af brugen af indekset eller data, der indgår heri, selv om underrettelse om muligheden af sådanne skader.

MSCIiShares-fonde sponsoreres, støttes eller fremmes ikke af MSCI, og MSCI påtager sig intet ansvar med hensyn til enhver sådan fond eller ethvert indeks, som sådanne fonde er baseret på. Prospekterne indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det begrænsede forhold, som MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle relaterede fonde.

Standard & Poor’s®, ‘S&P®’, er registrerede varemærker, og ‘S&P 500’er et varemærke tilhørende Standard & Poor’s Financial Services LLC og anvendes på licensbasis til visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares ETFsponsoreres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af S&P, og S&P giver ingen anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt.

IP-rettighederne (herunder registrerede varemærker) til EURO STOXX 50® tilhører STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dennes licensgivere (“licensgivere”) og anvendes på licensbasis.

iShares ETF sponseres, tegnes, sælges eller markedsføres ikke af STOXX og dennes licensgivere, og ingen af disse påtager sig ansvar i den henseende.

iShares ® og BlackRock ® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY og det stiliserede i-logo er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.