DE SNELLE MODERNISERING VAN DE EUROPESE OBLIGATIEMARKT

De Europese obligatiemarkt is in snel tempo aan het moderniseren, dankzij nieuwe technologieën en snelle “elektronisering” van de markt. Obligatie-ETF’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze modernisering en worden voor veel obligatiebeleggers een favoriet instrument in hun portefeuille.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Verandering zit in de lucht

De groei en verandering van de Europese markt voor bedrijfsobligaties in de afgelopen jaren gingen hand in hand met een toename van het aantal elektronische transacties, algoritmische prijsbepaling van obligaties en alternatieve transactiekanalen.

Hoewel dit tot een betere liquiditeit leidde, toonde de verkoopgolf als gevolg van Covid-19 in maart van dit jaar aan dat de ondoorzichtige obligatiemarkt voor beleggers nog altijd problematisch is. Dit zou de verbetering van het ecosysteem van de obligatiemarkt in een stroomversnelling kunnen brengen.

Terwijl de structuur van de Europese obligatiemarkt zich verder ontwikkelt, als reactie op veranderingen in de regelgeving, technologische verbeteringen en verschuivingen in het gedrag van beleggers, gaan UCITS obligatie-ETF’s een steeds belangrijkere rol spelen binnen het ecosysteem van de obligatiemarkt.

Risico: Er is geen garantie dat de beleggingsstrategie succesvol zal zijn en de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

De rol van obligatie-ETF’s in de modernisering van de obligatiemarkt

Beleggers gebruiken voor het uitwerken van hun portefeuillevisie en risicobeheer steeds vaker een bredere "toolkit", die afzonderlijke obligaties, obligatie-ETF's en indexgebaseerde derivaten kan bevatten. Deze toolkit kan zowel worden ingezet met het oog op liquiditeits- en transferrisico’s als voor de invulling van de strategische assetallocatie.

Obligatie-ETF's kunnen zekerheid bieden wat betreft de executie, de directheid en de prijsvorming, zelfs wanneer de markt snel verandert, zoals tijdens de volatiliteit in maart. Lees meer over hoe obligatie-ETF's zich tijdens de ontwikkelingen in maart 2020 hebben gedragen in ons paper ‘Sending a Clear Signal’.

De verkoopgolf ten gevolge van Covid-19 heeft het wereldwijde gebruik van obligatie-ETF’s door institutionele beleggers in een stroomversnelling gebracht, doordat ze real-time koersvorming en kostenefficiënte executie boden, terwijl de transparantie en liquiditeit van afzonderlijke obligaties sterk verslechterd was. Lees meer over het gebruik van obligatie-ETF’s door institutionele beleggers in ons Turning Point-paper.

Vooruitkijkend verwachten we een toenemend gebruik van obligatie-ETF's en andere indexgerelateerde obligatie-instrumenten, en nieuwe doorbraken in de manier waarop beleggers toegang krijgen tot de Europese obligatiemarkt, onder meer door de groei van het aantal elektronische transacties, meer mogelijkheden voor algoritmische prijsbepaling en sterke verbeteringen van de technologie.

Risico’s: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen.

Redenen waarom steeds meer beleggers voor obligatie-ETF’s kiezen:

Vergrootglas

Grotere transparantie van de markt

Mensen-naast-elkaar

Zekerheid en directheid van de executie

Euro

Liquiditeit en transparante koersvorming

Managementsamenvatting

Lees een overzicht van de modernisering van de Europese obligatiemarkt en de rol van obligatie-ETF’s hierin.

Download het volledige paper

Lees meer details over de modernisering van de Europese markt van bedrijfsobligaties en de rol die obligatie-ETF’s hierin spelen.