PRODUCTKEUZES HEROVERWEGEN

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Met welke beleggingsinstrumenten breng ik mijn marktvisie tot uiting?

Portefeuillebeheerders realiseren zich steeds meer dan “actief in x, passief in y” te simplistisch is. Tegelijk zien ze dat het gebruiken van een mix van beleggingsinstrumenten het resultaat van de portefeuille ten goede kan komen.

Dat brengt beleggers ertoe hun productkeuzes te heroverwegen, om hun risico- en kostenbudget zo efficiënt mogelijk in te zetten.

DE AANPAK

Beleggers moeten zich goed bewust zijn wat ze precies kopen en weten welke factoren van invloed zijn op het risico en rendement van hun portefeuille.

In dit voorbeeld had elk van de beheerders van een alpha-strategie weliswaar alpha gegenereerd, maar in combinatie bleken de actieve factoren elkaar grotendeels tenietgedaan te hebben.

De portefeuille was te sterk gespreid, terwijl een groot deel van het portefeuillerisico bepaald werd door de brede marktexposure, zodat dezelfde exposure bereikt had kunnen worden met indexbeleggingen.

Active risico t.o.v. benchmark

Bron: BlackRock, per mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. De grafiek is een weergave van het ex-ante actieve risico van drie actieve beleggingsfondsen met dezelfde benchmark. De gecombineerde exposure (ABC) gaat uit van een gelijk gewogen combinatie van de drie fondsen.

DE UITWERKING

Het terugbrengen van het aantal beheerders dat gebruikt werd om de marktvisie tot uiting te brengen, hielp om de efficiëntie te vergroten.

Door goed onderscheid te maken tussen verschillende rendementsfactoren, kon de beleggers voor indexproducten kiezen om het verwachte rendement van de benchmark te genereren. Omdat deze indexproducten lagere kosten hadden, kon het restant van het kosten- en risicobudget belegd worden in zorgvuldig geselecteerde strategieën die ‘zuivere alpha’ konden opbrengen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Wanneer wordt afgestapt van de harde tweedeling “actief versus passief”, maar in plaats daarvan op portefeuilleniveau wordt gezocht naar de optimale verdeling over index- en alpha-strategieën, blijkt dat voor alle exposures een groter deel van de portefeuille goed kan worden ingevuld met indexbeleggingen.

Een dergelijke gecombineerde benadering, waarin indexbeleggingen worden gebruikt als efficiënte manier om de brede marktvisie tot uiting te brengen, kan leiden tot een hogere (d.w.z. minder zekere) informatieratio. Dit betekent dat dat de belegger zijn risico- en kostenbudget efficiënter kan aanwenden.

Risico: Er kan niet worden gegarandeerd dat de beschreven beleggingsstrategie succesvol zal zijn; de waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS