RENDEMENTGERICHTE ASSETALLOCATIE

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe krijg ik meer controle over het rendement van mijn portefeuille?

Een complexe portefeuille levert niet altijd de beste resultaten op.

Een portefeuille met veel verschillende posities kan er in veel gevallen toe leiden dat de risico’s en exacte blootstellingen van de portefeuille niet goed meer te overzien zijn. Dat kan betekenen dat het beoogde rendement niet behaald wordt.

Goed inzicht in de belangrijkste risico- en rendementsfactoren van een portefeuille is cruciaal om ervoor te zorgen dat de beoogde beleggingsdoelen gerealiseerd kunnen worden.

DE AANPAK

BlackRock voerde een analyse van de risicofactoren van de portefeuille uit. Hieruit bleek dat slechts 20% van de effecten in de portefeuille in verband stonden met 95% van de VaR (Value at Risk), wat betekende dat de portefeuille nogal wat overbodige beleggingen bevatte.

Gebruik makend van prognoses voor de kapitaalmarkt (Capital Market Assumptions, CMA’s) van het BlackRock Investment Institute (BII) werd een lange-termijnprojectie van de ontwikkeling van risico en rendement van de portefeuille opgesteld. Hiermee konden we vaststellen dat de strategische assetallocatie van de klant over een periode van 10 jaar bij benadering 2,1% rendement op jaarbasis zou opbrengen. Dat was minder dan het vereiste rendement van 3,5%.

CMA-optimalisatie

Grafiek CMA-optimalisatie

Bron: BlackRock, mei 2020.
Uitsluitend ter illustratie. Uitgewerkt voor de periode mei 2015 – mei 2020.

DE UITWERKING

Met behulp van CMA’s werd een gemiddelde-variantie-optimalisatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat een rendement van 3,5% bereikt kon worden door een grotere allocatie naar gespreide beleggingen in infrastructuur en converteerbare obligaties, die ook weinig correlatie hadden met de rest van de portefeuille.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Door de opbouw van de portefeuille aan te passen en meer gebruik te maken van indexproducten, kon de klant risico- en kostenbudget vrijmaken voor andere bronnen van risico/rendement die konden bijdragen aan een beter risicogewogen rendement op de langere termijn.

Risico: Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS