OBLIGATIES IN DE STRATEGISCHE ASSETALLOCATIE

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OPGAVE

Hoe spreid ik mijn obligaties, rekening houdend met valutarisico?

Voor multi-asset beleggers in de EU die hun visie op de wereldwijde obligatiemarkt tot uiting willen brengen in een brede strategische assetallocatie, zijn kosten waarschijnlijk een steeds belangrijker punt van overweging. Want beleggers in de wereldwijde obligatiemarkten willen doorgaans niet blootgesteld worden aan wereldwijde valutarisico’s. Afdekking van dit risico kan dus zeer gewenst zijn.

DE AANPAK

Door voor langere tijd te beleggen in een breed, wereldwijd gespreid obligatie-ETF waarvan het valutarisico naar de euro is afgedekt, krijgt een belegger toegang tot de wereldwijde obligatiemarkten – zowel staats- als bedrijfsobligaties. Daarmee bereikt de belegger een gespreide obligatiebelegging, terwijl de kosten van de portefeuille efficiënt worden beheerd.

DE UITWERKING

De belegger kan kiezen voor een langdurige belegging in een naar de euro afgedekte aandelenklasse (EUR-hedged) van een wereldwijd gespreid obligatie-ETF met een Total Expense Ratio (TER) van 0,10% op jaarbasis.1 Deze belegging biedt toegang tot de wereldwijde staats- en bedrijfsobligatiemarkten, waarmee de belegger met één transactie over een breed gespreide obligatiebelegging beschikt, terwijl de kosten van de portefeuille efficiënt worden beheerd. Door de afdekking naar de euro wordt het valutarisico waarmee een wereldwijde obligatiebelegging altijd gepaard gaat, aanzienlijk getemperd.

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index – Sectorverdeling

Grafiek van de index

Bron: Bloomberg, Barclays, per 31 augustus 2020. Uitsluitend ter illustratie.

1Bron: BlackRock, per 31 augustus 2020, gebaseerd op de Total Expense Ratio van wereldwijd gespreide belegging.

Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling. Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

WAAROM INDEXBELEGGEN?

Icoon van een pot met vormen

Spreiding met één transactie

Euro-symbool

Tegen lage kosten toegang tot de wereldwijde obligatiemarkt

Label met euro-symbool

Afdekking van valutarisico

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Van casestudy’s tot maatwerk-portefeuilles: ontdek hoe BlackRock Portfolio Solutions u kan helpen om een betere portefeuille op te bouwen.

ONTDEK PORTFOLIO SOLUTIONS

Bron: BlackRock, juni 2020. Alle casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.