Larry Fink's jaarlijkse brief aan CEO's

In zijn jaarlijkse brief verkent Larry Fink de perspectieven op lange termijn en benadrukt het onlosmakelijke verband tussen winst en maatschappelijke meerwaarde.

Lees meer Lees meer

Gelieve hieronder te bevestigen tot welke categorie van belegger u behoort.

Door te klikken op de categorie van ‘professionele belegger’, bevestigt u aan BlackRock Investment Management (UK) Limited dat u kwalificeert als een professionele belegger of een in aanmerking komende tegenpartij zoals gedefinieerd in de sectie ‘Nadere uitleg betreffende de categorieën van belegger’ die u hieronder kan raadplegen. Enkel professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen kunnen toegang krijgen tot het deel van de website dat gericht is aan professionele beleggers.

Door te klikken op de categorie van belegger waartoe u behoort, bevestigt u dat u de nadere informatie hieronder opgenomen onder ‘Gebruiksvoorwaarden’ en ‘Privacy policy’ hebt gelezen en dat u hiermee akkoord gaat.

Gelieve er rekening mee te houden dat de privacy policy belangrijke informatie bevat over het gebruik van cookies op onze website, waarmee u akkoord gaat door te klikken op de categorie van belegger waartoe u behoort.

Nadere uitleg betreffende de categorieën van beleggers
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Niet-professionele belegger

Een niet-professionele belegger is een belegger die niet als een professionele belegger wordt beschouwd, zoals hierna uiteengezet.

 

Professionele belegger

 

Een professionele belegger is een belegger die voldoet aan de criteria vastgesteld in de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.

 

Het betreft meer bepaald een belegger die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezit om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de door hem gelopen risico’s adequaat in te schatten.

 

Bepaalde entiteiten worden aangemerkt als per se professionele belegger. Andere entiteiten kunnen behandeld worden als professionele belegger nadat ze dit verzocht hebben en BlackRock Investment Management (UK) Limited dit heeft bevestigd.

Categorieën van beleggers die als per se professionele belegger worden aangemerkt

 

Bepaalde entiteiten worden als per se professionele belegger op het gebied van beleggingsdiensten en -activiteiten en financiële instrumenten aangemerkt, namelijk:

 

  • 1. entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële markten actief te mogen zijn. Onderstaande lijst moet worden gezien als een lijst van alle vergunninghoudende entiteiten die de karakteristieke werkzaamheden van de genoemde entiteiten uitoefenen: entiteiten waaraan een lidstaat op grond van een richtlijn een vergunning heeft verleend, entiteiten waaraan een lidstaat een vergunning heeft verleend of die door een lidstaat gereglementeerd zijn, zonder dat zulks op grond van een richtlijngeschiedt, en entiteiten waaraan een derde land een vergunning heeft verleend of die door een derde land gereglementeerd zijn:
   • a. kredietinstellingen;
   • b. beleggingsondernemingen;
   • c. andere vergunninghoudende of gereglementeerde financiële instellingen;
   • d. verzekeringsondernemingen;
   • e. instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen;
   • f. de pensioenfondsen en hun beheervennootschappen;
   • g. handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;
   • h. plaatselijke ondernemingen (“locals”);
   • i. andere institutionele beleggers;

 

  • 2. grote ondernemingen, andere dan bedoeld in 1°, die op individueel niveau aan twee van de onderstaande omvangvereisten voldoen: a. balanstotaal: twintig miljoen euro, b. netto-omzet: veertig miljoen euro, c. eigen vermogen: twee miljoen euro;

 

  • 3. de Belgische Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, de buitenlandse nationale en regionale overheden, overheidsorganen die op nationaal of regionaal niveau de overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere vergelijkbare internationale organisaties;

 

 • 4. andere institutionele beleggers wier belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, inclusief instanties die zich bezighouden met de effectisering van activa of met andere financieringstransacties.

 

In aanmerking komende tegenpartij

 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, worden de volgende entiteiten als in aanmerking komende tegenpartijen beschouwd:

 • 1. beleggingsondernemingen;
 • 2. kredietinstellingen;
 • 3. verzekeringsondernemingen;
 • 4. instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen;
 • 5. pensioenfondsen en hun beheervennootschappen;
 • 6. andere krachtens wetgeving van de Europese Unie of het nationale recht van een lidstaat vergunninghoudende of gereglementeerde financiële instellingen;
 • 7. nationale regeringen en hun diensten, met inbegrip van de overheidsinstanties die op nationaal niveau belast zijn met het beheer van de overheidsschuld;
 • 8. centrale banken;
 • 9. supranationale organisaties.

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.
De benaming 'fonds' of 'beleggingsfonds' wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van compartiment van de Luxemburgse Sicav.

 

De benaming 'koers' of 'NIW' of Netto-Inventariswaarde wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van Intrinsieke waarde (dagelijkse prijs) van het compartiment.

 

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het gebruik van de website.

 

We wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan, af te drukken of te downloaden. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van BlackRock Investment Management (UK) Limited (hierna: "BlackRock") alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

 

Lees deze pagina aandachtig: hierin worden bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen ten aanzien van de verspreiding van deze informatie uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF- of BSF-compartimenten.
Met name de beschreven beleggingsfondsen zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen – behalve bij een transactie die geen inbreuk pleegt op de Securities Act of eenderwelke andere in de Verenigde Staten toepasselijke wet ten aanzien van effecten (waaronder iedere toepasselijke wet van eenderwelke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking) – niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eenderwelk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaans persoon.
Aanvragen om te beleggen in eenderwelk fonds van BGF, waarvan sprake op deze website, worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Sicav BGF. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze financiële dienst in België: J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, tel: 02/2088811.
Als gevolg van reglementering op het vlak van witwaspraktijken kunnen aanvullende documenten voor de identificatie nodig zijn als u belegt. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlackRock en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackRock.
Geen enkele bron van informatie op deze website vormt een beleggings-, belastings-, juridisch of eenderwelk ander advies.
BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – de schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade ten gevolge van overbrenging van virussen.
Deze website bevat links naar andere webpagina's. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Het Privacyreglement maakt deel uit van deze voorwaarden. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacyreglement.

 

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen gebonden door het overblijvende gedeelte. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door clausules die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van het ongeldige gedeelte.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden, inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van de voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel.
(a) In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
(b) De waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.
(c) Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
(d) Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.
(e) Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

 

Deze website wordt beheerd en op het internet gezet door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Authority (FSA), onder registratienummer 119293. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een in Engeland onder nr. 2020394 geregistreerde onderneming. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

BlackRock hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke en financiële gegevens wanneer u de website www.blackrock.be ("website") bezoekt. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet Persoonsgegevens"), is de hiernavolgende informatie bedoeld om u de gewoontes en de gebruiken bij het verzamelen van informatie op deze website te helpen begrijpen. Door de website te gebruiken stemt u toe met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy reglement. Indien u niet akkoord gaat met dit reglement, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Gelieve tevens de algemene voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

 

In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens zal BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd te 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom, optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

 

Veranderingen in het privacy reglement

 

BlackRock behoudt zich het recht om op ieder moment en om gelijk welke reden onderdelen van dit privacy reglement te wijzigen, te schrappen of zelfs nieuwe toe te voegen. Dergelijke wijzigingen hebben een onmiddellijk effect. We adviseren daarom dit reglement regelmatig te controleren op wijzigingen. De huidige versie van het privacy reglement is toegankelijk via de link op onze home pagina of onderaan de andere webpagina’s. U verklaart zich akkoord met het gewijzigd reglement door het bezoeken van onze website nadat de betreffende wijzigingen werden aangebracht.

 

Verzameling en gebruik van informatie

 

Persoons- en identificatiegegevens: De persoons- en identificatiegegevens die u achterlaat op onze website worden enkel gebruikt om u informatie te bezorgen over de producten en diensten van BlackRock. We zullen in geen geval uw persoonsgegevens verkopen, verhuren noch delen met anderen in strijd met de bepalingen van dit privacy reglement. Daarenboven, indien u onderdelen van de website bezoekt die beschermd worden door een paswoord, dan (a) eenmaal u uw paswoord ingeeft en bevestigt, herkent de website uw identiteit en verzamelt het alle gegeven informatie, inclusief elektronische informatie (dus ook alle transactiegegevens) en (b) iedere informatie die we van u verzamelen via deze website, kan gerelateerd worden aan uw andere persoons- en identificatiegegevens waarover we beschikken.

 

Gezamenlijke informatie: Meestal slaan we bepaalde gebruiksinformatie op, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op onze website. Die informatie kan tevens bevatten: de websites die u raadpleegt onmiddellijk voor en na het bezoek aan onze website, de software die u gebruikt om te surfen (internet browser) en uw IP-adres (Internet Protocol). Indien we dergelijke data zouden gebruiken, dan is het altijd op geconsolideerde basis en in geen enkel geval wordt informatie die toelaat u persoonlijk te identificeren, doorgegeven aan derden.

 

Dienstenleveranciers: We mogen beroep doen op interne of externe leveranciers om onze website te onderhouden en we mogen andere personen aanstellen om bepaalde taken voor onze rekening te vervullen, zoals het versturen van post en e-mail. Deze personen kunnen toegang hebben tot de persoons- en identificatiegegevens die u ingeeft op de website, maar enkel om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze personen worden niet toegelaten uw persoons- en identificatiegegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Naleven van wetten en reglementen: BlackRock zal niet automatisch persoons- en identificatiegegevens van bezoekers op onze website verzamelen, behalve indien we verplicht worden in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving. We zullen de persoons- en identificatiegegevens niet doorgeven aan andere personen behalve (a) indien we verplicht worden bij wet, door iedere overheidsinstantie of door iedere private instantie in het kader van een rechtszaak, een dagvaarding, een onderzoek of een gelijkaardige gerechtelijke actie, (b) om de toepasselijke wetten en reglementeringen na te leven (c) om de voorwaarden af te dwingen, of (d) om in het kader van onze dienstverlening informatie te delen met onze andere vennootschappen of dienstenleveranciers. We kunnen in die omstandigheden dergelijke informatie vrijgeven.

 

Overeenkomstig de bepaling van de Wet Persoonsgegevens heeft u het recht op toegang en verbetering van de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben door u te richten tot BlackRock Investment Management (UK) Limited op het adres 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom.

 

E-mail en marketing: BlackRock verkoopt geen e-mail adressen van klanten, noch bezorgen wij uw persoonlijke informatie aan derden voor marketing doeleinden. BlackRock zal u geen e-mail berichten sturen zonder uw toestemming. We adviseren om geen individuele persoonlijke informatie te sturen via niet-beveiligde methodes inclusief publieke elektronische communicatiekanalen, zoals internet e-mail, die over het algemeen niet veilig zijn.

 

Business Transfers: Indien alle of een gedeelte van de business activiteiten, aandelen of activa van BlackRock worden overgenomen door of gefusioneerd met een andere business entiteit, dan zullen we uw informatie geheel of gedeeltelijk delen met deze entiteit teneinde de dienstverlening te kunnen verderzetten. U zal in kennis worden gesteld van een dergelijke gebeurtenis en de nieuwe entiteit zal u op de hoogte houden van elke wijziging in dit privacy reglement. Indien de nieuwe entiteit een bijkomend gebruik wenst te maken van uw gegevens, dan kan u dit op dat moment weigeren.

 

Cookies

 

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

 

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

 

Websites die beschermd zijn door een paswoord kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u interessanter is.

 

Algemeen gesproken gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

 

(a) Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
(b) Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
(c) Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een reglement zoals dit heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft aanvaard. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
(d) Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden weergegeven.
(e) Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing meerdere workflow fasen omvatten, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

 

Uw cookievoorkeuren

 

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel toestel cookies aanvaarden. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

 

Lokale Flashopslag

 

Sommige van onze websites bevatten inhoud die wordt weergegeven met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flashopslag (vaak "Flashcookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flashopslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaardcookies op uw toestel bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flashsoftware.

 

Als u niet wil dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wil verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flashsoftware op www.adobe.com. Als u Flashcookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

 

Cookies van derden

 

Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doelstellingen als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

 

Cookievoorkeuren wijzigen

 

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel toestel te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient echter op te merken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.

 

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

 

Meer informatie over cookies

 

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org.

 

Privacy van kinderen

 

Alhoewel deze website niet gericht is aan kinderen, toch zijn we bezorgd over de privacy en de veiligheid van kinderen die gebruik maken van het internet. We zullen nooit bewust persoons- en identificatiegegevens verzamelen van kinderen onder 13 jaar, zonder voorafgaandelijke verifieerbare toestemming van de ouders. Als we weten dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd, zonder verifieerbare toestemming van de ouders, dan zullen we alles in het werk stellen om dergelijke informatie te verwijderen uit onze bestanden. Als een ouder of voogd op de hoogte is van het feit dat zijn of haar kind ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd zonder ouderlijke toestemming, dan dienen ze ons te contacteren.

 

Websites van derden

 

BlackRock mag links plaatsen tussen deze website en één of meer websites van derde partijen. BlackRock heeft echter geen enkele controle over die andere websites, hun inhoud noch de producten en diensten die ze aanbieden. Uw toegang tot en het gebruik van deze gelinkte websites worden geregeld door hun gebruiksvoorwaarden en privacy reglement en is louter op eigen risico. BlackRock wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het privacy reglement en de gebruiken op het vlak van klanteninformatie afkomstig van websites van derde partijen gelinkt met onze website.

 

Veiligheid

 

Geen enkele gegevenstransfer over het internet is 100% veilig, dus BlackRock kan de veiligheid van de informatie die u ingeeft op deze website niet garanderen of verzekeren. Maar, BlackRock zal steeds pogen uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u transacties uitvoert op onze website, door te eisen dat de browser software de industriële standaard SSL encryptie met 128-bit sleutellengte ondersteunt. De "128-bit" vermelding verwijst naar de lengte van de sleutel die wordt gebruikt om de getransfereerde gegevens te ecncrypteren, waarbij een langere sleutel een hoger niveau van veiligheid vertegenwoordigt.

 

Als u vragen heeft over dit privacy reglement, of over onze privacy-gerelateerde gewoontes en gebruiken, gelieve ons te contacteren.

En cliquant, vous acceptez les Conditions générales et la Politique de confidentialité, en ce compris les informations importantes relatives à l’utilisation de cookies sur notre site web décrites dans notre Politique de confidentialité.. Si vous n’êtes pas certain de la terminologie utilisée pour les types d’investisseurs, veuillez lire l'explication détaillée sur les différents types d'investisseurs.

Explication détaillée sur les différents types d'investisseurs
Conditions générales
Politique de confidentialité

Un investisseur individuel, également désigné par le terme client privé, est un client personne physique, personne morale ou toute autre entité qui ne remplit ni les conditions de l’Annexe II de la Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Directive 2004/39/CE) pour être considéré comme un client professionnel, ni celles de l’Article 2 de la Directive dite « Prospectus » (Directive 2003/71/CE) pour être considéré comme un investisseur qualifié.

 

Sur ce site internet, les termes Intermédiaires & Institutions désignent des investisseurs entrant à la fois sous les catégories Client Professionnel et Investisseur Qualifié.

 

En résumé, pour pouvoir être considéré à la fois comme client professionnel au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et comme investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », il faut appartenir à l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

(1) Entités tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste reproduite ci-dessous s’entend comme visant toute entité agréée exerçant les activités caractéristiques des entités citées, qu’il s’agisse d’une entité agréée dans un État de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un pays tiers, et indépendamment du fait qu’elle soit agréée sous l’empire d’une directive européenne ou non:

 

(a) les établissements de crédit ;
(b) les entreprises d'investissement ;
(c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
(d) les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance ;
(e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
(f) les institutions de retraites professionnelles pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire et pour leurs opérations de plans d’épargne pour la retraite collectifs, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle;
(g) les personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ;
(h) les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

 

(2) Entités d’une importance suffisante remplissant au moins deux des trois critères suivants : (i) total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ; (ii) chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros ; (iii) effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes.

 

(3) L’État, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et le fonds de réserve pour les retraites, les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), la Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres de l’OCDE , les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre État membre de l’OCDE adhère.

 

(4) Les personnes physiques résidentes d’un État de l’EEE qui autorise que des personnes physiques soient considérées comme des investisseurs qualifiés, dès lors qu’elles ont fait la demande expresse d’être considérées comme client professionnel et investisseur qualifié et qu’elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : (i) la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; (ii) la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; (iii) l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

 

Veuillez noter que ce résumé n’a qu’une valeur informative. Si vous n’êtes pas certain de savoir si vous entrez à la fois dans la catégorie des clients professionnels au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et celle d’investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », nous vous invitons à prendre conseil auprès d’un tiers indépendant.

« En accédant au contenu de ce site Internet, vous acceptez, en tant que client ou client potentiel, de recevoir des informations sur ce site Internet dans plusieurs langues. »

Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

 

Le terme fonds ou 'fonds d’investissement' est utilisé sur le site dans le sens de compartiment des SICAVs luxembourgeoises.

 

Le terme 'cours' ou la 'VNI' ou la Valeur Nette d’Inventaire est utilisé sur le site dans le sens de valeur liquidative (prix quotidien) du compartiment.

 

En utilisant ce site, vous marquez expressément votre accord avec les conditions générales d'utilisation du site.

 

Nous tenons par ailleurs à vous signaler que ces mêmes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Les visiteurs du site sont dès lors invités à prendre régulièrement connaissance des éventuels changements apportés aux conditions. Veuillez cliquer ici pour enregistrer, imprimer ou télécharger ces conditions. Les conditions vous seront envoyées sur demande. Ces conditions s'appliquent à la visite et à l'utilisation du présent site de BlackRock Investment Management (UK) Limited (dénommé ci-après : "BlackRock") ainsi qu'aux informations, recommandations et/ou services mis à votre disposition sur ce même site.

 

Veuillez lire cette page attentivement : elle contient en effet des explications concernant certaines restrictions imposées par la loi quant à la diffusion de ces informations. Il vous appartient par ailleurs de prendre connaissance des lois et règlements en vigueur dans toute juridiction concernée et de les respecter. Les pages suivantes ne constituent nullement une offre ou sollicitation de vente d'actions de l'un des fonds mentionnés sur ce site, effectuée par quiconque dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale, où la personne, formulant une telle offre ou sollicitation, ne serait pas qualifiée pour ce faire, et où la personne visée par ladite offre ou sollicitation ne pourrait, légalement, en être l'objet. Plus précisément, les fonds décrits ne sont pas accessibles aux investisseurs américains. Les actions ne seront pas enregistrées aux termes du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") et – sauf dans le cas d'une transaction n'enfreignant pas le Securities Act ou toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières (y compris, notamment, toute loi applicable d'un Etat des Etats-Unis) – ne pourront pas être proposées ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans les territoires, possessions ou régions assujettis à leur juridiction, ou au bénéfice d'un ressortissant américain. Les demandes d'investissement dans un fonds mentionné sur ce site ne pourront être faites que sur la base du prospectus actuel (accompagné du supplément destiné aux investisseurs belges), le document d'informations clés pour l’investisseur ("DICI") en vigueur et le dernier rapport annuel audité les derniers rapports financiers sur les Sicavs. Ces documents sont disponibles gratuitement aux bureaux de nos partenaires commerciaux et de notre service financier, J.P. Morgan Chase Bank : Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, tel : 02/2088811.

 

En raison des mesures contre le blanchiment de capitaux, d'autres documents pourront être requis, à des fins d'identification, lors de vos placements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus correspondant ou tout autre document constitutif en la matière.

 

Les informations présentées sur ce site sont, sauf avis contraire, soumises aux droits d'auteur de BlackRock ou de ses donneurs de licence, et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent en aucun cas être reproduites, copiées ou redistribuées, que ce soit partiellement ou intégralement. Les visiteurs peuvent consulter le site et ses informations et en effectuer des copies pour leur propre usage, par exemple en les imprimant ou en les enregistrant sur leur disque dur. Aucune autre utilisation du site ou des informations qu'il contient, comme l'enregistrement ou la reproduction (d'une partie) du site sur une autre page Internet ou l'insertion de liens, hyperliens ou deeplinks (liens profonds) entre le site de BlackRock et toute autre page Internet, ne sera tolérée sans l'accord écrit explicite de BlackRock.

 

Les informations contenues sur ce site ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique ou toute autre forme de conseil.

 

BlackRock ne pourra du reste pas être tenu responsable des dommages découlant de l'utilisation de moyens de communications électroniques avec ce site, en ce compris - notamment - des dommages découlant de la non-publication ou du retard dans la publication de bulletins électroniques, de l'interception ou de la manipulation de bulletins électroniques par des tiers ou de programmes/dispositifs utilisés pour des communications électroniques et la transmission de virus.

 

Ce site contient des liens vers d'autres pages Internet. BlackRock ne pourra être tenu responsable de l'utilisation ou du contenu des pages Internet auxquelles ce site renvoie ou qui renvoient à ce site. Notre ‘déclaration de confidentialité’ ne s'applique pas aux données personnelles vous concernant qui seront collectées ou traitées par ces sites externes. La déclaration de confidentialité fait partie intégrante des présentes conditions. Au cas où vous donnez par ce site ou par e-mail vos données à caractère privé, ils seront traités conformément à la déclaration de confidentialité.

 

Au cas où ces conditions seraient déclarées partiellement non conformes, les parties resteront liées à la partie restante. Les parties remplaceront alors la partie déclarée non conforme par des clauses conformes dont les effets juridiques, en termes de contenu et de portée, se rapprocheront autant que possible de ceux de la partie ainsi déclarée non conforme.

 

(a) Les présentes conditions sont soumises exclusivement au droit belge. Tout litige qui apparaîtrait dans le cadre de ces conditions, et les litiges quant à l'existence et la validité de celles-ci, seront tranchés par le juge compétent à Bruxelles.
(b) Les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
(c) La valeur des placements, de même que les revenus qui en découlent, peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis.
(d) Le montant initial du placement peut ne pas être récupéré.
(e) Les taux de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des placements.
(f) Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas de fonds très volatils, ce qui peut provoquer une diminution soudaine et substantielle de la valeur du placement.

 

Ce site est géré et mis à jour par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et régulé par la Financial Services Authority (numéro d'enregistrement 119293). BlackRock Investment Management (UK) Limited est une entreprise enregistrée en Angleterre sous le n°2020394. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. Le nom et le logo BlackRock sont des marques déposées, et propriété de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

Informations légales

 

Avant de poursuivre, veuillez lire cette page où vous trouverez les restrictions légales s’imposant à la diffusion des présentes informations et aux pays dans lesquels la commercialisation de nos fonds est autorisée. Ce site n'est pas conçu pour les résidents d’Hong Kong. Il vous appartient de vous renseigner sur la loi et la réglementation applicables dans tel ou tel pays et de vous y conformer.

 

Cookies

 

Les informations sur les cookies contenues dans cette section sont fournies conformément à la législation européenne de mai 2011.

 

Qu’est-ce que les cookies ?

 

Il s’agit de petits fichiers textes qui sont stockés dans la mémoire et le disque dur de votre ordinateur quand vous visitez certaines pages web. Ils sont utilisés pour permettre le fonctionnement d’un site ou fournir des informations aux propriétaires du site.

 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

 

Les cookies nous aident à fournir des services et informations personnalisés. Nous utilisons des cookies sur tous nos sites pour déterminer, de façon générale, à quel moment et quelles sont les pages consultées, quelles sont les préférences technologiques de nos utilisateurs – telles que le type de lecteur vidéo qu'ils utilisent - et si nos sites fonctionnent correctement.

 

Si vous utilisez un de nos sites à l’accès protégé par mot de passe, le site est susceptible d’utiliser des cookies ou une autre technologie pour nous aider à vous identifier, à enregistrer et reconnaître votre configuration et vos attributs utilisateur, à faciliter la navigation sur notre site et à personnaliser le contenu de sorte que les informations proposées soient d’un plus grand intérêt pour vous.

 

En règle générale, nous utilisons les cookies sur nos sites aux fins suivantes:

 

Objectifs d’analyse: Les cookies analytiques nous aident à reconnaître, mesurer et suivre les visiteurs sur nos sites. Cela nous aide à améliorer et à développer le fonctionnement de nos sites, par exemple en déterminant si les visiteurs du site trouvent les informations facilement, ou en identifiant les aspects des sites qui les intéressent le plus.

 

Préférences d'utilisation: Certains cookies sont activés quand les visiteurs font un choix portant sur leur utilisation du site. Nos sites se « souviennent » des préférences indiquées par l’utilisateur concerné. Cela nous permet d’adapter certains aspects de nos sites à chaque utilisateur.

 

Conditions générales: Nous utilisons des cookies sur nos sites pour enregistrer le fait qu'un visiteur a consulté une de nos politiques, comme celle-ci, ou a donné son accord, comme l'acceptation des conditions générales de nos sites. Cela permet d’améliorer l’expérience utilisateur sur le site – par exemple, en évitant de demander à plusieurs reprises à un utilisateur l’acceptation des mêmes conditions.

 

Gestion de la session: Le logiciel qui gère nos sites utilise des cookies à des fins techniques portant sur le fonctionnement interne de nos serveurs. Par exemple, nous utilisons des cookies pour répartir les requêtes sur des serveurs multiples, identifier des utilisateurs et déterminer à quelles fonctions du site ils peuvent accéder, vérifier l'origine des requêtes, suivre les informations concernant une session utilisateur et déterminer quelles options ou pages afficher pour permettre le fonctionnement du site.

 

Objectifs de fonctionnement: Les cookies à objectifs de fonctionnement stockent des informations dont nos applications ont besoin pour traiter les données et s'exécuter. Par exemple, quand des transactions ou requêtes au sein d’une application font appel à de multiples tâches, les cookies sont utilisés pour stocker temporairement les informations appartenant à chaque tâche afin de faciliter la finalisation de la transaction ou requête.

 

Vos préférences de cookies

 

Pour utiliser pleinement les sites BlackRock et afin de leur permettre de fonctionner correctement, il faut que votre ordinateur ou appareil mobile accepte les cookies. En outre, les cookies sont nécessaires pour pouvoir vous donner accès à des fonctions personnalisées sur nos sites.

 

Mémoire locale Flash

 

Sur certains de nos sites, nous incluons du contenu nécessitant l’utilisation d’Adobe Flash Player ; il peut s'agir d'animations, de vidéos ou d'outils. La mémoire locale Flash (souvent appelée « cookies Flash ») peut être utilisée pour améliorer votre expérience utilisateur. La mémoire Flash est conservée sur votre appareil de la même façon que les cookies classiques, mais est gérée directement par votre logiciel Flash.

 

Si vous souhaitez désactiver ou supprimer les informations stockées localement en Flash, veuillez consulter la documentation relative à votre logiciel Flash, sur www.adobe.com. Veuillez noter que, si vous désactivez les cookies Flash, certaines fonctionnalités du site peuvent ne pas fonctionner.

 

Cookies de tiers

 

Quand vous visitez nos sites, vous êtes susceptibles de recevoir des cookies mis en place par des tiers, tels que Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind et/ou Flurry. Ces cookies sont utilisés aux fins décrites au paragraphe « Pourquoi utilisons-nous des cookies ? » de cette politique. Nous n’avons pas le contrôle des paramètres de ces cookies de tiers ; nous vous conseillons donc de vérifier auprès des sites de ces tiers pour plus d’informations concernant leur utilisation des cookies et la façon de les gérer.

 

Modifier les préférences de cookies

 

Si vous souhaitez supprimer les cookies mis en place par nos sites sur votre navigateur à l'avenir, vous pouvez les effacer. Les instructions pour supprimer les cookies de votre ordinateur ou appareil mobile dépendent du système d’exploitation et du navigateur que vous utilisez. Veuillez noter, toutefois, qu'empêcher l’utilisation des cookies sur nos sites entravera leur fonctionnalité.

 

Le site www.allaboutcookies.org comprend des instructions pour la gestion des cookies sur les navigateurs les plus fréquents ; vous pouvez également consulter la documentation fournisseur de votre logiciel.

 

Plus d’informations sur les cookies

 

Pour en savoir plus sur les cookies en général et la façon de les gérer, consultez www.allaboutcookies.org.

 

En confirmant avoir lu ces informations importantes, vous confirmez également:

 

(i) que vous acceptez que ces informations s'appliquent à vous lors de vos prochaines connexions à la section Clientèle Distributeurs (ou Clientèle institutionnelle) du site, de même que continueront à s'appliquer les clauses de rejet de responsabilité et les avertissements sur les risques et les autres informations qui y figurent;

 

(ii) que vous garantissez que personne d'autre ne pourra se connecter à la section Clientèle Distributeurs de ce site à partir du même ordinateur et avec la même connexion que ceux que vous utilisez en ce moment.

 

Les fonds qui sont décrits dans les pages suivantes sont administrés et gérés par des sociétés faisant partie du groupe BlackRock ; ils ne peuvent être commercialisés que dans certains pays. Il vous appartient de connaître les lois et la réglementation applicables dans votre pays de résidence. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le Prospectus ou dans les autres documents constitutifs de chaque fonds. Veuillez noter que seuls certains fonds ont demandé à être admis au régime fiscal "distributor status" au Royaume-Uni.

 

Les pages suivantes ne constituent pas une offre ou une proposition de vente de parts d'un des fonds mentionnés sur ce site, si une telle offre, proposition ou distribution est illégale dans le pays concerné, ou si la personne qui y procède n'est pas qualifiée pour cela, ou si l'offre ou la proposition est illégale en raison de la personne à laquelle elle s'adresse. Les informations relatives à des organismes de placement collectif qui ne sont pas agréés à la vente en Suisse ne constituent pas une proposition de vente de ces fonds en Suisse. Ces pages ne constituent pas non plus une offre ou une invitation à investir dans les fonds adressée à une personne résidant à Singapour, et n'ont pas été préparées à cette fin.

 

Les investisseurs des États-Unis ne peuvent pas investir dans les fonds décrits ici, lesquels ne peuvent leur être vendus. Les parts ne seront pas enregistrées conformément à la Loi de 1933 relative aux valeurs mobilières des États-Unis ("US Securities Act of 1933"), telle que modifiée ("Loi sur les valeurs mobilières") et, à moins que l'opération soit conforme à la Loi relative aux valeurs mobilières ou à tout autre loi relative aux valeurs mobilières aux États-Unis (notamment, à titre indicatif, toute loi en vigueur dans un État des États-Unis), ces parts ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis ou dans l'un des territoires ou des possessions qui relèvent de la souveraineté des États-Unis ni au bénéfice d'une personne des États-Unis, que ce soit directement ou indirectement.

 

Les fonds ici décrits n'ont pas été et ne seront pas agréés pour être distribués au public au Canada, aucun prospectus relatif à ces fonds n'ayant été déposé auprès d'une commission de contrôle des valeurs mobilières ou d'une autre autorité régulatrice au Canada ou dans une de ses Provinces ou de ses Territoires. Le présent site Internet n'est pas et ne saurait être interprété comme constituant une publicité ou une quelconque manifestation d'une offre de parts au public au Canada. Une personne ayant le statut de résident au Canada au regard de la réglementation fiscale de ce pays n'est autorisée à acheter ou à accepter une cession de parts des fonds décrits dans les présentes que si elle y est autorisée par une loi applicable au Canada ou par une loi d'une Province du Canada. Le fonds BlackRock International Gold and General est un organisme de placement collectif non agréé au sens de la Loi de 2000 relative aux services et aux marchés financiers du Royaume-Uni ("Financial Services & Markets Act 2000") ; en conséquence, les informations présentées dans les pages suivantes sur ces fonds sont destinées uniquement aux personnes ne résidant pas au Royaume-Uni, à des clients professionnels et à des contreparties éligibles (ou aux personnes considérées comme telles par le Règlement de la FSA), ou qui relèvent d'une catégorie que les personnes agréées peuvent démarcher. Toute autre personne doit s'abstenir d'agir au vu de ces informations ou de leur prêter foi.

 

Toute demande d'investissement dans un des fonds visés sur le présent site doit être formulée au vu du document d'offre concernant cet investissement spécifique (par ex. le prospectus ou d'autres conditions générales applicables). Les prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles auprès de notre succursale en France : BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale de Paris. Immeuble Washington Plaza – Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris, France ou de notre correspondant centralisateur CACEIS Bank – 1 place Valhubert, 75013 Paris, France.

 

En raison de la réglementation contre le blanchiment de capitaux, d'autres documents d'identification peuvent vous être demandés lorsque vous effectuez votre placement. Vous trouverez des précisions dans le prospectus ou les autres documents constitutifs concernés.

 

BlackRock n'a pas procédé à l'appréciation du caractère approprié ou pertinent de tout investissement que vous pourriez faire auprès de nous au regard de votre situation personnelle. Si vous avez un doute sur la signification de certaines informations, vous devez consulter votre conseiller financier ou un autre conseil professionnel. Les informations présentées sur ce site sont protégées par le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées, que ce soit en tout ou en partie.

 

Les informations présentées sur ce site sont publiées de bonne foi. Toutefois, ni BlackRock Investment Management (UK) Limited ni aucune autre personne ou entité ne déclare ni ne garantit, expressément ou implicitement, que ces informations sont exactes ou complètes et elles ne doivent pas être prises comme telles.

 

BlackRock Investment Management (UK) ne verra pas sa responsabilité engagée, sauf au regard de la Loi de 2000 relative aux valeurs mobilières et aux marchés financiers du Royaume-Uni (ou toute autre loi remplaçant celle-ci, pour autant qu'il est permis en droit de faire une telle déclaration), en cas de sinistre ou de dommage causé par l'utilisation ou le crédit accordé aux informations données, notamment en cas de manque à gagner ou de tout autre préjudice direct ou indirect. Aucune information figurant sur le présent site ne constitue un avis de placement, un avis fiscal, un avis juridique ni un avis de tout autre nature.

 

En cas de formulation d'une réclamation à l'encontre de BlackRock par un tiers fondée sur le fait que vous avez utilisé le présent site Internet, vous vous engagez à indemniser intégralement BlackRock pour tout sinistre, coût, action, procédure, réclamation, dommages-intérêts, frais (y compris les honoraires et les débours d'avocats raisonnables) ou tout passif, de quelque nature que ce soit, mis à la charge de BlackRock en raison d'une utilisation inappropriée du site. Aucune partie n'est tenue responsable envers l'autre en cas de préjudice subi par cette dernière du fait d'une cause échappant au contrôle raisonnable de la première partie, notamment, à titre indicatif, du fait d'une panne d'électricité.

 

Vous reconnaissez qu'il vous appartient de conserver en lieu sûr et de préserver la confidentialité des mots de passe que nous vous délivrons à vous et à vos salariés, et vous vous engagez à éviter que ces mots de passe soient rendus publics. Si d'autres personnes que vous-même et vos salariés autorisés ont connaissance d'un mot de passe, vous devez le changer immédiatement en utilisant la fonction prévue à cet effet sur le site Internet.

 

Il se peut que vous quittiez le site Internet de BlackRock Investment Management (UK) Limited si vous activez certains des liens indiqués sur ce site. BlackRock Investment Managers Limited n'a pas vérifié ces sites et rejette toute responsabilité quant à leur contenu et quant aux services, aux produits ou aux articles qui y sont proposés.

 

La responsabilité de BlackRock Investment Management (UK) Limited n'est pas engagée en cas d'erreur de transmission de données, par exemple en cas de perte ou d'altération de données, notamment quant aux préjudices directs ou indirects qui peuvent découler de l'utilisation des services fournis ici.

 

Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir.

 

La valeur des investissements et les revenus qu'ils produisent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Vous pouvez ne pas récupérer votre investissement initial. Les taux de change peuvent affecter à la hausse ou à la baisse la valeur de vos investissements.

 

Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées s'agissant d'un fonds à la volatilité élevée et la valeur d'un investissement peut chuter soudainement et de façon importante. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés.

 

Veuillez noter que si certains fonds de BlackRock sont réservés ("ring-fenced"), d'autres font partie d'une seule société et ne le sont pas. Pour les fonds qui ne relèvent pas d'un régime de responsabilité séparée, au cas où un fonds considéré isolément ne serait pas en mesure de faire face à son passif avec les seuls actifs qui lui sont attribuables, la partie excédentaire de son passif pourra être couverte par les actifs attribuables aux autres fonds de BlackRock au sein de la même société. Nous renvoyons au prospectus de chaque fonds pour plus de précisions sur ce point.

 

Les sociétés faisant partie du groupe BlackRock qui n'exercent pas leur activité de placement au Royaume-Uni ne relèvent pas de la Loi de 2000 relative aux services et aux marchés financiers du Royaume-Uni. En conséquence, les investisseurs qui concluent des accords d'investissements avec ces sociétés ne jouissent pas de la protection assurée par cette Loi ni par la réglementation qui en découle, y compris celle relatives au régime de compensation des services financiers ("Financial Services Compensation Scheme").

 

Les avis exprimés ici ne traduisent pas nécessairement la position du groupe BlackRock dans son ensemble ou pour partie, et ne sont pas davantage un avis d'investissement ni un autre conseil.

 

Les recherches qui figurent sur cette page ont été fournies et peuvent avoir été utilisées par BlackRock Investment Management (UK) pour son propre compte.

 

Le site est organisé et présenté par BlackRock Investment Management (UK) Limited, société autorisée et réglementée par la Financial Services Authority, enregistrée sous le numéro 119293. Vous pouvez consulter le Règlement de la FSA et les instructions le concernant sur le lien suivant: http://www.fsa.gov.uk.

 

BlackRock Investment Managers Limited est une société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2020394. Siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Toute question d'ordre général concernant ce site Internet doit être envoyée à webmaster@blackrock.com. Cette adresse électronique ne doit pas être utilisée pour toute question concernant les investissements.