BELEGGEN MET HET OOG OP HET KLIMAAT

Manieren om klimaatoverwegingen in een portefeuille te integreren.

Bent u een professionele belegger? Lees hier verde >

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

TERMINOLOGIE KLIMAATBELEGGENInformatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die financieel van belang is, tot een vast onderdeel maken van de beleggingsresearch en -beslissingen, vanuit de overtuiging dat portefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is een beter risicogewogen rendement voor beleggers kunnen opleveren.Gassen die warmtestraling in de atmosfeer kunnen absorberen, zoals CO2, methaan en lachgas. De uitstoot van deze gassen wordt veroorzaakt door diverse menselijke activiteiten (bijv. energieopwekking, transport, industrie).

 

Bron: Greenhouse Gas Protocol, 31 maart 2021.Het door BlackRock gehanteerde raamwerk voor het beheer van effecten met aanzienlijke klimaatrisico’s, die onder ‘verscherpt toezicht’ worden geplaatst. Dit betreft emittenten met een combinatie van de volgende kenmerken:
• op dit moment een hoge koolstofintensiteit
• slecht afgestemd op de transitie naar netto nul
• geringe reactie op onze input vanuit investment stewardshipDe dialoog die wij aangaan met beursgenoteerde ondernemingen om bijvoorbeeld goed bestuur te bevorderen en aan te dringen op een consistent beleid dat gericht is op het scheppen van waarde op de lange termijn voor aandeelhouders. Door deze dialoog en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen wij onze visie tot uiting brengen.De situatie waarin de door mensen veroorzaakte uitstoot zoveel mogelijk verminderd is en de resterende uitstoot uit de atmosfeer verwijderd wordt (bijvoorbeeld door herbebossing, wegvangen en opslag van CO2). Het wereldwijde streven naar netto nul is erop gericht volgens een vastgesteld tijdpad te zorgen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 °C blijft, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Veel landen en bedrijven die dit akkoord hebben onderschreven, hebben 2050 als uiterste datum gesteld, om catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.Het internationale akkoord om de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Elk land dat dit akkoord onderschrijft, dient een plan op te stellen voor het bereiken van dit doel en regelmatig te rapporteren over de vorderingen.

 

Bron: Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, 31  maart 2021.Het toegenomen risico voor de activa en activiteiten van bedrijven als gevolg van de directe invloed van de verandering van weerpatronen en natuurrampen.Bedrijfsdoelen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Dit zijn wetenschappelijk berekende (“science based”) kaders voor wat nodig is voor de transitie naar een koolstofarme economie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerkingsverband van CDP, het World Resources Institute (WRI), het Wereldnatuurfonds (WWF) en de United Nations Global Compact (UNGC). Het is tot stand gekomen vanuit het idee dat het stellen van SBT’s bedrijven een impuls kan geven in de transitie naar een koolstofarme economie.

 

Bron: Science Based Targets initiative, 31 maart 2021.Een maatstaf die aangeeft hoe ver een bedrijf, overheid of portefeuille gevorderd is op weg naar een netto nul-economie in 2050. Het is een maatstaf die gericht is op gebeurtenissen in de toekomst. Er wordt hierbij zowel gekeken naar de huidige uitstoot als naar de verwachte capaciteit om de uitstoot in de toekomst te verminderen.De invloed van de transitie naar een koolstofarme economie op de winstgevendheid van een bedrijf op de lange termijn (d.w.z. lagere winst voor energie). 

 

Bron: BlackRock, 31 maart 2021.


WAT IS KLIMAATBELEGGEN?

Nu het klimaat bij de opbouw van portefeuilles een grotere rol gaat spelen, kunnen beleggers overwegen om hun portefeuilles doelbewust af te stemmen op de transitie naar een koolstofarme economie. Dat kan door de allocatie direct te baseren op klimaatrisico’s en -kansen, of indirect, door niet of beperkt te beleggen in effecten met een hoge koolstofuitstoot.

Drie manieren om klimaatbeleggen aan te pakken:

Schematische weergave van klimaatbeleggen

Uitsluitend ter illustratie. De bovenstaande manieren van aanpak zijn niet de enige; ze geven slechts een voorbeeld van verschillende manieren waarop beleggers de klimaatverandering kunnen benaderen, zowel direct als indirect.


SFDR IN VOGELVLUCHTDe EU-verordening over transparante rapportage van duurzaamheidsfactoren, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) werd in 2019 gepubliceerd en is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de EU. Het doel van deze verordening is de normen voor openbaarmaking van informatie te harmoniseren, om beleggers een helder, eenduidig kader te bieden voor de beoordeling van de duurzaamheid van een fonds en om fondsen met elkaar te kunnen vergelijken wat betreft hun ESG-prestaties (milieu, samenleving en goed bestuur) en duurzame doelstellingen.

Fondsen vallen op grond van de SFDR onder artikel 8 of 9:

  • Artikel 8: producten met onderliggende beleggingen die gericht zijn op verbetering van de kenmerken ten aanzien van milieu en samenleving en blijk geven van goed bestuur.
  • Artikel 9: producten die duurzaam beleggen tot doelstelling hebben en waarvan de onderliggende beleggingen duurzaam zijn en blijk geven van goed bestuur.


SFDR is een EU-brede wetgeving en wordt al door een brede kring van beleggers gebruikt als de nieuwe standaard voor rapportage over en het aanbieden van duurzame producten.BlackRock heeft zijn classificering van fondsen in maart 2021 aangepast aan de criteria van de SFDR, zodat alle fondsen die volgens onze interpretatie van deze verordening onder artikel 8 of 9 vallen, gemakkelijk te vinden zijn. Wanneer vanuit de EU meer wet- en regelgeving op dit terrein gepubliceerd en ingevoerd wordt, zoals toevoegingen aan de Regulatory Technical Standards (RTS), zullen wij onze aanpak opnieuw aanpassen.