• A sense of purpose 

     

    Larry Fink's Annual Letter to CEOs

     

Inzichten

BlackRock publiceert regelmatig commentaren en rapporten over ontwikkelingen en trends in de wereldwijde financiële markten. Ook u kunt profiteren van deze inzichten van onze experts (inhoud in het Engels).

Ontdek ons brede aanbod van beleggingsmogelijkheden

U hebt eerder aangegeven dat u een particuliere belegger bent. Wilt u deze pagina op de BlackRock Belgium particuliere beleggers website
Nee, ik ben geen individuele belegger
Ja, ik ben een individuele belegger
Meer informatie over de types beleggers
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Particuliere beleggers

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.
De benaming 'fonds' of 'beleggingsfonds' wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van compartiment van de Luxemburgse Sicav.

 

De benaming 'koers' of 'NIW' of Netto-Inventariswaarde wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van Intrinsieke waarde (dagelijkse prijs) van het compartiment.

 

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het gebruik van de website.

 

We wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan, af te drukken of te downloaden. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van BlackRock Investment Management (UK) Limited (hierna: "BlackRock") alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

 

Lees deze pagina aandachtig: hierin worden bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen ten aanzien van de verspreiding van deze informatie uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF- of BSF-compartimenten.
Met name de beschreven beleggingsfondsen zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen – behalve bij een transactie die geen inbreuk pleegt op de Securities Act of eenderwelke andere in de Verenigde Staten toepasselijke wet ten aanzien van effecten (waaronder iedere toepasselijke wet van eenderwelke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking) – niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eenderwelk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaans persoon.
Aanvragen om te beleggen in eenderwelk fonds van BGF, waarvan sprake op deze website, worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Sicav BGF. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze financiële dienst in België: J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, tel: 02/2088811.
Als gevolg van reglementering op het vlak van witwaspraktijken kunnen aanvullende documenten voor de identificatie nodig zijn als u belegt. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlackRock en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackRock.
Geen enkele bron van informatie op deze website vormt een beleggings-, belastings-, juridisch of eenderwelk ander advies.
BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – de schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade ten gevolge van overbrenging van virussen.
Deze website bevat links naar andere webpagina's. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Het Privacyreglement maakt deel uit van deze voorwaarden. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacyreglement.

 

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen gebonden door het overblijvende gedeelte. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door clausules die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van het ongeldige gedeelte.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden, inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van de voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel.
(a) In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
(b) De waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.
(c) Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
(d) Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.
(e) Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

 

Deze website wordt beheerd en op het internet gezet door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Authority (FSA), onder registratienummer 119293. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een in Engeland onder nr. 2020394 geregistreerde onderneming. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

BlackRock hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke en financiële gegevens wanneer u de website www.blackrock.be ("website") bezoekt. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet Persoonsgegevens"), is de hiernavolgende informatie bedoeld om u de gewoontes en de gebruiken bij het verzamelen van informatie op deze website te helpen begrijpen. Door de website te gebruiken stemt u toe met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy reglement. Indien u niet akkoord gaat met dit reglement, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Gelieve tevens de algemene voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

 

In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens zal BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd te 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom, optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

 

Veranderingen in het privacy reglement

 

BlackRock behoudt zich het recht om op ieder moment en om gelijk welke reden onderdelen van dit privacy reglement te wijzigen, te schrappen of zelfs nieuwe toe te voegen. Dergelijke wijzigingen hebben een onmiddellijk effect. We adviseren daarom dit reglement regelmatig te controleren op wijzigingen. De huidige versie van het privacy reglement is toegankelijk via de link op onze home pagina of onderaan de andere webpagina’s. U verklaart zich akkoord met het gewijzigd reglement door het bezoeken van onze website nadat de betreffende wijzigingen werden aangebracht.

 

Verzameling en gebruik van informatie

 

Persoons- en identificatiegegevens: De persoons- en identificatiegegevens die u achterlaat op onze website worden enkel gebruikt om u informatie te bezorgen over de producten en diensten van BlackRock. We zullen in geen geval uw persoonsgegevens verkopen, verhuren noch delen met anderen in strijd met de bepalingen van dit privacy reglement. Daarenboven, indien u onderdelen van de website bezoekt die beschermd worden door een paswoord, dan (a) eenmaal u uw paswoord ingeeft en bevestigt, herkent de website uw identiteit en verzamelt het alle gegeven informatie, inclusief elektronische informatie (dus ook alle transactiegegevens) en (b) iedere informatie die we van u verzamelen via deze website, kan gerelateerd worden aan uw andere persoons- en identificatiegegevens waarover we beschikken.

 

Gezamenlijke informatie: Meestal slaan we bepaalde gebruiksinformatie op, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op onze website. Die informatie kan tevens bevatten: de websites die u raadpleegt onmiddellijk voor en na het bezoek aan onze website, de software die u gebruikt om te surfen (internet browser) en uw IP-adres (Internet Protocol). Indien we dergelijke data zouden gebruiken, dan is het altijd op geconsolideerde basis en in geen enkel geval wordt informatie die toelaat u persoonlijk te identificeren, doorgegeven aan derden.

 

Dienstenleveranciers: We mogen beroep doen op interne of externe leveranciers om onze website te onderhouden en we mogen andere personen aanstellen om bepaalde taken voor onze rekening te vervullen, zoals het versturen van post en e-mail. Deze personen kunnen toegang hebben tot de persoons- en identificatiegegevens die u ingeeft op de website, maar enkel om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze personen worden niet toegelaten uw persoons- en identificatiegegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Naleven van wetten en reglementen: BlackRock zal niet automatisch persoons- en identificatiegegevens van bezoekers op onze website verzamelen, behalve indien we verplicht worden in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving. We zullen de persoons- en identificatiegegevens niet doorgeven aan andere personen behalve (a) indien we verplicht worden bij wet, door iedere overheidsinstantie of door iedere private instantie in het kader van een rechtszaak, een dagvaarding, een onderzoek of een gelijkaardige gerechtelijke actie, (b) om de toepasselijke wetten en reglementeringen na te leven (c) om de voorwaarden af te dwingen, of (d) om in het kader van onze dienstverlening informatie te delen met onze andere vennootschappen of dienstenleveranciers. We kunnen in die omstandigheden dergelijke informatie vrijgeven.

 

Overeenkomstig de bepaling van de Wet Persoonsgegevens heeft u het recht op toegang en verbetering van de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben door u te richten tot BlackRock Investment Management (UK) Limited op het adres 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom.

 

E-mail en marketing: BlackRock verkoopt geen e-mail adressen van klanten, noch bezorgen wij uw persoonlijke informatie aan derden voor marketing doeleinden. BlackRock zal u geen e-mail berichten sturen zonder uw toestemming. We adviseren om geen individuele persoonlijke informatie te sturen via niet-beveiligde methodes inclusief publieke elektronische communicatiekanalen, zoals internet e-mail, die over het algemeen niet veilig zijn.

 

Business Transfers: Indien alle of een gedeelte van de business activiteiten, aandelen of activa van BlackRock worden overgenomen door of gefusioneerd met een andere business entiteit, dan zullen we uw informatie geheel of gedeeltelijk delen met deze entiteit teneinde de dienstverlening te kunnen verderzetten. U zal in kennis worden gesteld van een dergelijke gebeurtenis en de nieuwe entiteit zal u op de hoogte houden van elke wijziging in dit privacy reglement. Indien de nieuwe entiteit een bijkomend gebruik wenst te maken van uw gegevens, dan kan u dit op dat moment weigeren.

 

Cookies

 

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

 

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

 

Websites die beschermd zijn door een paswoord kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u interessanter is.

 

Algemeen gesproken gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

 

(a) Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
(b) Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
(c) Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een reglement zoals dit heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft aanvaard. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
(d) Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden weergegeven.
(e) Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing meerdere workflow fasen omvatten, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

 

Uw cookievoorkeuren

 

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel toestel cookies aanvaarden. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

 

Lokale Flashopslag

 

Sommige van onze websites bevatten inhoud die wordt weergegeven met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flashopslag (vaak "Flashcookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flashopslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaardcookies op uw toestel bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flashsoftware.

 

Als u niet wil dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wil verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flashsoftware op www.adobe.com. Als u Flashcookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

 

Cookies van derden

 

Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doelstellingen als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

 

Cookievoorkeuren wijzigen

 

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel toestel te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient echter op te merken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.

 

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

 

Meer informatie over cookies

 

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org.

 

Privacy van kinderen

 

Alhoewel deze website niet gericht is aan kinderen, toch zijn we bezorgd over de privacy en de veiligheid van kinderen die gebruik maken van het internet. We zullen nooit bewust persoons- en identificatiegegevens verzamelen van kinderen onder 13 jaar, zonder voorafgaandelijke verifieerbare toestemming van de ouders. Als we weten dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd, zonder verifieerbare toestemming van de ouders, dan zullen we alles in het werk stellen om dergelijke informatie te verwijderen uit onze bestanden. Als een ouder of voogd op de hoogte is van het feit dat zijn of haar kind ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd zonder ouderlijke toestemming, dan dienen ze ons te contacteren.

 

Websites van derden

 

BlackRock mag links plaatsen tussen deze website en één of meer websites van derde partijen. BlackRock heeft echter geen enkele controle over die andere websites, hun inhoud noch de producten en diensten die ze aanbieden. Uw toegang tot en het gebruik van deze gelinkte websites worden geregeld door hun gebruiksvoorwaarden en privacy reglement en is louter op eigen risico. BlackRock wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het privacy reglement en de gebruiken op het vlak van klanteninformatie afkomstig van websites van derde partijen gelinkt met onze website.

 

Veiligheid

 

Geen enkele gegevenstransfer over het internet is 100% veilig, dus BlackRock kan de veiligheid van de informatie die u ingeeft op deze website niet garanderen of verzekeren. Maar, BlackRock zal steeds pogen uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u transacties uitvoert op onze website, door te eisen dat de browser software de industriële standaard SSL encryptie met 128-bit sleutellengte ondersteunt. De "128-bit" vermelding verwijst naar de lengte van de sleutel die wordt gebruikt om de getransfereerde gegevens te ecncrypteren, waarbij een langere sleutel een hoger niveau van veiligheid vertegenwoordigt.

 

Als u vragen heeft over dit privacy reglement, of over onze privacy-gerelateerde gewoontes en gebruiken, gelieve ons te contacteren.