• Un objectif commun

   

  La Lettre Annuelle De Larry Fink
  Aux Dirigeants D’entreprises

Visions

BlackRock publie régulièrement des commentaires et des rapports sur les développements et les tendances des marchés financiers mondiaux. Ces rapports sont mis à votre disposition (contenu en anglais).

Découvrez toute notre gamme d’opportunités d’investissement

 • Cours

  Via notre moteur de recherche, vous trouverez facilement et rapidement toutes les informations relatives aux fonds, que ce soit les cours journaliers ou leur historique ainsi que la composition du portefeuille.

 • BlackRock Global Funds (BGF)

  Via la sicav de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds (BGF), nos clients peuvent accéder à plus de 60 compartiments présentant des objectifs d’investissement divers.

 • Comment investir dans une sicav BGF?

  Les fonds de BlackRock sont disponibles auprès d’un grand nombre d’établissements financiers, plateformes en ligne et gestionnaires de fortune.

Door te klikken op uw type belegger gaat u akkoord met de definities, de algemene voorwaarden en het privacybeleid hieronder. Hou er rekening mee dat het privacybeleid belangrijke informatie bevat over het gebruik van cookies op onze websites, waarmee u akkoord gaat door hierboven te klikken. Als u twijfelt over uw type belegger, lees dan de sectie “Meer informative over de types beleggers”

Meer informatie over de types beleggers
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

Particuliere beleggers

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.
De benaming 'fonds' of 'beleggingsfonds' wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van compartiment van de Luxemburgse Sicav.

 

De benaming 'koers' of 'NIW' of Netto-Inventariswaarde wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van Intrinsieke waarde (dagelijkse prijs) van het compartiment.

 

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het gebruik van de website.

 

We wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan, af te drukken of te downloaden. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van BlackRock Investment Management (UK) Limited (hierna: "BlackRock") alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

 

Lees deze pagina aandachtig: hierin worden bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen ten aanzien van de verspreiding van deze informatie uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF- of BSF-compartimenten.
Met name de beschreven beleggingsfondsen zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen – behalve bij een transactie die geen inbreuk pleegt op de Securities Act of eenderwelke andere in de Verenigde Staten toepasselijke wet ten aanzien van effecten (waaronder iedere toepasselijke wet van eenderwelke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking) – niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eenderwelk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaans persoon.
Aanvragen om te beleggen in eenderwelk fonds van BGF, waarvan sprake op deze website, worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Sicav BGF. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze financiële dienst in België: J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, tel: 02/2088811.
Als gevolg van reglementering op het vlak van witwaspraktijken kunnen aanvullende documenten voor de identificatie nodig zijn als u belegt. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlackRock en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackRock.
Geen enkele bron van informatie op deze website vormt een beleggings-, belastings-, juridisch of eenderwelk ander advies.
BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – de schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade ten gevolge van overbrenging van virussen.
Deze website bevat links naar andere webpagina's. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Het Privacyreglement maakt deel uit van deze voorwaarden. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacyreglement.

 

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen gebonden door het overblijvende gedeelte. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door clausules die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van het ongeldige gedeelte.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden, inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van de voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel.
(a) In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
(b) De waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.
(c) Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
(d) Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.
(e) Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

 

Deze website wordt beheerd en op het internet gezet door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Authority (FSA), onder registratienummer 119293. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een in Engeland onder nr. 2020394 geregistreerde onderneming. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

Laatste herziening: 11 mei 2018

Samenvatting

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij over u verzamelen, waar we die gegevens voor gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. In de verklaring zijn ook uw rechten betreffende uw gegevens opgenomen en wordt vermeld met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie en bij vragen. Klik op onderstaande links om naar de meer gedetailleerde gedeelten van deze Privacyverklaring te gaan:

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing en wat is de reikwijdte ervan?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijven binnen de BlackRock bedrijvengroep (de “BlackRock Group”) en de entiteiten waarvan wij eigenaar zijn of waarover wij het beheer voeren (“BlackRock” of “wij”, “ons” of “onze”). Voor meer informatie over elk van onze leden (waaronder namen, adressen van hoofdkantoren en contactgegevens), kunt hier klikken.

BlackRock hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke en financiële gegevens en zal haar uiterste best doen deze bescherming te leveren. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij informatie over u verzamelen, behandelen, opslaan en beschermen wanneer:

 • • wij producten of diensten leveren aan u of uw klant;
 • • u onze website bezoekt of gebruikt; en/of
 • • bij de uitvoering van overige activiteiten die onderdeel vormen van onze bedrijfsvoering.

Als wij in deze Privacyverklaring verwijzen naar “onze website” of “deze website”, dan bedoelen wij de specifieke websitepagina’s van blackrock.com of ishares.com, en de specifieke websitepagina’s met een URL die begint met of gedeeltelijk bestaat uit http://www.blackrock.com/… of http://www.ishares.com/… .

BlackRock.com en iShares.com zijn samengesteld uit verschillende wereldwijde, nationale of regionale websites. Al deze websites worden geleverd door BlackRock.

Deze Privacyverklaring bevat ook informatie over het delen van uw persoonsgegevens met andere leden van de BlackRock Group en andere derden (bijvoorbeeld onze leveranciers van diensten).

In deze Privacyverklaring zullen we soms verwijzen naar het behandelen, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens met het allesomvattende begrip “verwerken” van deze persoonsgegevens.

Andere websites

Wij wijzen u erop dat andere websites waarnaar op deze website een link is opgenomen niet onder deze Privacyverklaring vallen. Wij adviseren bezoekers om kennis te nemen van de privacyverklaring van elk van deze andere websites voordat zij hun persoonsgegevens bekendmaken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Tijdens het leveren van producten en diensten aan u of uw klanten en de uitvoering van due diligence onderzoek in verband met onze producten en diensten (of het bespreken van mogelijke producten en diensten die wij zouden kunnen leveren), verzamelen wij over het algemeen persoonsgegevens van u. Wij verzamelen normaal gesproken ook persoonsgegevens van u als u onze website bezoekt of gebruikt.

Wij verzamelen of verkrijgen uw persoonsgegevens normaal gesproken omdat u deze gegevens doorgeeft (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website) of omdat ze worden doorgegeven door anderen (bijvoorbeeld, leveranciers van diensten die wij gebruiken voor het beheer van de website of uw werkgever als deze producten of diensten van BlackRock ontvangt). Uw persoonsgegevens kunnen door ons ook verzameld of verkregen worden doordat wij deze waarnemen of afleiden uit de manier waarop de interactie met u plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld ons risicomanagementplatform Aladdin gebruikt, verzamelen wij informatie over u om updates over de functionaliteit en algemene informatie over Aladdin door te geven. Om uw ervaring tijdens het gebruik van de website te verbeteren en te zorgen dat deze efficiënt werkt, gebruiken wij (of onze leveranciers) ook cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) en webbakens (kleine afbeeldingen die op een website geplaatst worden en gebruikt worden om de interactie van de gebruiker met die website te monitoren) die persoonsgegevens kunnen verzamelen.

Meer informatie over het gebruik van cookies en andere tracingtechnologieën en hoe u deze kunt beheren, kunt u vinden in ons Cookiebeleid, dat aan het einde van dit document is bijgevoegd.

De persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen zijn afhankelijk van de specifieke diensten, activiteiten of producten die worden uitgevoerd of geleverd, maar bestaan normaal gesproken uit: uw naam; leeftijd; geboortedatum; geslacht; woonadres; e-mailadres; telefoonnummer; andere contactgegevens; land waar u woont; paspoortnummer of nummer van ander nationaal identiteitsbewijs; gegevens over uw werk (bijvoorbeeld de organisatie waar u werkzaam bent, uw functiebenaming); gezinssituatie (bijvoorbeeld huwelijkse staat als u dit invult op een formulier op onze website of wanneer deze vermeld wordt in documentatie die u aan ons levert); financiële en belasting gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen en woonadres voor de belasting (als u dit invult op een formulier op onze website of wanneer dit vermeld wordt in documentatie die u aan ons levert); gegevens over hoe u een product of dienst die geleverd wordt door BlackRock gebruikt; publicaties op blogs, forums, wiki’s, en andere sociale mediatoepassingen en -diensten die wij leveren; IP-adres; type browser en apparaat; gebruikersnaam die door u gebruikt wordt voor een van onze producten of diensten; taal; inlogtijd en -duur; gegevens over hoe u onze website of de interactieve producten, hulpmiddelen, andere technologie of diensten die wij leveren aan u of uw klanten gebruikt; websites die u voor en na een bezoek aan onze website bezoekt; gegevens over uw wijze van interactie met ons en ander gelijksoortige informatie.

Het soort persoonsgegevens en de ‘gevoelige’ of bijzondere categorieën’ persoonsgegevens die wij verzamelen verschillen over het algemeen en zijn afhankelijk van de aard van de producten en diensten die wij aan u leveren en de manier waarop u onze website gebruikt. In sommige gevallen bestaan de ‘gevoelige’ of bijzondere categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen uit: uw dieetvereisten (bijvoorbeeld als wij u een lunch aanbieden tijdens een bijeenkomst); uw gezondheid (bijvoorbeeld om u de geschikte faciliteiten in onze gebouwen te kunnen aanbieden); seksuele geaardheid (bijvoorbeeld als u ons gegevens doorgeeft van uw echtgenoot of partner); en eventuele strafrechtelijke veroordelingen (deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld als onderdeel van controles in verband met ‘ken uw klant’ (know your client) en maatregelen tegen witwassen van geld, die wij verplicht zijn uit te voeren voordat wij u of uw werkgever als klant aanvaarden.

In bepaalde zeldzame omstandigheden verzamelen wij ook andere ‘bijzondere’ persoonsgegevens van u omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld in een kopie van uw cv dat u op onze website plaatst). In bepaalde andere gevallen, zijn de persoonsgegevens die wij van u verzamelen nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om u de producten of diensten te leveren waarom door u of uw klant (die uw werkgever kan zijn) gevraagd wordt. In deze gevallen zullen wij u erop wijzen dat het verstrekken van deze gegevens verplicht is en wat de gevolgen zijn als u deze gegevens niet verstrekt.

In sommige gevallen verzamelen wij ook indirect persoonsgegevens van u via derden zoals: (i) uw werkgever wanneer wij aan hem producten en diensten leveren; (ii) derden zoals leveranciers van diensten ten behoeve van ‘ken uw klant’ en maatregelen tegen witwassen van geld, die wij soms gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen op dit gebied en ons te helpen bij het verifiëren van uw identiteit wanneer wij u of uw werkgever producten of diensten leveren; (iii) tussenpersonen (zoals onafhankelijke financieel adviseurs); (iv) leveranciers van antecedentenonderzoeken die wij soms gebruiken om uw identiteit te verifiëren als u solliciteert naar een functie via onze website; (v) derde leveranciers van diensten die ons helpen bij het beheer van onze website; en (vi) van openbaar beschikbare bronnen zoals zakelijke en op personeel gerichte sociale netwerkdiensten en vacaturesites.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Gebruik van persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u of uw klant producten of diensten te leveren. Als onderdeel hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken bij correspondentie in verband met deze producten en diensten. Deze correspondentie kan plaatsvinden met u, uw klant, andere leden van de BlackRock Group, onze dienstverleners of openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid.

In veel gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om due diligence onderzoek uit te voeren voorafgaand aan het leveren van producen of diensten aan u of uw klant, en voor het verwerken van een verzoekformulier van u of een toekomstige klant voor het ontvangen van onze producten en diensten. Als u naar ons wordt doorverwezen door een tussenpersoon of gelijksoortige derde, gebruiken wij uw persoonsgegevens normaal gesproken ook om te beoordelen of wij uw doorverwijzing door die tussenpersoon of gelijksoortige derde naar BlackRock aanvaarden of afwijzen.

Omdat wij een breed assortiment producten en diensten aan onze klanten leveren, verschilt de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken naar gelang de geleverde producten en diensten. Wij gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens van u wanneer:

 • • u ons risicomanagementplatform Aladdin gebruikt
 • • wij u of uw werkgever een verzekeringsproduct- of dienst leveren
 • • u of uw werkgever ons inschakelen voor het leveren van vermogensbeheer of gelijksoortige diensten
 • • u persoonlijk belegt in een beleggingsproduct dat beheerd wordt door een lid van de BlackRock Group
 • • u een lid van de BlackRock Group inschakelt voor het leveren van diensten op het gebied van vermogensbeheer
 • • u ons uw persoonsgegevens doorgeeft via e-mail of een websiteformulier

Gebruik van persoonsgegevens verzameld via onze website

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen via deze website over het algemeen:

 • • om diensten geleverd via onze website te beheren en verbeteren
 • • om onze website te beheren en verbeteren (waaronder het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website)
 • • om de inhoud van onze website aan te passen en u zo een meer persoonlijke ervaring te bieden en uw aandacht te vestigen op informatie over producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn
 • • om verzoeken die u via onze website doet te beheren en te beantwoorden
 • • om ons te helpen meer te weten te komen over u, de producten en diensten die u of uw werkgever van BlackRock ontvangen, en andere producten en diensten die u of uw werkgever misschien zouden willen ontvangen
 • • voor correspondentie met u in verband met de diensten die u op onze website gebruikt of informatie die u via onze website verschaft. Deze correspondentie vindt gewoonlijk plaats met u, andere leden van de BlackRock Group, onze dienstverleners of openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid.

Gebruik van persoonsgegevens voor andere activiteiten die onderdeel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die via deze website verzameld zijn over het algemeen ook met als doel, of in verband met:

 • • van toepassing zijnde vereisten van wet- en regelgeving
 • • verzoeken en communicatie van openbare of rechtsinstanties met de benodigde bevoegdheid
 • • financiële verslaglegging, facturering en risico-analysedoeleinden
 • • verantwoord operationeel management (waaronder krediet- en risicomanagement, verzekering, audits, training en gelijksoortige administratieve doeleinden)
 • • klantrelatiemanagementdoeleinden, waaronder: (i) toezending van informatie over BlackRock ‘Thought Leadership’, of informatie over BlackRock producten en diensten die u of uw werkgever zouden kunnen interesseren; (ii) contact met u opnemen voor feedback over producten of diensten van BlackRock; en (iii) contact met u opnemen voor andere marketing- of onderzoeksdoeleinden
 • • werving- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden
 • • diensten die wij ontvangen van onze professionele adviseurs, zoals, advocaten, accountants en consultants
 • • afspraken die wij gemaakt hebben met tussenpersonen, makelaars en andere individuele personen en entiteiten waarmee wij samenwerken
 • • het overwegen en aangaan van een transactie betreffende een gedeelte van of alle activiteiten of vermogensbestanddelen van de BlackRock Group
 • • bescherming van onze rechten en die van onze klanten
 • • voldoen aan onze maatschappelijke en bedrijfsverantwoordelijkheden.

De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens

De wet verplicht ons om in deze Privacyverklaring de wettelijke gronden te vermelden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat: (a) dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en geen onnodige invloed heeft op uw belangen of grondrechten en vrijheden (zie hieronder); (b) dit noodzakelijk is wegens vereisten van wet- en regelgeving of vereisten waaraan wij verplicht moeten voldoen, zoals het bewaren van gegevens voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavende instantie; (c) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen die wij met u of uw klant zijn aangegaan of voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract op verzoek van u of uw klant; (d) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in algemeen belang (zoals bijdragen aan diversiteit op de werkplek wanneer u contact zoekt via de website in verband met vacatures bij BlackRock); of (e) in sommige gevallen, wanneer wij voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Voorbeelden van de ‘gerechtvaardigde belangen’ waarnaar hierboven verwezen wordt zijn: (i) om gebruik te maken van kostenefficiënte diensten (wij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde IT-platforms te gebruiken die onze leveranciers van diensten ons aanbieden); (ii) om een sollicitatie die u bij ons doet via de website te beoordelen en te verifiëren; (iii) ter bestrijding van fraude en criminele activiteiten, misbruik van onze producten en diensten en voor de beveiliging van onze computersystemen, structuren en netwerken; (iv) om onze rechten onder artikel 16 en 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, uit te oefenen, waaronder het recht op het uitoefenen van bedrijf en het recht op eigendom; en (v) om te voldoen aan onze bedrijfsdoelstellingen en doelstellingen betreffend maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor zover wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken om een van de hierboven vermeld redenen, doen wij dit omdat, ofwel: (1) u ons expliciet toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken; (2) de verwerking noodzakelijk is om redenen van een zwaarwegend algemeen belang op basis van de van toepassing zijnde wet (bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving op het gebied van ‘ken uw klant’ en ‘witwassen van geld’); (3) de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen betreffende de wetten op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid- of sociale beschermingsrecht; of (4) de verwerking noodzakelijk is voor het vestigen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen. Alle wettelijke gronden voor het verwerken van hierboven bij (1) tot en met (4) genoemde bijzondere persoonsgegevens worden uiteengezet in respectievelijk Artikel 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) en 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Als wij wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u van bepaalde marketingmaterialen te voorzien, dan zullen wij u uitsluitend van deze marketingmaterialen voorzien wanneer wij hiervoor deze toestemming van u hebben verkregen.

Als u geen marketingmaterialen meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u te allen tijden op de volgende link voor uitschrijven klikken in de ontvangen communicatie of e-mail groupprivacy@blackrock.com.

Aan wie maken wij uw gegevens bekend?

In verband met een of meerdere doeleinden die vermeld werden in het bovenstaande gedeelte “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens” maken wij uw gegevens in het algemeen bekend aan: andere leden van de BlackRock Group; professionele adviseurs en derden die diensten verlenen aan ons/ of andere leden van de BlackRock Group (zoals leveranciers van computersystemen, platform providers, financiële adviseurs, consultants (waaronder advocaten en accountants), leveranciers van wervings- en personeelsdiensten en andere leveranciers van goederen en diensten (zoals leveranciers van marketingdiensten als wij toestemming hebben uw persoonsgegevens met hen te delen); tussenpersonen, makelaars en andere individuele personen en entiteiten waarmee wij samenwerken; bevoegde autoriteiten (waaronder nationale en/of internationale instanties voor regelgeving of handhaving of rechtbank of andere vorm van gerechtshof, wanneer wij (of een ander lid van de BlackRock Group) verplicht zijn dit op hun verzoek te doen door de van toepassing zijnde wet of regelgeving), een potentiële koper, overdrachts- of fusiepartner of verkoper of hun adviseur in verband met een potentiële overdracht of fusie van een gedeelte of alle zakelijke activiteiten of het vermogen van BlackRock, of hieraan verbonden rechten of belangen, of om een activiteit te verkrijgen of een fusie hiermee aan te gaan; kredietreferentiebureaus of andere organisaties die ons helpen criminele activiteiten en fraudegevallen te ontdekken, en alle centrale of lokale overheidsinstanties of andere wettelijk of openbare instanties.

Als u een persoon in de Europese Unie bent, maken wij u erop attent dat sommige ontvangers van de hierboven genoemde persoonsgegevens gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Unie die wellicht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. Deze landen zijn normaal gesproken: de Verenigde Staten, Canada, Singapore en India. In deze gevallen zorgt BlackRock ervoor dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om dit niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, gebruikt BlackRock normaal gesproken een overeenkomst voor doorgifte van gegevens die gesloten wordt met de ontvanger en gebaseerd is op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Een exemplaar van deze bepalingen is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Neem voor meer informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie en de passende maatregelen die BlackRock gebruikt bij een dergelijke doorgifte (waaronder een kopie van de betreffende overeenkomst) contact op met groupprivacy@blackrock.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om meer informatie te verkrijgen over de entiteiten waaruit de BlackRock Group is samengesteld en de landen waarin zijn actief zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op de systemen van BlackRock zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze verzameld werden te bereiken of om te voldoen aan vereisten van wet- en regelgeving of intern beleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken een reeks fysieke, elektronische en beheermaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juist en bijgewerkt zijn. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:

 • • opleiden en trainen van relevante medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze verplichtingen betreffende privacy bij het behandelen van persoonsgegevens en training rondom social engineering, phishing, gerichte phishing en wachtwoordrisico’s
 • • administratieve en technische maatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op “need to know” basis
 • • technische beveiligingsmaatregelen, waaronder fire walls, encryptie (waaronder standaard SSL encryptie met 128-bit sleutellengte) en antivirussoftware
 • • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidspassen voor toegang van medewerkers tot de bedrijfslocaties
 • • externe technische beoordelingen, veiligheidsaudits en due diligence voor verkopers
 • • veiligheid van de omgeving: Firewalls, IDS, content filters
 • • scheiding van netwerken: DMZ, corporate domein, productiedomein
 • • beveiliging toepassingen: OWASP top 10 gerichte code vereisten, testen van toepassingen, penetratietesten
 • • eindpuntbeveiliging: Antivirus, lockdown draagbare opslagapparatuur, bepekte administratieve rechten
 • • Real-time toezicht op controle van informatielekken
 • • Gelaagde en uitgebreide cybersecurity maatregelen
 • • Rapportage en beheer van veiligheidsincidenten

Ondanks het feit dat wij voldoende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens over het internet (waaronder e-mails), als wij uw gegevens eenmaal hebben ontvangen, nooit volledig te beveiligen. Wij spannen ons in uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van gegevens die naar ons of door ons worden overgezonden niet volledig garanderen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

U heeft verschillende rechten in verband met uw persoonsgegevens. U heeft met name het recht om:

 • • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • • een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van uw bewaren
 • • te vragen dat wij uw persoonsgegevens die wij van uw bewaren bijwerken, of de persoonsgegevens corrigeren waarvan u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn
 • • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van u bewaren verwijderen, of de manier waarop wij deze persoonsgegevens verwerken beperken
 • • uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te trekken (voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming)

Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar groupprivacy@blackrock.com of schrijven naar de Medewerker voor Privacy en Gegevensbescherming (functionaris voor de gegevensbescherming) voor BlackRock wereldwijd op 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken om een klacht bij ons in te dienen met betrekking tot uw privacy.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens of een vraag of verzoek aan ons betreffende privacy behandeld hebben, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de plaats waar u werkt of woont, of de plaats waar u meent dat een probleem betreffende uw privacy is ontstaan. Een lijst met nationale toezichthouders voor gegevensbescherming vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen.

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring die voor u van invloed kunnen zijn, worden u via een toepasselijk kanaal doorgegeven, afhankelijk van de manier waarop wij gewoonlijk met u communiceren.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in het geheugen en op de harde schijf van uw computer, op uw mobiele apparatuur of tablet worden opgeslagen als u bepaalde internetpagina’s bezoekt. Ze worden gebruikt om de website te laten werken of om informatie door te geven aan de eigenaren van de website of andere derden die gegevens ontvangen die verkregen zijn via die website.

Als u een website bezoekt, kan deze informatie van uw browser afhalen of er informatie opslaan, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan informatie zijn over u, uw voorkeuren of uw apparatuur en wordt vooral gebruikt om te zorgen dat de website werkt zoals u verwacht. Met deze informatie wordt u normaal gesproken niet direct geïdentificeerd, maar beleeft u een meer gepersonaliseerde internetervaring.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons om diensten en informatie op maat te leveren. Wij gebruiken cookies op onze website om te weten te komen, in algemene zin, hoe en wanneer pagina’s op onze website worden bezocht, wat de technische voorkeuren van onze gebruikers zijn, zoals welk type videospeler ze gebruiken, en of onze website goed werkt. Afhankelijk van hun functie, werken sommige cookies niet langer dan de duur van de browsersessie, andere hebben een langere levensduur om te zorgen dat zij hun langetermijnfunctie kunnen vervullen (dit wordt hieronder verder uitgelegd). U moet echter weten dat, hoe lang de levensduur van een cookie ook is, u cookies altijd kunt verwijderen (en zo zorgen dat ze stoppen met het verzamelen van uw gegevens), dit wordt hieronder beschreven.

Als u een van onze websites gebruikt die met een wachtwoord beveiligd is, dan kan de website cookies of andere technologieën gebruiken om ons te helpen u te authentiseren, uw configuraties en gebruikersfuncties op te slaan en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de content van de website aan te passen zodat de informatie die voor u beschikbaar is beter aansluit bij uw interesse.

In brede zin gebruiken wij cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

  • • Analytische doeleinden: Analytische cookies helpen ons bezoekers van onze website te herkennen, meten en traceren en de gebruikersinformatie op te slaan. Hiermee kunnen wij de manier waarop onze website werkt verbeteren en ontwikkelen, door te bepalen of bezoekers informatie makkelijk kunnen vinden, of door de aspecten van de website te identificeren die bezoekers het meest interesseren.
  • • Gebruiksvoorkeuren: Sommige van de cookies op onze website worden geactiveerd als bezoekers van onze website een keuze maken betreffende hun gebruik van de website. De website ‘onthoudt’ dan de instellingsvoorkeuren van de betreffende gebruiker. Zo kunnen wij aspecten van onze websites ‘op maat maken’ voor de individuele gebruiker.
  • • Algemene Voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze website om te registreren dat een bezoeker van de website een verklaring heeft gezien, zoals deze of instemming heeft gegeven zoals instemming met de algemene voorwaarden op onze website. Hiermee kunnen we de gebruikerservaring van de website verbeteren, het helpt bijvoorbeeld voorkomen dat een gebruiker meerdere malen gevraagd wordt om in te stemmen met dezelfde voorwaarden. Wij traceren ook of een gebruiker andere gelijksoortige documenten eerder heeft gezien (zoals een onlineonderzoek), ook hier om te zorgen dat het gebruik van de website als probleemloos wordt ervaren.
  • • Beheer van sessies: De software die onze websites aanstuurt, gebruikt cookies om technische redenen die nodig zijn voor de interne werking van onze servers. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om verzoeken te verspreiden over meerdere servers, om gebruikers te authentiseren, en om te bepalen welke gedeelten van de website toegankelijk voor ze zijn, om informatie over een gebruikerssessie te traceren en te bepalen welke opties of pagina’s weergegeven worden om de website te laten werken.
  • • Functionele doeleinden: Cookies voor functionele doeleinden slaan informatie op die nodig is voor de werking en verwerking van onze toepassingen. Als er voor een transactie of een verzoek bijvoorbeeld meerdere workflowstadia nodig zijn, worden cookies gebruikt om de informatie over elk stadium tijdelijk op te slaan om zo de afhandeling van de volledige transactie of het volledige verzoek te ondersteunen.
  • • Reclame: Met reclamecookies kunnen wij (of derden) toezicht houden op het gedrag van gebruikers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om te zorgen dat producten en diensten op een gerichte manier onder de aandacht gebracht worden van personen, d.w.z. via reclame op BlackRock websites of reclame op de websites van derden (bijv. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de, enz.), gebaseerd op uw ervaringen met onze website, of om toezicht te houden op de doeltreffendheid van deze digitale marketingcampagnes. We houden ook bij of de advertenties die op onze website geplaatst worden onze gebruikers interesseren en bewaren deze informatie om ervoor te zorgen dat advertenties die door gebruikers van onze websites gedurende een periode gezien worden ook toepasselijk zijn.

N.B. derden kunnen ook cookies gebruiken. Het soort cookies en de hierop volgende gegevensverwerking door deze derden wordt geregeld door de privacyverklaring van deze derden. Hieronder vindt u meer informatie over cookies van derden.

Uw cookievoorkeuren

Cookies zijn nodig zodat u volledig gebruik kunt maken van de website van BlackRock. Cookies helpen ons daarbij om u persoonlijke functies op onze website aan te bieden. Als u cookies uitschakelt, kan dit een nadelige invloed hebben op sommige functies van de website van BlackRock.

Lokale flash opslag

Bepaalde pagina’s van onze website bevatten content die weergegeven wordt met gebruik van Adobe Flash Player, zoals animaties, video’s en hulpmiddelen. Lokale flash opslag (ook wel “Flash cookies” genoemd) kunnen gebruikt worden om uw gebruikerservaring te verbeteren. Flash opslag wordt op uw computer bewaard op ongeveer dezelfde manier als standaard cookies, maar wordt direct beheerd door uw Flash software.

Als u informatie die lokaal door Flash is opgeslagen wilt uitschakelen of verwijderen, raadpleeg dan de documentatie voor uw Flash software, u kunt deze vinden op www.adobe.com. N.B., als u Flash cookies uitschakelt werken sommige functies van de websites mogelijk niet meer.

Cookies van derden

Bij het bezoeken van onze website kunt u cookies ontvangen die ingesteld zijn door derden. Dit kunnen cookies zijn van Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind en/of Rocketfuel. Deze cookies worden gebruikt voor de doeleinden beschreven in het gedeelte “Waarom gebruiken wij cookies” van deze verklaring. Wij beheren de instellingen van deze cookies van derden niet, dus wij raden u aan om de website van deze derden te bezoeken voor meer informatie over hun gebruik van cookies en het beheer ervan.

 

HostTypeDerdePrivacyverklaring
Doubleclick.net Reclame Google Google
Google.com Reclame Google Google
.universal.iperceptions.com Reclame Iperceptions Iperceptions
survey.efmfeedback.com Reclame Verint Inc Verint
.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek
bs.serving-sys.com Reclame Sizmek Sizmek
Xasis.com Reclame Xaxis Xaxis


Wijzigen van uw cookie voorkeuren

Als u cookies die door onze website zijn ingesteld in de toekomst wilt verwijderen, dan kunt u dat doen. De instructies voor het verwijderen van cookies van uw computer of mobiele apparatuur hangen af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. N.B. als u uw instemming voor het gebruik van cookies op onze website intrekt zal dit van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u instructies voor het beheer van cookies op veelgebruikte browsers, of u kunt de verkoopdocumentatie van uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Wilt u meer weten over cookies in het algemeen en hoe u deze kunt beheren, bezoek dan de website www.allaboutcookies.org.

En cliquant, vous acceptez les Conditions générales et la Politique de confidentialité, en ce compris les informations importantes relatives à l’utilisation de cookies sur notre site web décrites dans notre Politique de confidentialité.. Si vous n’êtes pas certain de la terminologie utilisée pour les types d’investisseurs, veuillez lire l'explication détaillée sur les différents types d'investisseurs.

Explication détaillée sur les différents types d'investisseurs
Conditions générales
Politique de confidentialité

Un investisseur individuel, également désigné par le terme client privé, est un client personne physique, personne morale ou toute autre entité qui ne remplit ni les conditions de l’Annexe II de la Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Directive 2004/39/CE) pour être considéré comme un client professionnel, ni celles de l’Article 2 de la Directive dite « Prospectus » (Directive 2003/71/CE) pour être considéré comme un investisseur qualifié.

 

Sur ce site internet, les termes Intermédiaires & Institutions désignent des investisseurs entrant à la fois sous les catégories Client Professionnel et Investisseur Qualifié.

 

En résumé, pour pouvoir être considéré à la fois comme client professionnel au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et comme investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », il faut appartenir à l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

(1) Entités tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste reproduite ci-dessous s’entend comme visant toute entité agréée exerçant les activités caractéristiques des entités citées, qu’il s’agisse d’une entité agréée dans un État de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un pays tiers, et indépendamment du fait qu’elle soit agréée sous l’empire d’une directive européenne ou non:

 

(a) les établissements de crédit ;
(b) les entreprises d'investissement ;
(c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
(d) les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance ;
(e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
(f) les institutions de retraites professionnelles pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire et pour leurs opérations de plans d’épargne pour la retraite collectifs, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle;
(g) les personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ;
(h) les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

 

(2) Entités d’une importance suffisante remplissant au moins deux des trois critères suivants : (i) total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ; (ii) chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros ; (iii) effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes.

 

(3) L’État, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et le fonds de réserve pour les retraites, les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), la Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres de l’OCDE , les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre État membre de l’OCDE adhère.

 

(4) Les personnes physiques résidentes d’un État de l’EEE qui autorise que des personnes physiques soient considérées comme des investisseurs qualifiés, dès lors qu’elles ont fait la demande expresse d’être considérées comme client professionnel et investisseur qualifié et qu’elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : (i) la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; (ii) la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; (iii) l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

 

Veuillez noter que ce résumé n’a qu’une valeur informative. Si vous n’êtes pas certain de savoir si vous entrez à la fois dans la catégorie des clients professionnels au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et celle d’investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », nous vous invitons à prendre conseil auprès d’un tiers indépendant.

« En accédant au contenu de ce site Internet, vous acceptez, en tant que client ou client potentiel, de recevoir des informations sur ce site Internet dans plusieurs langues. »

Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

 

Le terme fonds ou 'fonds d’investissement' est utilisé sur le site dans le sens de compartiment des SICAVs luxembourgeoises.

 

Le terme 'cours' ou la 'VNI' ou la Valeur Nette d’Inventaire est utilisé sur le site dans le sens de valeur liquidative (prix quotidien) du compartiment.

 

En utilisant ce site, vous marquez expressément votre accord avec les conditions générales d'utilisation du site.

 

Nous tenons par ailleurs à vous signaler que ces mêmes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Les visiteurs du site sont dès lors invités à prendre régulièrement connaissance des éventuels changements apportés aux conditions. Veuillez cliquer ici pour enregistrer, imprimer ou télécharger ces conditions. Les conditions vous seront envoyées sur demande. Ces conditions s'appliquent à la visite et à l'utilisation du présent site de BlackRock Investment Management (UK) Limited (dénommé ci-après : "BlackRock") ainsi qu'aux informations, recommandations et/ou services mis à votre disposition sur ce même site.

 

Veuillez lire cette page attentivement : elle contient en effet des explications concernant certaines restrictions imposées par la loi quant à la diffusion de ces informations. Il vous appartient par ailleurs de prendre connaissance des lois et règlements en vigueur dans toute juridiction concernée et de les respecter. Les pages suivantes ne constituent nullement une offre ou sollicitation de vente d'actions de l'un des fonds mentionnés sur ce site, effectuée par quiconque dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale, où la personne, formulant une telle offre ou sollicitation, ne serait pas qualifiée pour ce faire, et où la personne visée par ladite offre ou sollicitation ne pourrait, légalement, en être l'objet. Plus précisément, les fonds décrits ne sont pas accessibles aux investisseurs américains. Les actions ne seront pas enregistrées aux termes du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") et – sauf dans le cas d'une transaction n'enfreignant pas le Securities Act ou toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières (y compris, notamment, toute loi applicable d'un Etat des Etats-Unis) – ne pourront pas être proposées ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans les territoires, possessions ou régions assujettis à leur juridiction, ou au bénéfice d'un ressortissant américain. Les demandes d'investissement dans un fonds mentionné sur ce site ne pourront être faites que sur la base du prospectus actuel (accompagné du supplément destiné aux investisseurs belges), le document d'informations clés pour l’investisseur ("DICI") en vigueur et le dernier rapport annuel audité les derniers rapports financiers sur les Sicavs. Ces documents sont disponibles gratuitement aux bureaux de nos partenaires commerciaux et de notre service financier, J.P. Morgan Chase Bank : Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, tel : 02/2088811.

 

En raison des mesures contre le blanchiment de capitaux, d'autres documents pourront être requis, à des fins d'identification, lors de vos placements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus correspondant ou tout autre document constitutif en la matière.

 

Les informations présentées sur ce site sont, sauf avis contraire, soumises aux droits d'auteur de BlackRock ou de ses donneurs de licence, et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent en aucun cas être reproduites, copiées ou redistribuées, que ce soit partiellement ou intégralement. Les visiteurs peuvent consulter le site et ses informations et en effectuer des copies pour leur propre usage, par exemple en les imprimant ou en les enregistrant sur leur disque dur. Aucune autre utilisation du site ou des informations qu'il contient, comme l'enregistrement ou la reproduction (d'une partie) du site sur une autre page Internet ou l'insertion de liens, hyperliens ou deeplinks (liens profonds) entre le site de BlackRock et toute autre page Internet, ne sera tolérée sans l'accord écrit explicite de BlackRock.

 

Les informations contenues sur ce site ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique ou toute autre forme de conseil.

 

BlackRock ne pourra du reste pas être tenu responsable des dommages découlant de l'utilisation de moyens de communications électroniques avec ce site, en ce compris - notamment - des dommages découlant de la non-publication ou du retard dans la publication de bulletins électroniques, de l'interception ou de la manipulation de bulletins électroniques par des tiers ou de programmes/dispositifs utilisés pour des communications électroniques et la transmission de virus.

 

Ce site contient des liens vers d'autres pages Internet. BlackRock ne pourra être tenu responsable de l'utilisation ou du contenu des pages Internet auxquelles ce site renvoie ou qui renvoient à ce site. Notre ‘déclaration de confidentialité’ ne s'applique pas aux données personnelles vous concernant qui seront collectées ou traitées par ces sites externes. La déclaration de confidentialité fait partie intégrante des présentes conditions. Au cas où vous donnez par ce site ou par e-mail vos données à caractère privé, ils seront traités conformément à la déclaration de confidentialité.

 

Au cas où ces conditions seraient déclarées partiellement non conformes, les parties resteront liées à la partie restante. Les parties remplaceront alors la partie déclarée non conforme par des clauses conformes dont les effets juridiques, en termes de contenu et de portée, se rapprocheront autant que possible de ceux de la partie ainsi déclarée non conforme.

 

(a) Les présentes conditions sont soumises exclusivement au droit belge. Tout litige qui apparaîtrait dans le cadre de ces conditions, et les litiges quant à l'existence et la validité de celles-ci, seront tranchés par le juge compétent à Bruxelles.
(b) Les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
(c) La valeur des placements, de même que les revenus qui en découlent, peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis.
(d) Le montant initial du placement peut ne pas être récupéré.
(e) Les taux de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des placements.
(f) Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas de fonds très volatils, ce qui peut provoquer une diminution soudaine et substantielle de la valeur du placement.

 

Ce site est géré et mis à jour par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et régulé par la Financial Services Authority (numéro d'enregistrement 119293). BlackRock Investment Management (UK) Limited est une entreprise enregistrée en Angleterre sous le n°2020394. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. Le nom et le logo BlackRock sont des marques déposées, et propriété de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

Dernière révision : 11 mai 2018

Résumé

Cette Politique de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre quelles sont les d’informations que nous collectons sur vous, l'utilisation que nous en faisons ainsi que les personnes avec lesquelles nous les partageons éventuellement. Elle détaille également les droits dont vous disposez en ce qui concerne vos informations et vous indique les personnes de contact en vue d’obtenir de plus amples informations ou des réponses à vos questions. Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les contenus détaillés des différentes sections de cette Politique de confidentialité:

À qui cette politique de confidentialité s’applique-t-elle et que couvre-t-elle ?

Cette politique de confidentialité s’applique à chaque membre du groupe de sociétés de BlackRock (le « Groupe BlackRock ») et aux entités que nous détenons ou contrôlons (« BlackRock » ou « nous », « notre/nos »). Pour davantage d’informations sur chacune de nos sociétés (y compris nos noms, l’adresse de notre siège social et nos coordonnées), veuillez cliquer ici

BlackRock est conscient de l’importance de protéger vos informations personnelles et financières et s’engage à le faire. Cette Politique de confidentialité précise la façon dont nous collectons, gérons, sauvegardons et protégeons les informations vous concernant lorsque :

 • • nous vous fournissons ou fournissons à notre client des produits ou services ;
 • • vous visitez ou utilisez notre site Web ; et/ou
 • • nous effectuons d’autres activités dans le cadre de nos activités opérationnelles habituelles.

Lorsque nous faisons référence à « notre site Web » ou à « ce site Web » dans cette Politique de confidentialité, nous entendons les pages Internet spécifiques de blackrock.com ou ishares.com ainsi que les pages Internet spécifiques dont l'URL commence par blackrock.com/... ou ishares.com/... ou contient ces termes.

BlackRock.com et iShares.com comptent plusieurs sites Web à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, chacun de ces sites étant fourni par BlackRock.

Cette Politique de confidentialité contient également des informations sur les circonstances dans lesquelles nous partageons vos informations personnelles avec d'autres membres du Groupe BlackRock et d'autres tierces parties (par exemple, nos prestataires de services).

Dans cette Politique de confidentialité, nous pourrions parfois englober sous le terme de « traitement des informations personnelles » la gestion, la collecte, la protection et la sauvegarde de vos informations personnelles.

Autres sites Web

Veuillez noter que d'autres sites Web vers lesquels ce site Web pourra vous rediriger ne sont pas régis par cette Politique de confidentialité. Nous conseillons aux visiteurs de bien lire la politique de confidentialité de chacun de ces autres sites Web avant de divulguer une quelconque information personnelle.

Quelles informations collectons-nous ?

Dans le cadre de la fourniture des produits ou services que nous vous proposons ou que nous proposons à notre client et dans le cadre de la réalisation des contrôles préalables en lien avec nos produits ou services (ou des discussions autour d’éventuels produits ou services que nous pourrions fournir), nous collectons généralement des informations personnelles vous concernant. De même, nous collectons généralement des informations personnelles sur vous lorsque vous visitez ou utilisez notre site Web.

En général, nous collectons ou obtenons vos informations personnelles parce que vous nous les donnez (par exemple, sur un formulaire ou sur notre site Web) ou parce que d’autres personnes nous fournissent ces informations (par exemple, des prestataires de services tiers auxquels nous faisons appel pour nous aider à faire fonctionner notre site Web ou votre employeur chaque fois qu’il reçoit des produits ou services de BlackRock). Nous pourrons également collecter ou obtenir auprès de vous des informations personnelles parce que nous observons ou déduisons ces informations en nous fondant sur la façon dont vous interagissez avec nous. À titre d’exemple, si vous utilisez notre plateforme de gestion des risques, Aladdin, nous collecterons généralement des informations sur vous afin de communiquer les mises à jour sur les fonctionnalités d’Aladdin et des informations générales sur Aladdin. Afin d’améliorer votre expérience lorsque vous utilisez ce site Web et afin de garantir qu'il fonctionne correctement, nous utilisons (ou nos prestataires de services utilisent) des cookies (petits fichiers texte stockés sur le navigateur d'un utilisateur) et des balises Web (petites images graphiques qui sont placées sur un site Web et servent à surveiller l’interaction d'un utilisateur avec ce site Web) qui pourront collecter des informations personnelles. 

D’autres informations sur la façon dont nous utilisons les cookies et autres dispositifs de suivi et sur la façon dont vous pouvez les contrôler sont décrites dans notre Politique relative aux cookies qui se trouve à la fin de ce document.

Les informations personnelles que nous pourrions collecter dépendent des services, activités ou produits spécifiques que nous proposons, mais incluent souvent : votre nom, votre âge, votre date de naissance, votre sexe, votre adresse personnelle, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, d'autres coordonnées, votre pays de résidence, votre numéro de passeport et autres numéros d’identification, des informations sur votre situation professionnelle (par exemple, le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez, votre fonction), des informations sur votre situation familiale (par exemple, votre état civil au moment où vous le saisissez sur un formulaire ou sur notre site Web ou tel qu'il apparaît dans toute documentation que vous nous fournissez), des informations d’ordre financier ou fiscal (par exemple, vos revenus, vos actifs et votre résidence fiscale au moment où vous saisissez ces informations sur un formulaire ou sur notre site Web ou tels qu'ils apparaissent dans toute documentation que vous nous fournissez), des informations sur la façon dont vous utilisez tout produit ou service fourni par BlackRock, des messages mis en ligne sur des blogs, forums, wikis et toutes autres applications de réseau social et services que nous fournissons, votre adresse IP, votre navigateur et le type de dispositif que vous utilisez, le nom d’utilisateur dont vous vous servez pour l'un de nos produits ou services, votre langue, l’heure et la durée de votre consultation du site Web, des informations détaillées sur la façon dont vous aimez utiliser notre site Web ou les produits interactifs, outils, autres technologies ou services que nous vous proposons ou que nous proposons à nos clients, les sites Web que vous avez visités avant et après le nôtre, des informations détaillées sur la façon dont vous aimez interagir avec nous et d’autres informations similaires.

Les types d’informations personnelles et d’informations « sensibles » ou relevant de « catégories particulières » que nous collectons dépendront généralement de la nature des produits et services que nous vous fournissons et de la façon dont vous utilisez notre site Web. Dans certains cas, les informations personnelles « sensibles » ou relevant de « catégories particulières » que nous collectons incluent : vos exigences alimentaires (par exemple, chaque fois que nous souhaiterions vous proposer un repas pendant une réunion), votre santé (par exemple, de manière à ce que nous puissions faire des aménagements raisonnables pour vous dans nos bâtiments), votre orientation sexuelle (par exemple, si vous nous donnez des renseignements sur votre conjoint ou partenaire) et toutes condamnations pénales dont vous avez fait l’objet (par exemple, si ces informations sont collectées dans le cadre de nos contrôles relatifs à nos obligations de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment d’argent, contrôles que nous devons réaliser avant de vous accepter ou d’accepter votre employeur en tant que client).

Dans de rares circonstances, il se peut que nous recueillions également d'autres « catégories particulières » d’informations personnelles vous concernant car vous nous avez volontairement remis ces informations (par exemple, elles apparaissent sur une copie de votre CV que vous avez téléchargé sur notre site Web). Dans d’autres circonstances, nous devons impérativement collecter des informations personnelles auprès de vous afin de respecter nos obligations juridiques ou réglementaires ou de vous fournir les produits ou services demandés par vous ou notre client (qui pourra être votre employeur). Si tel est le cas, nous vous préciserons que la remise de ces informations est obligatoire et nous vous indiquerons les conséquences si nous ne pouvons pas collecter ces informations.

Dans certains cas, nous collecterons également des informations personnelles vous concernant indirectement auprès de tierces parties comme : (i) votre employeur chaque fois que nous lui fournissons des produits ou services ; (ii) des tiers tels que des prestataires de services auxquels nous faisons parfois appel afin de satisfaire nos obligations légales nous imposant de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment et afin de nous aider à vérifier votre identité chaque fois que nous vous fournissons et que nous fournissons à votre employeur, des produits ou services ; (iii) des intermédiaires (tels que des conseillers financiers indépendants) ; (iv) des prestataires de services chargés de la vérification des références auxquels nous faisons parfois appel afin de vérifier votre identité lorsque vous postulez à un poste sur notre site Web ; (v) des prestataires tiers qui nous aident à faire fonctionner notre site Web; et (vi) des sources mises à la disposition du public comme les services commerciaux et professionnels sur les réseaux sociaux et les portails de carrière.

Comment utilisons-nous les informations vous concernant ?

Utilisation des informations personnelles dans le cadre de la fourniture de produits et services

Nous utiliserons vos informations personnelles afin de vous fournir ou de fournir à notre client des produits ou services. Dans ce contexte, nous pourrions utiliser vos informations personnelles dans le cadre des correspondances relatives à ces produits et services. Ces correspondances pourront être échangées avec vous, notre client, d’autres membres du Groupe BlackRock, nos prestataires de services ou des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire pour y avoir accès.

Dans de nombreux cas, nous utilisons également vos informations personnelles afin de réaliser des contrôles préalables avant de vous fournir les produits ou services ou de les fournir à notre client et avant de traiter une demande que vous nous avez soumise ou qu’un prospect nous a soumise afin de recevoir des produits ou services de notre part. Si vous nous êtes recommandé par un intermédiaire ou un tiers similaire, nous utilisons généralement vos informations personnelles afin d’évaluer si votre recommandation auprès de BlackRock de la part de cet intermédiaire ou tiers similaire doit être acceptée ou refusée.

Dans la mesure où fournissons une large gamme de produits et services à nos clients, la façon dont nous utilisons les informations personnelles en fonction de nos produits et services sera différente. À titre d’exemple, nous utilisons des informations personnelles vous concernant lorsque :

 • • vous utilisez notre plateforme de gestion des risques, Aladdin
 • • nous vous fournissons ou fournissons à votre employeur un produit ou service d’assurance
 • • vous faites appel ou votre employeur fait appel à nous afin que nous fournissions des services de gestion de portefeuilles ou des services similaires
 • • vous investissez personnellement dans un fonds géré par un membre du Groupe BlackRock
 • • vous faites appel à un membre du Groupe BlackRock afin qu'il fournisse des services de gestion de portefeuilles
 • • vous nous fournissez vos informations personnelles par courrier électronique ou via un formulaire sur le Web.

Utilisation des informations personnelles collectées via notre site Web

Nous utilisons généralement vos informations personnelles collectées sur ce site Web dans le but de :

 • • gérer et améliorer tous les services fournis via notre site Web
 • • gérer et améliorer notre site Web (y compris en établissant des statistiques sur l'usage de notre site)
 • • adapter le contenu de notre site Web afin de vous apporter une expérience plus personnalisée et attirer votre attention sur des informations concernant des produits et services susceptibles de vous intéresser
 • • gérer et répondre à toute demande que vous nous adressez via notre site Web
 • • nous aider à en savoir plus sur vous, sur les produits et services que vous recevez ou que votre employeur reçoit de la part de BlackRock et sur les autres produits et services susceptibles de vous intéresser
 • • échanger avec vous par rapport aux services que vous utilisez sur notre site Web ou aux informations que vous fournissez via notre site Web. Ces échanges sont généralement partagés avec vous ainsi que d’autres membres du Groupe BlackRock, nos prestataires de services ou des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire.

Utilisation des informations personnelles pour d’autres activités s’inscrivant dans le cadre de de nos activités habituelles

Plus généralement, nous utilisons également vos informations personnelles collectées sur ce site Web aux fins ou dans les circonstances suivantes :

 • • exigences juridiques ou réglementaires applicables
 • • demandes et communications des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire
 • • comptabilité financière, facturation et analyses de risques
 • • gestion opérationnelle prudente (y compris, lorsque cela s’applique, la gestion des crédits et des risques, l’assurance, l’audit, la formation et des finalités administratives similaires)
 • • relations avec les clients impliquant: (i) l’envoi de publications et recherches de BlackRock ou d’informations détaillées sur les produits et services BlackRock qui, à notre avis, seraient susceptibles de vous intéresser ou d’intéresser votre employeur ; (ii) la prise de contact avec vous afin de recevoir votre opinion sur les produits ou services BlackRock ; et (iii) vous joindre à d’autres fins de marketing ou d'étude ;
 • • recrutement et développement des activités
 • • services que nous recevons de la part de nos conseillers professionnels tels que nos avocats, nos comptables et nos consultants
 • • arrangements que nous avons mis en place avec des intermédiaires, des courtiers et d'autres personnes ou entités avec lesquelles nous sommes partenaires
 • • examen et conclusion de toute transaction impliquant tout ou partie des activités ou actifs du Groupe BlackRock
 • • protection de nos droits et de ceux de nos clients
 • • respect de nos responsabilités sociétales et sociales.

Fondements juridiques sur lesquels nous nous basons pour traiter les informations personnelles 

Nous sommes légalement tenus d'indiquer dans cette Politique de confidentialité les fondements juridiques sur lesquels nous nous basons pour traiter vos informations personnelles.

Nous utilisons généralement vos informations personnelles aux fins indiquées plus haut car : (a) cette utilisation est nécessaire pour servir nos intérêts légitimes et n’affecte pas indûment vos intérêts ou libertés et droits fondamentaux (voir ci-dessous) ; (b) cette utilisation est nécessaire au respect des obligations réglementaires et/ou juridiques ou requêtes auxquelles nous sommes soumis telles que la tenue des registres à des fins fiscales ou la remise d'informations à une instance publique ou à une autorité de répression ; (c) cette utilisation est nécessaire au respect des obligations contractuelles auxquelles nous sommes tenues à votre égard ou à l’égard de notre client ou à la prise d’initiatives précontractuelles à votre demande ou à la demande de notre client ; (d) cette utilisation est nécessaire à la réalisation d’une tâche exécutée dans l’intérêt public (comme par exemple la contribution à la diversité sur le lieu de travail lorsque vous nous contactez via notre site Web en réponse à une offre d'emploi proposée par BlackRock) ; ou (e) dans certains cas, nous avons obtenu votre consentement préalable.

Par « intérêts légitimes », il est notamment entendu le fait de : (i) bénéficier de services rentables (par exemple, nous pourrions choisir d’utiliser certaines plateformes informatiques proposées par nos prestataires de services) ; (ii) évaluer et vérifier toute candidature à un poste que vous soumettez par le biais du site Web ; (iii) empêcher toute fraude ou activité criminelle, toute utilisation abusive de nos produits et services et assurer la sécurité de nos systèmes informatiques, ainsi que de notre architecture et nos réseaux ; (iv) exercer nos droits en vertu des Articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris notre liberté d’exercer une activité et notre droit à la propriété ; et (v) réaliser nos objectifs en tant que société et nos objectifs en matière de responsabilité sociale.

Dans la mesure où nous traitons des informations personnelles sensibles vous concernant à l'une quelconque des fins indiquées plus haut, nous serons amenés à le faire car : (1) vous nous avez donné votre consentement explicite pour le traitement de ces informations ; (2) le traitement est nécessaire pour un motif d’intérêt public important au regard de la loi en vigueur (par exemple, chaque fois que nous sommes tenus, en vertu de la loi ou d’exigences réglementaires, de traiter ces informations afin de nous assurer que nous respectons les obligations nous imposant de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment d'argent) ; (3) le traitement est nécessaire pour exécuter nos obligations en vertu du droit du travail, de la sécurité sociale ou de la protection sociale ; ou (4) le traitement est nécessaire à l’établissement, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Les fondements juridiques sous-tendant le traitement d’informations personnelles sensibles qui sont soulignés plus haut dans les points (1) à (4) figurent dans les Articles 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) et 9(2)(f) du Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.

Chaque fois que nous sommes tenus par la loi d’obtenir votre consentement explicite pour vous fournir certains documents commerciaux, nous ne vous fournirons ces documents commerciaux que dans les cas où nous aurons obtenu votre consentement.

Si vous ne souhaitez plus recevoir des documents commerciaux de notre part, vous pouvez cliquer sur le bouton de désabonnement figurant dans la communication ou envoyer à tout moment un courrier électronique à groupprivacy@blackrock.com.

À qui divulguons-nous vos informations ?

Dans le cadre des finalités soulignées dans la section ci-dessus « Comment utilisons-nous les informations vous concernant ? », nous divulguons en général des informations sur vous à : d’autres membres du Groupe BlackRock ; des conseillers professionnels et des tiers qui nous fournissent des services et/ou fournissent des services à d’autres membres du Groupe BlackRock (tels que les fournisseurs de systèmes informatiques, les fournisseurs de plateformes, les conseillers financiers, les consultants (notamment les avocats et les comptables), les prestataires de services de RH et de recrutement et d'autres prestataires de biens et services (tels que les prestataires de services marketing chaque fois que nous sommes autorisés à leur divulguer vos informations personnelles) ; les intermédiaires, courtiers et personnes physiques et entités avec lesquels nous sommes partenaires ; les autorités compétentes (y compris toute autorité de tutelle ou de répression d’envergure nationale et/ou internationale ou toute cour ou autre forme de tribunal chaque fois que nous sommes (ou que tous autres membres du Groupe BlackRock sont) tenus de le faire à leur demande, en vertu de la loi ou réglementation en vigueur) ; un acheteur potentiel, un cessionnaire, un partenaire dans le cadre d’une fusion ou un vendeur et ses conseillers dans le cadre d'une cession ou d'une fusion effective ou potentielle de tout ou partie des activités ou éléments d’actif de BlackRock ou tous droits ou intérêts associés ou de l’acquisition d’une entreprise ou la fusion avec celle-ci ; des sociétés de renseignements commerciaux ou d’autres organisations qui nous aident à détecter toute activité criminelle et l’incidence de fraudes et tout service gouvernemental central ou local et autres instances statutaires ou publiques.

Si vous êtes une personne physique se trouvant dans l’Union européenne, veuillez noter que certains des destinataires de vos informations personnelles qui sont mentionnés plus haut se trouveront dans des pays hors Union européenne où les lois pourraient ne pas apporter le même niveau de protection des données. Ces pays incluent généralement les États-Unis, le Canada, Singapour et l’Inde. Dans ces cas de figure, BlackRock veillera à ce que des mesures de protection adéquates soient mises en place afin de protéger vos informations personnelles conformément à nos obligations légales. Afin de garantir ce niveau de protection de vos informations personnelles, BlackRock utilise généralement un accord de transfert des données avec le destinataire, lequel accord se base sur des clauses contractuelles standard approuvées par la Commission européenne. Une copie de ces clauses peut être consultée ici : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Nous mettons à disposition d’autres informations détaillées sur les transferts de vos informations personnelles en dehors de l'Union européenne et sur les mesures de protection adéquates appliquées par BlackRock en relation avec ces transferts (y compris les copies des accords pertinents) ; pour les consulter, il vous suffit de joindre groupprivacy@blackrock.com. Vous pouvez également utiliser cette adresse électronique pour demander de plus amples informations sur les entités qui constituent le Groupe BlackRock et sur les pays dans lesquels elles opèrent.

Combien de temps conservons-nous vos informations personnelles ?

Nous conserverons vos informations personnelles dans les systèmes informatiques de BlackRock aussi longtemps que nécessaire pour servir la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou pour respecter toute exigence légale, réglementaire ou de politique interne.

Protection de vos informations personnelles

Nous appliquons un ensemble de mesures matérielles, électroniques et administratives afin de nous assurer de la sécurité, de la précision et de l’actualisation de vos informations personnelles. Ces mesures englobent :

 • • la formation des membres du personnel dans le but de nous assurer qu'ils ont connaissance de nos obligations en matière de confidentialité lorsqu’ils gèrent des informations personnelles ainsi que la formation autour des risques liés à l’ingénierie sociale, à l'hameçonnage, au harponnage et aux mots de passe
 • • les contrôles administratifs et techniques visant à restreindre l'accès aux informations personnelles en application du principe du « besoin de connaître » (need to know)
 • • les mesures de sécurité technologique, y compris les pare-feu, le cryptage (cryptage SSL standard avec des longueurs de clé de 128 bits) et les logiciels anti-virus
 • • les mesures de sécurité physique comme les laissez-passer de sécurité du personnel pour accéder à nos installations
 • • les évaluations techniques externes, audits de sécurité et procédures de contrôle préalable des fournisseurs
 • • la sécurité de périmètre : pare-feu, IDS, filtres de contenu
 • • la séparation des réseaux : zone d’accueil, domaine de l’entreprise, domaine de production
 • • la sécurité des applications : les 10 vulnérabilités de sécurité les plus critiques selon le classement OWASP, les tests d’application, les tests de pénétration
 • • la sécurité des points d’accès : anti-virus, verrouillage des dispositifs de sauvegarde portables, privilèges administratifs soumis à restriction
 • • la surveillance en temps réel des contrôles de fuite de données
 • • les différents niveaux de défense exhaustive en matière de cyber sécurité
 • • le signalement et la gestion des incidents de sécurité

Bien que nous mettions en place des mesures de sécurité appropriées une fois que nous avons reçu vos informations personnelles, la transmission des données par Internet (y compris par courrier électronique) n'est jamais complètement sûre. Nous nous efforçons de protéger les informations personnelles, mais nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données qui nous sont transmises ou que nous transmettons.

Vos droits et comment nous joindre

Vous disposez de divers droits concernant vos informations personnelles. Vous avez notamment le droit de :

 • • contester le traitement de vos informations personnelles
 • • demander une copie des informations personnelles que nous détenons sur vous
 • • demander que nous actualisions les informations personnelles que nous détenons sur vous ou corrigions les informations personnelles que vous jugez incorrectes ou incomplètes
 • • demander que nous supprimions des informations personnelles que nous détenons sur vous ou limitions la façon dont nous utilisons ces informations personnelles
 • • retirer le consentement que vous nous avez donné pour le traitement de vos informations personnelles (dans la mesure où ce traitement se fonde sur un consentement).

Afin d’exercer l’un quelconque de vos droits ou si vous avez d’autres questions sur l’utilisation que nous faisons de vos informations personnelles, veuillez envoyer un courrier électronique à groupprivacy@blackrock.com ou écrire au Responsable mondial de BlackRock en charge de la confidentialité et de la protection des données, au 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL (Royaume-Uni). Vous pourrez également utiliser ces coordonnées si vous souhaitez nous soumettre une réclamation relativement à la protection de vos données.

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous avons géré vos informations personnelles ou toutes questions ou demandes concernant la confidentialité que vous nous avez soumises, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’un organisme de réglementation en charge de la protection des données là où vous vivez ou travaillez ou là où, selon vous, un problème lié à vos données est survenu. Une liste des autorités nationales de protection des données peut être consultée ici : http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Changements apportés à cette déclaration de confidentialité

Nous pourrions modifier à tout moment cette déclaration de confidentialité.

Toutes modifications ou tous ajouts apporté(e)s ultérieurement au traitement de vos données personnelles tel que décrit dans cet avis vous seront communiqué(e)s par la voie la plus appropriée en fonction de la façon dont nous communiquons généralement avec vous.

Politique relative aux cookies

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont stockés dans la mémoire et le disque dur de votre ordinateur, dans votre appareil mobile ou votre tablette lorsque vous visitez certaines pages Web. Ils sont utilisés pour permettre aux sites Web de fonctionner ou de fournir des informations aux propriétaires d’un site Web ou à d’autres tiers qui reçoivent les données obtenues sur ce site Web.

Lorsque vous visitez un site Web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent vous concerner, porter sur vos préférences ou votre appareil, et sont surtout utilisées pour faire fonctionner le site de la façon attendue. En règle générale, les informations ne vous identifient pas directement, mais elles peuvent vous donner une expérience Web plus personnalisée.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Les cookies nous aident à offrir des services et des informations personnalisés. Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour nous indiquer, d’une manière générale, comment et quand les pages de notre site Web sont consultées, quelles sont les préférences technologiques de nos utilisateurs, comme le type de lecteur vidéo utilisé, et si notre site Web fonctionne correctement. En fonction de leur objectif, certains cookies fonctionneront uniquement pour la durée d’une session de navigation unique, alors que d’autres ont une durée de vie plus longue pour s’assurer qu’ils remplissent leur objectif à plus long terme (tel qu’expliqué plus en détail ci-après). Veuillez noter que, quelle que soit la durée de vie active des cookies, vous pouvez supprimer les cookies (et donc faire en sorte qu’ils arrêtent de collecter des données) tel que décrit plus en détail ci-dessous.

Si vous utilisez l’un de nos sites protégés par mot de passe, le Site Web peut alors utiliser des cookies ou une autre technologie pour nous aider à vous authentifier, à stocker et à reconnaître vos attributs de configuration et d’utilisateur, à faciliter votre navigation sur le site Web et à personnaliser son contenu, de sorte que les informations mises à votre disposition soient plus intéressantes pour vous.

En termes généraux, nous utilisons des cookies sur notre site Web aux fins suivantes :

 • • Analyse: Les cookies analytiques nous permettent de reconnaître, de mesurer et de suivre les visiteurs sur notre site Web et de compiler un enregistrement de ces informations d’utilisation. Cela nous aide à améliorer et à développer le fonctionnement de notre site Web, par exemple, en déterminant si les visiteurs du site peuvent trouver facilement des informations ou en identifiant les aspects des sites Web qui sont les plus intéressants pour eux.
 • • Préférences d’utilisation: Certains cookies sur notre site Web sont activés lorsque les visiteurs de nos sites font un choix lié à leur utilisation du site. Notre site Web « se souvient » ensuite des préférences de réglage de l’utilisateur concerné. Cela nous permet d’adapter des fonctionnalités de nos sites à chaque utilisateur.
 • • Conditions générales: Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour enregistrer quand un visiteur du site a consulté une politique, telle que la présente, ou a donné son accord, tel qu’un accord avec les conditions générales de notre site Web. Cela permet d’améliorer l’expérience de l’utilisateur sur le site ; par exemple, un utilisateur n’a plus besoin de donner son accord aux mêmes conditions de façon répétée. Nous suivons également si un utilisateur a consulté antérieurement d’autres documents similaires (tels qu’une enquête en ligne); cela nous permet, encore une fois, de nous assurer que son expérience de notre site Web est fluide.
 • • Gestion des sessions: Le logiciel d’exploitation de notre site Web utilise des cookies à des fins techniques requises par le fonctionnement interne de nos serveurs. Par exemple, nous utilisons des cookies pour distribuer des requêtes sur plusieurs serveurs, authentifier des utilisateurs et déterminer quelles fonctionnalités du site leur sont accessibles, vérifier l’origine des requêtes, suivre les informations relatives à la session d’un utilisateur et déterminer quelles options ou pages doivent s’afficher ou apparaître pour que le site fonctionne.
 • • Fonctionnalité: Les cookies ayant une fin fonctionnelle stockent des informations nécessaires au fonctionnement de nos applications. Par exemple, lorsque des transactions ou des requêtes au sein d’une application impliquent plusieurs étapes de flux de travail, les cookies servent à stocker temporairement les informations de chaque étape, afin de faciliter la réalisation de la transaction ou de la demande globale.
 • • Publicité: Les cookies publicitaires nous permettent (ou permettent à des tiers) de surveiller le comportement d’utilisateurs de notre site Web. Ces informations sont utilisées pour garantir que les produits et services présentés à ces personnes sont ciblés de manière pertinente, p. ex. via des publicités sur des sites Web BlackRock ou sur des sites Web tiers (p. ex. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de, etc.) qui sont basées sur votre expérience de notre site Web ; ou pour contrôler l’efficacité de ces campagnes marketing numériques. Nous surveillons également si les publicités affichées sur notre site Web sont intéressantes pour les utilisateurs et conservons ces informations pour nous assurer que les publicités vues par les utilisateurs de notre site Web sur une période donnée sont appropriées.

Veuillez noter que des tiers peuvent utiliser des cookies. Le type de cookies et le traitement des données en résultant réalisé par ces tiers sont réglementés par leur politique de confidentialité. Voir ci-dessous pour de plus amples informations sur les cookies de tiers.

Vos préférences en termes de cookies

Les cookies sont nécessaires pour vous permettre de profiter au mieux du site Web BlackRock. En outre, les cookies nous aident à vous proposer des fonctions personnalisées sur notre site Web. Si vous choisissez de les désactiver, certaines fonctionnalités du site Web de BlackRock peuvent être compromises.

Sauvegarde locale Flash

Sur certaines pages de notre site Web, nous incluons du contenu conçu pour être affiché avec Adobe Flash Player, comme par exemple les animations, les vidéos et les outils. La sauvegarde locale Flash (souvent dénommée « cookies Flash ») peut être utilisée pour améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. La sauvegarde Flash est conservée sur votre appareil de manière pratiquement similaire aux cookies standard, mais elle est directement gérée par votre logiciel Flash.

Si vous souhaitez désactiver ou supprimer des informations stockées localement sur Flash, veuillez lire la documentation pour votre logiciel sur www.adobe.com. Veuillez noter que, si vous désactivez les cookies Flash, certaines fonctionnalités du site risquent de ne pas fonctionner.

Cookies tiers

Lorsque vous visitez notre site Web, vous pouvez recevoir des cookies configurés par des tiers. Cela peut inclure des cookies définis par Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind et/ou Rocketfuel. Ces cookies sont utilisés aux fins décrites dans la section « Pourquoi utilisons-nous des cookies ? » de la présente Politique. Nous ne contrôlons pas la configuration de ces cookies tiers et vous suggérons par conséquent de vérifier ces sites Web tiers pour en savoir plus sur leur politique d’utilisation des cookies et leur gestion.

Hôte

Type

Tiers

Politique de confidentialité

Doubleclick.net

Publicité

Google

Google

Google.com

Publicité

Google

Google

.universal.iperceptions.com

Publicité

Iperceptions

Iperceptions

survey.efmfeedback.com

Publicité

Verint Inc

Verint

.serving-sys.com

Publicité

Sizmek

Sizmek

bs.serving-sys.com

Publicité

Sizmek

Sizmek

Xasis.com

Publicité

Xaxis

Xaxis

Modification de vos préférences en termes de cookies

Si vous souhaitez supprimer à l’avenir les cookies configurés par notre site Web depuis votre navigateur, vous avez la possibilité de le faire. Les instructions relatives à la suppression des cookies de votre ordinateur ou appareil mobile dépendent du système d’exploitation et du navigateur Web que vous utilisez. Cependant, veuillez noter que le retrait de votre accord à l’utilisation des cookies sur nos sites altérera la fonctionnalité des sites.

Le site www.allaboutcookies.org donne des instructions concernant la gestion des cookies sur les navigateurs les plus couramment utilisés ; vous pouvez également consulter la documentation du fournisseur pour votre logiciel spécifique.

Informations complémentaires sur les cookies

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies en général et sur la façon de les gérer, veuillez visiter www.allaboutcookies.org.