• Un objectif commun

   

  La Lettre Annuelle De Larry Fink
  Aux Dirigeants D’entreprises

Visions

BlackRock publie régulièrement des commentaires et des rapports sur les développements et les tendances des marchés financiers mondiaux. Ces rapports sont mis à votre disposition (contenu en anglais).

Découvrez toute notre gamme d’opportunités d’investissement

 • Cours

  Via notre moteur de recherche, vous trouverez facilement et rapidement toutes les informations relatives aux fonds, que ce soit les cours journaliers ou leur historique ainsi que la composition du portefeuille.

 • BlackRock Global Funds (BGF)

  Via la sicav de droit luxembourgeois BlackRock Global Funds (BGF), nos clients peuvent accéder à plus de 60 compartiments présentant des objectifs d’investissement divers.

 • Comment investir dans une sicav BGF?

  Les fonds de BlackRock sont disponibles auprès d’un grand nombre d’établissements financiers, plateformes en ligne et gestionnaires de fortune.

Door te klikken op uw type belegger gaat u akkoord met de definities, de algemene voorwaarden en het privacybeleid hieronder. Hou er rekening mee dat het privacybeleid belangrijke informatie bevat over het gebruik van cookies op onze websites, waarmee u akkoord gaat door hierboven te klikken. Als u twijfelt over uw type belegger, lees dan de sectie “Meer informative over de types beleggers”

Meer informatie over de types beleggers
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Particuliere beleggers

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.
De benaming 'fonds' of 'beleggingsfonds' wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van compartiment van de Luxemburgse Sicav.

 

De benaming 'koers' of 'NIW' of Netto-Inventariswaarde wordt doorheen de website gebruikt in de betekenis van Intrinsieke waarde (dagelijkse prijs) van het compartiment.

 

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het gebruik van de website.

 

We wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Klik hier om deze algemene voorwaarden op te slaan, af te drukken of te downloaden. De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van BlackRock Investment Management (UK) Limited (hierna: "BlackRock") alsmede op de via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, adviezen en/of diensten.

 

Lees deze pagina aandachtig: hierin worden bepaalde, door de wet opgelegde, beperkingen ten aanzien van de verspreiding van deze informatie uiteengezet. Bekendheid met en naleving van alle toepasselijke wetten en regels in elk rechtsgebied is uw eigen verantwoordelijkheid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als informatie en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies, noch aanbeveling of contractuele verbintenis en de informatie is geen aanbod tot inschrijving op de aandelen van de BGF- of BSF-compartimenten.
Met name de beschreven beleggingsfondsen zijn niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen – behalve bij een transactie die geen inbreuk pleegt op de Securities Act of eenderwelke andere in de Verenigde Staten toepasselijke wet ten aanzien van effecten (waaronder iedere toepasselijke wet van eenderwelke Staat van de Verenigde Staten, zonder beperking) – niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of in eenderwelk territorium, bezitting of gebied die onder het rechtsgebied van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaans persoon.
Aanvragen om te beleggen in eenderwelk fonds van BGF, waarvan sprake op deze website, worden uitsluitend aanvaard indien gebaseerd op het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Sicav BGF. Deze documenten zijn gratis te verkrijgen in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze financiële dienst in België: J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, tel: 02/2088811.
Als gevolg van reglementering op het vlak van witwaspraktijken kunnen aanvullende documenten voor de identificatie nodig zijn als u belegt. Bijzonderheden zijn te vinden in het betreffende prospectus of ander geldig document.

 

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BlackRock of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven; alle rechten voorbehouden. De informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gekopieerd of opnieuw verspreid. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BlackRock en iedere andere webpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlackRock.
Geen enkele bron van informatie op deze website vormt een beleggings-, belastings-, juridisch of eenderwelk ander advies.
BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – de schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade ten gevolge van overbrenging van virussen.
Deze website bevat links naar andere webpagina's. BlackRock is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. Het Privacyreglement maakt deel uit van deze voorwaarden. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstrekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacyreglement.

 

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de partijen gebonden door het overblijvende gedeelte. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door clausules die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met deze van het ongeldige gedeelte.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden, inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van de voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel.
(a) In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.
(b) De waarde van beleggingen en hun rendement kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.
(c) Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.
(d) Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.
(e) Koersschommelingen kunnen vooral groot zijn bij een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

 

Deze website wordt beheerd en op het internet gezet door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, de Financial Services Authority (FSA), onder registratienummer 119293. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een in Engeland onder nr. 2020394 geregistreerde onderneming. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. De naam BlackRock en het bijhorende logo zijn handelsmerken van, en worden gebruikt met toestemming van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden en belangrijke juridische informatie die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

BlackRock hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke en financiële gegevens wanneer u de website www.blackrock.be ("website") bezoekt. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Wet Persoonsgegevens"), is de hiernavolgende informatie bedoeld om u de gewoontes en de gebruiken bij het verzamelen van informatie op deze website te helpen begrijpen. Door de website te gebruiken stemt u toe met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy reglement. Indien u niet akkoord gaat met dit reglement, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Gelieve tevens de algemene voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

 

In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens zal BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd te 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom, optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

 

Veranderingen in het privacy reglement

 

BlackRock behoudt zich het recht om op ieder moment en om gelijk welke reden onderdelen van dit privacy reglement te wijzigen, te schrappen of zelfs nieuwe toe te voegen. Dergelijke wijzigingen hebben een onmiddellijk effect. We adviseren daarom dit reglement regelmatig te controleren op wijzigingen. De huidige versie van het privacy reglement is toegankelijk via de link op onze home pagina of onderaan de andere webpagina’s. U verklaart zich akkoord met het gewijzigd reglement door het bezoeken van onze website nadat de betreffende wijzigingen werden aangebracht.

 

Verzameling en gebruik van informatie

 

Persoons- en identificatiegegevens: De persoons- en identificatiegegevens die u achterlaat op onze website worden enkel gebruikt om u informatie te bezorgen over de producten en diensten van BlackRock. We zullen in geen geval uw persoonsgegevens verkopen, verhuren noch delen met anderen in strijd met de bepalingen van dit privacy reglement. Daarenboven, indien u onderdelen van de website bezoekt die beschermd worden door een paswoord, dan (a) eenmaal u uw paswoord ingeeft en bevestigt, herkent de website uw identiteit en verzamelt het alle gegeven informatie, inclusief elektronische informatie (dus ook alle transactiegegevens) en (b) iedere informatie die we van u verzamelen via deze website, kan gerelateerd worden aan uw andere persoons- en identificatiegegevens waarover we beschikken.

 

Gezamenlijke informatie: Meestal slaan we bepaalde gebruiksinformatie op, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op onze website. Die informatie kan tevens bevatten: de websites die u raadpleegt onmiddellijk voor en na het bezoek aan onze website, de software die u gebruikt om te surfen (internet browser) en uw IP-adres (Internet Protocol). Indien we dergelijke data zouden gebruiken, dan is het altijd op geconsolideerde basis en in geen enkel geval wordt informatie die toelaat u persoonlijk te identificeren, doorgegeven aan derden.

 

Dienstenleveranciers: We mogen beroep doen op interne of externe leveranciers om onze website te onderhouden en we mogen andere personen aanstellen om bepaalde taken voor onze rekening te vervullen, zoals het versturen van post en e-mail. Deze personen kunnen toegang hebben tot de persoons- en identificatiegegevens die u ingeeft op de website, maar enkel om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze personen worden niet toegelaten uw persoons- en identificatiegegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Naleven van wetten en reglementen: BlackRock zal niet automatisch persoons- en identificatiegegevens van bezoekers op onze website verzamelen, behalve indien we verplicht worden in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving. We zullen de persoons- en identificatiegegevens niet doorgeven aan andere personen behalve (a) indien we verplicht worden bij wet, door iedere overheidsinstantie of door iedere private instantie in het kader van een rechtszaak, een dagvaarding, een onderzoek of een gelijkaardige gerechtelijke actie, (b) om de toepasselijke wetten en reglementeringen na te leven (c) om de voorwaarden af te dwingen, of (d) om in het kader van onze dienstverlening informatie te delen met onze andere vennootschappen of dienstenleveranciers. We kunnen in die omstandigheden dergelijke informatie vrijgeven.

 

Overeenkomstig de bepaling van de Wet Persoonsgegevens heeft u het recht op toegang en verbetering van de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben door u te richten tot BlackRock Investment Management (UK) Limited op het adres 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom.

 

E-mail en marketing: BlackRock verkoopt geen e-mail adressen van klanten, noch bezorgen wij uw persoonlijke informatie aan derden voor marketing doeleinden. BlackRock zal u geen e-mail berichten sturen zonder uw toestemming. We adviseren om geen individuele persoonlijke informatie te sturen via niet-beveiligde methodes inclusief publieke elektronische communicatiekanalen, zoals internet e-mail, die over het algemeen niet veilig zijn.

 

Business Transfers: Indien alle of een gedeelte van de business activiteiten, aandelen of activa van BlackRock worden overgenomen door of gefusioneerd met een andere business entiteit, dan zullen we uw informatie geheel of gedeeltelijk delen met deze entiteit teneinde de dienstverlening te kunnen verderzetten. U zal in kennis worden gesteld van een dergelijke gebeurtenis en de nieuwe entiteit zal u op de hoogte houden van elke wijziging in dit privacy reglement. Indien de nieuwe entiteit een bijkomend gebruik wenst te maken van uw gegevens, dan kan u dit op dat moment weigeren.

 

Cookies

 

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

 

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

 

Websites die beschermd zijn door een paswoord kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u interessanter is.

 

Algemeen gesproken gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

 

(a) Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
(b) Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
(c) Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een reglement zoals dit heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft aanvaard. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
(d) Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden weergegeven.
(e) Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing meerdere workflow fasen omvatten, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

 

Uw cookievoorkeuren

 

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel toestel cookies aanvaarden. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

 

Lokale Flashopslag

 

Sommige van onze websites bevatten inhoud die wordt weergegeven met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flashopslag (vaak "Flashcookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flashopslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaardcookies op uw toestel bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flashsoftware.

 

Als u niet wil dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wil verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flashsoftware op www.adobe.com. Als u Flashcookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

 

Cookies van derden

 

Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doelstellingen als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

 

Cookievoorkeuren wijzigen

 

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel toestel te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient echter op te merken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.

 

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

 

Meer informatie over cookies

 

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org.

 

Privacy van kinderen

 

Alhoewel deze website niet gericht is aan kinderen, toch zijn we bezorgd over de privacy en de veiligheid van kinderen die gebruik maken van het internet. We zullen nooit bewust persoons- en identificatiegegevens verzamelen van kinderen onder 13 jaar, zonder voorafgaandelijke verifieerbare toestemming van de ouders. Als we weten dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd, zonder verifieerbare toestemming van de ouders, dan zullen we alles in het werk stellen om dergelijke informatie te verwijderen uit onze bestanden. Als een ouder of voogd op de hoogte is van het feit dat zijn of haar kind ons persoons- en identificatiegegevens heeft bezorgd zonder ouderlijke toestemming, dan dienen ze ons te contacteren.

 

Websites van derden

 

BlackRock mag links plaatsen tussen deze website en één of meer websites van derde partijen. BlackRock heeft echter geen enkele controle over die andere websites, hun inhoud noch de producten en diensten die ze aanbieden. Uw toegang tot en het gebruik van deze gelinkte websites worden geregeld door hun gebruiksvoorwaarden en privacy reglement en is louter op eigen risico. BlackRock wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het privacy reglement en de gebruiken op het vlak van klanteninformatie afkomstig van websites van derde partijen gelinkt met onze website.

 

Veiligheid

 

Geen enkele gegevenstransfer over het internet is 100% veilig, dus BlackRock kan de veiligheid van de informatie die u ingeeft op deze website niet garanderen of verzekeren. Maar, BlackRock zal steeds pogen uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u transacties uitvoert op onze website, door te eisen dat de browser software de industriële standaard SSL encryptie met 128-bit sleutellengte ondersteunt. De "128-bit" vermelding verwijst naar de lengte van de sleutel die wordt gebruikt om de getransfereerde gegevens te ecncrypteren, waarbij een langere sleutel een hoger niveau van veiligheid vertegenwoordigt.

 

Als u vragen heeft over dit privacy reglement, of over onze privacy-gerelateerde gewoontes en gebruiken, gelieve ons te contacteren.

En cliquant, vous acceptez les Conditions générales et la Politique de confidentialité, en ce compris les informations importantes relatives à l’utilisation de cookies sur notre site web décrites dans notre Politique de confidentialité.. Si vous n’êtes pas certain de la terminologie utilisée pour les types d’investisseurs, veuillez lire l'explication détaillée sur les différents types d'investisseurs.

Explication détaillée sur les différents types d'investisseurs
Conditions générales
Politique de confidentialité

Un investisseur individuel, également désigné par le terme client privé, est un client personne physique, personne morale ou toute autre entité qui ne remplit ni les conditions de l’Annexe II de la Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (Directive 2004/39/CE) pour être considéré comme un client professionnel, ni celles de l’Article 2 de la Directive dite « Prospectus » (Directive 2003/71/CE) pour être considéré comme un investisseur qualifié.

 

Sur ce site internet, les termes Intermédiaires & Institutions désignent des investisseurs entrant à la fois sous les catégories Client Professionnel et Investisseur Qualifié.

 

En résumé, pour pouvoir être considéré à la fois comme client professionnel au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et comme investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », il faut appartenir à l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

 

(1) Entités tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste reproduite ci-dessous s’entend comme visant toute entité agréée exerçant les activités caractéristiques des entités citées, qu’il s’agisse d’une entité agréée dans un État de l’Espace économique européen (EEE) ou dans un pays tiers, et indépendamment du fait qu’elle soit agréée sous l’empire d’une directive européenne ou non:

 

(a) les établissements de crédit ;
(b) les entreprises d'investissement ;
(c) les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
(d) les entreprises d'assurance ou de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles ainsi que les institutions de prévoyance ;
(e) les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
(f) les institutions de retraites professionnelles pour leurs activités de retraite professionnelle supplémentaire et pour leurs opérations de plans d’épargne pour la retraite collectifs, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle;
(g) les personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises ;
(h) les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

 

(2) Entités d’une importance suffisante remplissant au moins deux des trois critères suivants : (i) total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ; (ii) chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros ; (iii) effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes.

 

(3) L’État, la Caisse de la dette publique, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut d’émission d’outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et le fonds de réserve pour les retraites, les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), la Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres de l’OCDE , les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre État membre de l’OCDE adhère.

 

(4) Les personnes physiques résidentes d’un État de l’EEE qui autorise que des personnes physiques soient considérées comme des investisseurs qualifiés, dès lors qu’elles ont fait la demande expresse d’être considérées comme client professionnel et investisseur qualifié et qu’elles remplissent au moins deux des trois critères suivants : (i) la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; (ii) la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; (iii) l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

 

Veuillez noter que ce résumé n’a qu’une valeur informative. Si vous n’êtes pas certain de savoir si vous entrez à la fois dans la catégorie des clients professionnels au sens de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers et celle d’investisseur qualifié au sens de la Directive dite « Prospectus », nous vous invitons à prendre conseil auprès d’un tiers indépendant.

« En accédant au contenu de ce site Internet, vous acceptez, en tant que client ou client potentiel, de recevoir des informations sur ce site Internet dans plusieurs langues. »

Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

 

Le terme fonds ou 'fonds d’investissement' est utilisé sur le site dans le sens de compartiment des SICAVs luxembourgeoises.

 

Le terme 'cours' ou la 'VNI' ou la Valeur Nette d’Inventaire est utilisé sur le site dans le sens de valeur liquidative (prix quotidien) du compartiment.

 

En utilisant ce site, vous marquez expressément votre accord avec les conditions générales d'utilisation du site.

 

Nous tenons par ailleurs à vous signaler que ces mêmes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Les visiteurs du site sont dès lors invités à prendre régulièrement connaissance des éventuels changements apportés aux conditions. Veuillez cliquer ici pour enregistrer, imprimer ou télécharger ces conditions. Les conditions vous seront envoyées sur demande. Ces conditions s'appliquent à la visite et à l'utilisation du présent site de BlackRock Investment Management (UK) Limited (dénommé ci-après : "BlackRock") ainsi qu'aux informations, recommandations et/ou services mis à votre disposition sur ce même site.

 

Veuillez lire cette page attentivement : elle contient en effet des explications concernant certaines restrictions imposées par la loi quant à la diffusion de ces informations. Il vous appartient par ailleurs de prendre connaissance des lois et règlements en vigueur dans toute juridiction concernée et de les respecter. Les pages suivantes ne constituent nullement une offre ou sollicitation de vente d'actions de l'un des fonds mentionnés sur ce site, effectuée par quiconque dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale, où la personne, formulant une telle offre ou sollicitation, ne serait pas qualifiée pour ce faire, et où la personne visée par ladite offre ou sollicitation ne pourrait, légalement, en être l'objet. Plus précisément, les fonds décrits ne sont pas accessibles aux investisseurs américains. Les actions ne seront pas enregistrées aux termes du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") et – sauf dans le cas d'une transaction n'enfreignant pas le Securities Act ou toute autre loi américaine sur les valeurs mobilières (y compris, notamment, toute loi applicable d'un Etat des Etats-Unis) – ne pourront pas être proposées ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans les territoires, possessions ou régions assujettis à leur juridiction, ou au bénéfice d'un ressortissant américain. Les demandes d'investissement dans un fonds mentionné sur ce site ne pourront être faites que sur la base du prospectus actuel (accompagné du supplément destiné aux investisseurs belges), le document d'informations clés pour l’investisseur ("DICI") en vigueur et le dernier rapport annuel audité les derniers rapports financiers sur les Sicavs. Ces documents sont disponibles gratuitement aux bureaux de nos partenaires commerciaux et de notre service financier, J.P. Morgan Chase Bank : Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, tel : 02/2088811.

 

En raison des mesures contre le blanchiment de capitaux, d'autres documents pourront être requis, à des fins d'identification, lors de vos placements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus correspondant ou tout autre document constitutif en la matière.

 

Les informations présentées sur ce site sont, sauf avis contraire, soumises aux droits d'auteur de BlackRock ou de ses donneurs de licence, et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent en aucun cas être reproduites, copiées ou redistribuées, que ce soit partiellement ou intégralement. Les visiteurs peuvent consulter le site et ses informations et en effectuer des copies pour leur propre usage, par exemple en les imprimant ou en les enregistrant sur leur disque dur. Aucune autre utilisation du site ou des informations qu'il contient, comme l'enregistrement ou la reproduction (d'une partie) du site sur une autre page Internet ou l'insertion de liens, hyperliens ou deeplinks (liens profonds) entre le site de BlackRock et toute autre page Internet, ne sera tolérée sans l'accord écrit explicite de BlackRock.

 

Les informations contenues sur ce site ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique ou toute autre forme de conseil.

 

BlackRock ne pourra du reste pas être tenu responsable des dommages découlant de l'utilisation de moyens de communications électroniques avec ce site, en ce compris - notamment - des dommages découlant de la non-publication ou du retard dans la publication de bulletins électroniques, de l'interception ou de la manipulation de bulletins électroniques par des tiers ou de programmes/dispositifs utilisés pour des communications électroniques et la transmission de virus.

 

Ce site contient des liens vers d'autres pages Internet. BlackRock ne pourra être tenu responsable de l'utilisation ou du contenu des pages Internet auxquelles ce site renvoie ou qui renvoient à ce site. Notre ‘déclaration de confidentialité’ ne s'applique pas aux données personnelles vous concernant qui seront collectées ou traitées par ces sites externes. La déclaration de confidentialité fait partie intégrante des présentes conditions. Au cas où vous donnez par ce site ou par e-mail vos données à caractère privé, ils seront traités conformément à la déclaration de confidentialité.

 

Au cas où ces conditions seraient déclarées partiellement non conformes, les parties resteront liées à la partie restante. Les parties remplaceront alors la partie déclarée non conforme par des clauses conformes dont les effets juridiques, en termes de contenu et de portée, se rapprocheront autant que possible de ceux de la partie ainsi déclarée non conforme.

 

(a) Les présentes conditions sont soumises exclusivement au droit belge. Tout litige qui apparaîtrait dans le cadre de ces conditions, et les litiges quant à l'existence et la validité de celles-ci, seront tranchés par le juge compétent à Bruxelles.
(b) Les performances passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
(c) La valeur des placements, de même que les revenus qui en découlent, peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis.
(d) Le montant initial du placement peut ne pas être récupéré.
(e) Les taux de change peuvent entraîner la hausse ou la baisse de la valeur des placements.
(f) Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas de fonds très volatils, ce qui peut provoquer une diminution soudaine et substantielle de la valeur du placement.

 

Ce site est géré et mis à jour par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et régulé par la Financial Services Authority (numéro d'enregistrement 119293). BlackRock Investment Management (UK) Limited est une entreprise enregistrée en Angleterre sous le n°2020394. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. Le nom et le logo BlackRock sont des marques déposées, et propriété de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Cette page contient des informations juridiques importantes ainsi que les conditions générales qui s’appliquent à l’utilisation de ce site.

Dernière révision : 11 mai 2018

Résumé

Cette Politique de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre quelles sont les d’informations que nous collectons sur vous, l'utilisation que nous en faisons ainsi que les personnes avec lesquelles nous les partageons éventuellement. Elle détaille également les droits dont vous disposez en ce qui concerne vos informations et vous indique les personnes de contact en vue d’obtenir de plus amples informations ou des réponses à vos questions. Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les contenus détaillés des différentes sections de cette Politique de confidentialité:

À qui cette politique de confidentialité s’applique-t-elle et que couvre-t-elle ?

Cette politique de confidentialité s’applique à chaque membre du groupe de sociétés de BlackRock (le « Groupe BlackRock ») et aux entités que nous détenons ou contrôlons (« BlackRock » ou « nous », « notre/nos »). Pour davantage d’informations sur chacune de nos sociétés (y compris nos noms, l’adresse de notre siège social et nos coordonnées), veuillez cliquer ici

BlackRock est conscient de l’importance de protéger vos informations personnelles et financières et s’engage à le faire. Cette Politique de confidentialité précise la façon dont nous collectons, gérons, sauvegardons et protégeons les informations vous concernant lorsque :

 • • nous vous fournissons ou fournissons à notre client des produits ou services ;
 • • vous visitez ou utilisez notre site Web ; et/ou
 • • nous effectuons d’autres activités dans le cadre de nos activités opérationnelles habituelles.

Lorsque nous faisons référence à « notre site Web » ou à « ce site Web » dans cette Politique de confidentialité, nous entendons les pages Internet spécifiques de blackrock.com ou ishares.com ainsi que les pages Internet spécifiques dont l'URL commence par blackrock.com/... ou ishares.com/... ou contient ces termes.

BlackRock.com et iShares.com comptent plusieurs sites Web à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, chacun de ces sites étant fourni par BlackRock.

Cette Politique de confidentialité contient également des informations sur les circonstances dans lesquelles nous partageons vos informations personnelles avec d'autres membres du Groupe BlackRock et d'autres tierces parties (par exemple, nos prestataires de services).

Dans cette Politique de confidentialité, nous pourrions parfois englober sous le terme de « traitement des informations personnelles » la gestion, la collecte, la protection et la sauvegarde de vos informations personnelles.

Autres sites Web

Veuillez noter que d'autres sites Web vers lesquels ce site Web pourra vous rediriger ne sont pas régis par cette Politique de confidentialité. Nous conseillons aux visiteurs de bien lire la politique de confidentialité de chacun de ces autres sites Web avant de divulguer une quelconque information personnelle.

Quelles informations collectons-nous ?

Dans le cadre de la fourniture des produits ou services que nous vous proposons ou que nous proposons à notre client et dans le cadre de la réalisation des contrôles préalables en lien avec nos produits ou services (ou des discussions autour d’éventuels produits ou services que nous pourrions fournir), nous collectons généralement des informations personnelles vous concernant. De même, nous collectons généralement des informations personnelles sur vous lorsque vous visitez ou utilisez notre site Web.

En général, nous collectons ou obtenons vos informations personnelles parce que vous nous les donnez (par exemple, sur un formulaire ou sur notre site Web) ou parce que d’autres personnes nous fournissent ces informations (par exemple, des prestataires de services tiers auxquels nous faisons appel pour nous aider à faire fonctionner notre site Web ou votre employeur chaque fois qu’il reçoit des produits ou services de BlackRock). Nous pourrons également collecter ou obtenir auprès de vous des informations personnelles parce que nous observons ou déduisons ces informations en nous fondant sur la façon dont vous interagissez avec nous. À titre d’exemple, si vous utilisez notre plateforme de gestion des risques, Aladdin, nous collecterons généralement des informations sur vous afin de communiquer les mises à jour sur les fonctionnalités d’Aladdin et des informations générales sur Aladdin. Afin d’améliorer votre expérience lorsque vous utilisez ce site Web et afin de garantir qu'il fonctionne correctement, nous utilisons (ou nos prestataires de services utilisent) des cookies (petits fichiers texte stockés sur le navigateur d'un utilisateur) et des balises Web (petites images graphiques qui sont placées sur un site Web et servent à surveiller l’interaction d'un utilisateur avec ce site Web) qui pourront collecter des informations personnelles. 

D’autres informations sur la façon dont nous utilisons les cookies et autres dispositifs de suivi et sur la façon dont vous pouvez les contrôler sont décrites dans notre Politique relative aux cookies qui se trouve à la fin de ce document.

Les informations personnelles que nous pourrions collecter dépendent des services, activités ou produits spécifiques que nous proposons, mais incluent souvent : votre nom, votre âge, votre date de naissance, votre sexe, votre adresse personnelle, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, d'autres coordonnées, votre pays de résidence, votre numéro de passeport et autres numéros d’identification, des informations sur votre situation professionnelle (par exemple, le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez, votre fonction), des informations sur votre situation familiale (par exemple, votre état civil au moment où vous le saisissez sur un formulaire ou sur notre site Web ou tel qu'il apparaît dans toute documentation que vous nous fournissez), des informations d’ordre financier ou fiscal (par exemple, vos revenus, vos actifs et votre résidence fiscale au moment où vous saisissez ces informations sur un formulaire ou sur notre site Web ou tels qu'ils apparaissent dans toute documentation que vous nous fournissez), des informations sur la façon dont vous utilisez tout produit ou service fourni par BlackRock, des messages mis en ligne sur des blogs, forums, wikis et toutes autres applications de réseau social et services que nous fournissons, votre adresse IP, votre navigateur et le type de dispositif que vous utilisez, le nom d’utilisateur dont vous vous servez pour l'un de nos produits ou services, votre langue, l’heure et la durée de votre consultation du site Web, des informations détaillées sur la façon dont vous aimez utiliser notre site Web ou les produits interactifs, outils, autres technologies ou services que nous vous proposons ou que nous proposons à nos clients, les sites Web que vous avez visités avant et après le nôtre, des informations détaillées sur la façon dont vous aimez interagir avec nous et d’autres informations similaires.

Les types d’informations personnelles et d’informations « sensibles » ou relevant de « catégories particulières » que nous collectons dépendront généralement de la nature des produits et services que nous vous fournissons et de la façon dont vous utilisez notre site Web. Dans certains cas, les informations personnelles « sensibles » ou relevant de « catégories particulières » que nous collectons incluent : vos exigences alimentaires (par exemple, chaque fois que nous souhaiterions vous proposer un repas pendant une réunion), votre santé (par exemple, de manière à ce que nous puissions faire des aménagements raisonnables pour vous dans nos bâtiments), votre orientation sexuelle (par exemple, si vous nous donnez des renseignements sur votre conjoint ou partenaire) et toutes condamnations pénales dont vous avez fait l’objet (par exemple, si ces informations sont collectées dans le cadre de nos contrôles relatifs à nos obligations de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment d’argent, contrôles que nous devons réaliser avant de vous accepter ou d’accepter votre employeur en tant que client).

Dans de rares circonstances, il se peut que nous recueillions également d'autres « catégories particulières » d’informations personnelles vous concernant car vous nous avez volontairement remis ces informations (par exemple, elles apparaissent sur une copie de votre CV que vous avez téléchargé sur notre site Web). Dans d’autres circonstances, nous devons impérativement collecter des informations personnelles auprès de vous afin de respecter nos obligations juridiques ou réglementaires ou de vous fournir les produits ou services demandés par vous ou notre client (qui pourra être votre employeur). Si tel est le cas, nous vous préciserons que la remise de ces informations est obligatoire et nous vous indiquerons les conséquences si nous ne pouvons pas collecter ces informations.

Dans certains cas, nous collecterons également des informations personnelles vous concernant indirectement auprès de tierces parties comme : (i) votre employeur chaque fois que nous lui fournissons des produits ou services ; (ii) des tiers tels que des prestataires de services auxquels nous faisons parfois appel afin de satisfaire nos obligations légales nous imposant de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment et afin de nous aider à vérifier votre identité chaque fois que nous vous fournissons et que nous fournissons à votre employeur, des produits ou services ; (iii) des intermédiaires (tels que des conseillers financiers indépendants) ; (iv) des prestataires de services chargés de la vérification des références auxquels nous faisons parfois appel afin de vérifier votre identité lorsque vous postulez à un poste sur notre site Web ; (v) des prestataires tiers qui nous aident à faire fonctionner notre site Web; et (vi) des sources mises à la disposition du public comme les services commerciaux et professionnels sur les réseaux sociaux et les portails de carrière.

Comment utilisons-nous les informations vous concernant ?

Utilisation des informations personnelles dans le cadre de la fourniture de produits et services

Nous utiliserons vos informations personnelles afin de vous fournir ou de fournir à notre client des produits ou services. Dans ce contexte, nous pourrions utiliser vos informations personnelles dans le cadre des correspondances relatives à ces produits et services. Ces correspondances pourront être échangées avec vous, notre client, d’autres membres du Groupe BlackRock, nos prestataires de services ou des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire pour y avoir accès.

Dans de nombreux cas, nous utilisons également vos informations personnelles afin de réaliser des contrôles préalables avant de vous fournir les produits ou services ou de les fournir à notre client et avant de traiter une demande que vous nous avez soumise ou qu’un prospect nous a soumise afin de recevoir des produits ou services de notre part. Si vous nous êtes recommandé par un intermédiaire ou un tiers similaire, nous utilisons généralement vos informations personnelles afin d’évaluer si votre recommandation auprès de BlackRock de la part de cet intermédiaire ou tiers similaire doit être acceptée ou refusée.

Dans la mesure où fournissons une large gamme de produits et services à nos clients, la façon dont nous utilisons les informations personnelles en fonction de nos produits et services sera différente. À titre d’exemple, nous utilisons des informations personnelles vous concernant lorsque :

 • • vous utilisez notre plateforme de gestion des risques, Aladdin
 • • nous vous fournissons ou fournissons à votre employeur un produit ou service d’assurance
 • • vous faites appel ou votre employeur fait appel à nous afin que nous fournissions des services de gestion de portefeuilles ou des services similaires
 • • vous investissez personnellement dans un fonds géré par un membre du Groupe BlackRock
 • • vous faites appel à un membre du Groupe BlackRock afin qu'il fournisse des services de gestion de portefeuilles
 • • vous nous fournissez vos informations personnelles par courrier électronique ou via un formulaire sur le Web.

Utilisation des informations personnelles collectées via notre site Web

Nous utilisons généralement vos informations personnelles collectées sur ce site Web dans le but de :

 • • gérer et améliorer tous les services fournis via notre site Web
 • • gérer et améliorer notre site Web (y compris en établissant des statistiques sur l'usage de notre site)
 • • adapter le contenu de notre site Web afin de vous apporter une expérience plus personnalisée et attirer votre attention sur des informations concernant des produits et services susceptibles de vous intéresser
 • • gérer et répondre à toute demande que vous nous adressez via notre site Web
 • • nous aider à en savoir plus sur vous, sur les produits et services que vous recevez ou que votre employeur reçoit de la part de BlackRock et sur les autres produits et services susceptibles de vous intéresser
 • • échanger avec vous par rapport aux services que vous utilisez sur notre site Web ou aux informations que vous fournissez via notre site Web. Ces échanges sont généralement partagés avec vous ainsi que d’autres membres du Groupe BlackRock, nos prestataires de services ou des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire.

Utilisation des informations personnelles pour d’autres activités s’inscrivant dans le cadre de de nos activités habituelles

Plus généralement, nous utilisons également vos informations personnelles collectées sur ce site Web aux fins ou dans les circonstances suivantes :

 • • exigences juridiques ou réglementaires applicables
 • • demandes et communications des autorités publiques ou judiciaires disposant de l’autorisation nécessaire
 • • comptabilité financière, facturation et analyses de risques
 • • gestion opérationnelle prudente (y compris, lorsque cela s’applique, la gestion des crédits et des risques, l’assurance, l’audit, la formation et des finalités administratives similaires)
 • • relations avec les clients impliquant: (i) l’envoi de publications et recherches de BlackRock ou d’informations détaillées sur les produits et services BlackRock qui, à notre avis, seraient susceptibles de vous intéresser ou d’intéresser votre employeur ; (ii) la prise de contact avec vous afin de recevoir votre opinion sur les produits ou services BlackRock ; et (iii) vous joindre à d’autres fins de marketing ou d'étude ;
 • • recrutement et développement des activités
 • • services que nous recevons de la part de nos conseillers professionnels tels que nos avocats, nos comptables et nos consultants
 • • arrangements que nous avons mis en place avec des intermédiaires, des courtiers et d'autres personnes ou entités avec lesquelles nous sommes partenaires
 • • examen et conclusion de toute transaction impliquant tout ou partie des activités ou actifs du Groupe BlackRock
 • • protection de nos droits et de ceux de nos clients
 • • respect de nos responsabilités sociétales et sociales.

Fondements juridiques sur lesquels nous nous basons pour traiter les informations personnelles 

Nous sommes légalement tenus d'indiquer dans cette Politique de confidentialité les fondements juridiques sur lesquels nous nous basons pour traiter vos informations personnelles.

Nous utilisons généralement vos informations personnelles aux fins indiquées plus haut car : (a) cette utilisation est nécessaire pour servir nos intérêts légitimes et n’affecte pas indûment vos intérêts ou libertés et droits fondamentaux (voir ci-dessous) ; (b) cette utilisation est nécessaire au respect des obligations réglementaires et/ou juridiques ou requêtes auxquelles nous sommes soumis telles que la tenue des registres à des fins fiscales ou la remise d'informations à une instance publique ou à une autorité de répression ; (d) cette utilisation est nécessaire au respect des obligations contractuelles auxquelles nous sommes tenues à votre égard ou à l’égard de notre client ou à la prise d’initiatives précontractuelles à votre demande ou à la demande de notre client ; (e) cette utilisation est nécessaire à la réalisation d’une tâche exécutée dans l’intérêt public (comme par exemple la contribution à la diversité sur le lieu de travail lorsque vous nous contactez via notre site Web en réponse à une offre d'emploi proposée par BlackRock) ; ou (f) dans certains cas, nous avons obtenu votre consentement préalable.

Par « intérêts légitimes », il est notamment entendu le fait de : (i) bénéficier de services rentables (par exemple, nous pourrions choisir d’utiliser certaines plateformes informatiques proposées par nos prestataires de services) ; (ii) évaluer et vérifier toute candidature à un poste que vous soumettez par le biais du site Web ; (iii) empêcher toute fraude ou activité criminelle, toute utilisation abusive de nos produits et services et assurer la sécurité de nos systèmes informatiques, ainsi que de notre architecture et nos réseaux ; (iv) exercer nos droits en vertu des Articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris notre liberté d’exercer une activité et notre droit à la propriété ; et (v) réaliser nos objectifs en tant que société et nos objectifs en matière de responsabilité sociale.

Dans la mesure où nous traitons des informations personnelles sensibles vous concernant à l'une quelconque des fins indiquées plus haut, nous serons amenés à le faire car : (1) vous nous avez donné votre consentement explicite pour le traitement de ces informations ; (2) le traitement est nécessaire pour un motif d’intérêt public important au regard de la loi en vigueur (par exemple, chaque fois que nous sommes tenus, en vertu de la loi ou d’exigences réglementaires, de traiter ces informations afin de nous assurer que nous respectons les obligations nous imposant de nous informer sur nos clients et de lutter contre le blanchiment d'argent) ; (3) le traitement est nécessaire pour exécuter nos obligations en vertu du droit du travail, de la sécurité sociale ou de la protection sociale ; ou (4) le traitement est nécessaire à l’établissement, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Les fondements juridiques sous-tendant le traitement d’informations personnelles sensibles qui sont soulignés plus haut dans les points (1) à (4) figurent dans les Articles 9(2)(a), 9(2)(g), 9(2)(b) et 9(2)(f) du Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.

Chaque fois que nous sommes tenus par la loi d’obtenir votre consentement explicite pour vous fournir certains documents commerciaux, nous ne vous fournirons ces documents commerciaux que dans les cas où nous aurons obtenu votre consentement.

Si vous ne souhaitez plus recevoir des documents commerciaux de notre part, vous pouvez cliquer sur le bouton de désabonnement figurant dans la communication ou envoyer à tout moment un courrier électronique à groupprivacy@blackrock.com.

À qui divulguons-nous vos informations ?

Dans le cadre des finalités soulignées dans la section ci-dessus « Comment utilisons-nous les informations vous concernant ? », nous divulguons en général des informations sur vous à : d’autres membres du Groupe BlackRock ; des conseillers professionnels et des tiers qui nous fournissent des services et/ou fournissent des services à d’autres membres du Groupe BlackRock (tels que les fournisseurs de systèmes informatiques, les fournisseurs de plateformes, les conseillers financiers, les consultants (notamment les avocats et les comptables), les prestataires de services de RH et de recrutement et d'autres prestataires de biens et services (tels que les prestataires de services marketing chaque fois que nous sommes autorisés à leur divulguer vos informations personnelles) ; les intermédiaires, courtiers et personnes physiques et entités avec lesquels nous sommes partenaires ; les autorités compétentes (y compris toute autorité de tutelle ou de répression d’envergure nationale et/ou internationale ou toute cour ou autre forme de tribunal chaque fois que nous sommes (ou que tous autres membres du Groupe BlackRock sont) tenus de le faire à leur demande, en vertu de la loi ou réglementation en vigueur) ; un acheteur potentiel, un cessionnaire, un partenaire dans le cadre d’une fusion ou un vendeur et ses conseillers dans le cadre d'une cession ou d'une fusion effective ou potentielle de tout ou partie des activités ou éléments d’actif de BlackRock ou tous droits ou intérêts associés ou de l’acquisition d’une entreprise ou la fusion avec celle-ci ; des sociétés de renseignements commerciaux ou d’autres organisations qui nous aident à détecter toute activité criminelle et l’incidence de fraudes et tout service gouvernemental central ou local et autres instances statutaires ou publiques.

Si vous êtes une personne physique se trouvant dans l’Union européenne, veuillez noter que certains des destinataires de vos informations personnelles qui sont mentionnés plus haut se trouveront dans des pays hors Union européenne où les lois pourraient ne pas apporter le même niveau de protection des données. Ces pays incluent généralement les États-Unis, le Canada, Singapour et l’Inde. Dans ces cas de figure, BlackRock veillera à ce que des mesures de protection adéquates soient mises en place afin de protéger vos informations personnelles conformément à nos obligations légales. Afin de garantir ce niveau de protection de vos informations personnelles, BlackRock utilise généralement un accord de transfert des données avec le destinataire, lequel accord se base sur des clauses contractuelles standard approuvées par la Commission européenne. Une copie de ces clauses peut être consultée ici : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Nous mettons à disposition d’autres informations détaillées sur les transferts de vos informations personnelles en dehors de l'Union européenne et sur les mesures de protection adéquates appliquées par BlackRock en relation avec ces transferts (y compris les copies des accords pertinents) ; pour les consulter, il vous suffit de joindre groupprivacy@blackrock.com. Vous pouvez également utiliser cette adresse électronique pour demander de plus amples informations sur les entités qui constituent le Groupe BlackRock et sur les pays dans lesquels elles opèrent.

Combien de temps conservons-nous vos informations personnelles ?

Nous conserverons vos informations personnelles dans les systèmes informatiques de BlackRock aussi longtemps que nécessaire pour servir la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou pour respecter toute exigence légale, réglementaire ou de politique interne.

Protection de vos informations personnelles

Nous appliquons un ensemble de mesures matérielles, électroniques et administratives afin de nous assurer de la sécurité, de la précision et de l’actualisation de vos informations personnelles. Ces mesures englobent :

 • • la formation des membres du personnel dans le but de nous assurer qu'ils ont connaissance de nos obligations en matière de confidentialité lorsqu’ils gèrent des informations personnelles ainsi que la formation autour des risques liés à l’ingénierie sociale, à l'hameçonnage, au harponnage et aux mots de passe
 • • les contrôles administratifs et techniques visant à restreindre l'accès aux informations personnelles en application du principe du « besoin de connaître » (need to know)
 • • les mesures de sécurité technologique, y compris les pare-feu, le cryptage (cryptage SSL standard avec des longueurs de clé de 128 bits) et les logiciels anti-virus
 • • les mesures de sécurité physique comme les laissez-passer de sécurité du personnel pour accéder à nos installations
 • • les évaluations techniques externes, audits de sécurité et procédures de contrôle préalable des fournisseurs
 • • la sécurité de périmètre : pare-feu, IDS, filtres de contenu
 • • la séparation des réseaux : zone d’accueil, domaine de l’entreprise, domaine de production
 • • la sécurité des applications : les 10 vulnérabilités de sécurité les plus critiques selon le classement OWASP, les tests d’application, les tests de pénétration
 • • la sécurité des points d’accès : anti-virus, verrouillage des dispositifs de sauvegarde portables, privilèges administratifs soumis à restriction
 • • la surveillance en temps réel des contrôles de fuite de données
 • • les différents niveaux de défense exhaustive en matière de cyber sécurité
 • • le signalement et la gestion des incidents de sécurité

Bien que nous mettions en place des mesures de sécurité appropriées une fois que nous avons reçu vos informations personnelles, la transmission des données par Internet (y compris par courrier électronique) n'est jamais complètement sûre. Nous nous efforçons de protéger les informations personnelles, mais nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données qui nous sont transmises ou que nous transmettons.

Vos droits et comment nous joindre

Vous disposez de divers droits concernant vos informations personnelles. Vous avez notamment le droit de :

 • • contester le traitement de vos informations personnelles
 • • demander une copie des informations personnelles que nous détenons sur vous
 • • demander que nous actualisions les informations personnelles que nous détenons sur vous ou corrigions les informations personnelles que vous jugez incorrectes ou incomplètes
 • • demander que nous supprimions des informations personnelles que nous détenons sur vous ou limitions la façon dont nous utilisons ces informations personnelles
 • • retirer le consentement que vous nous avez donné pour le traitement de vos informations personnelles (dans la mesure où ce traitement se fonde sur un consentement).

Afin d’exercer l’un quelconque de vos droits ou si vous avez d’autres questions sur l’utilisation que nous faisons de vos informations personnelles, veuillez envoyer un courrier électronique à groupprivacy@blackrock.com ou écrire au Responsable mondial de BlackRock en charge de la confidentialité et de la protection des données, au 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL (Royaume-Uni). Vous pourrez également utiliser ces coordonnées si vous souhaitez nous soumettre une réclamation relativement à la protection de vos données.

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous avons géré vos informations personnelles ou toutes questions ou demandes concernant la confidentialité que vous nous avez soumises, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès d’un organisme de réglementation en charge de la protection des données là où vous vivez ou travaillez ou là où, selon vous, un problème lié à vos données est survenu. Une liste des autorités nationales de protection des données peut être consultée ici : http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Changements apportés à cette déclaration de confidentialité

Nous pourrions modifier à tout moment cette déclaration de confidentialité.

Toutes modifications ou tous ajouts apporté(e)s ultérieurement au traitement de vos données personnelles tel que décrit dans cet avis vous seront communiqué(e)s par la voie la plus appropriée en fonction de la façon dont nous communiquons généralement avec vous.

Politique relative aux cookies

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont stockés dans la mémoire et le disque dur de votre ordinateur, dans votre appareil mobile ou votre tablette lorsque vous visitez certaines pages Web. Ils sont utilisés pour permettre aux sites Web de fonctionner ou de fournir des informations aux propriétaires d’un site Web ou à d’autres tiers qui reçoivent les données obtenues sur ce site Web.

Lorsque vous visitez un site Web, celui-ci peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent vous concerner, porter sur vos préférences ou votre appareil, et sont surtout utilisées pour faire fonctionner le site de la façon attendue. En règle générale, les informations ne vous identifient pas directement, mais elles peuvent vous donner une expérience Web plus personnalisée.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Les cookies nous aident à offrir des services et des informations personnalisés. Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour nous indiquer, d’une manière générale, comment et quand les pages de notre site Web sont consultées, quelles sont les préférences technologiques de nos utilisateurs, comme le type de lecteur vidéo utilisé, et si notre site Web fonctionne correctement. En fonction de leur objectif, certains cookies fonctionneront uniquement pour la durée d’une session de navigation unique, alors que d’autres ont une durée de vie plus longue pour s’assurer qu’ils remplissent leur objectif à plus long terme (tel qu’expliqué plus en détail ci-après). Veuillez noter que, quelle que soit la durée de vie active des cookies, vous pouvez supprimer les cookies (et donc faire en sorte qu’ils arrêtent de collecter des données) tel que décrit plus en détail ci-dessous.

Si vous utilisez l’un de nos sites protégés par mot de passe, le Site Web peut alors utiliser des cookies ou une autre technologie pour nous aider à vous authentifier, à stocker et à reconnaître vos attributs de configuration et d’utilisateur, à faciliter votre navigation sur le site Web et à personnaliser son contenu, de sorte que les informations mises à votre disposition soient plus intéressantes pour vous.

En termes généraux, nous utilisons des cookies sur notre site Web aux fins suivantes :

 • • Analyse: Les cookies analytiques nous permettent de reconnaître, de mesurer et de suivre les visiteurs sur notre site Web et de compiler un enregistrement de ces informations d’utilisation. Cela nous aide à améliorer et à développer le fonctionnement de notre site Web, par exemple, en déterminant si les visiteurs du site peuvent trouver facilement des informations ou en identifiant les aspects des sites Web qui sont les plus intéressants pour eux.
 • • Préférences d’utilisation: Certains cookies sur notre site Web sont activés lorsque les visiteurs de nos sites font un choix lié à leur utilisation du site. Notre site Web « se souvient » ensuite des préférences de réglage de l’utilisateur concerné. Cela nous permet d’adapter des fonctionnalités de nos sites à chaque utilisateur.
 • • Conditions générales: Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour enregistrer quand un visiteur du site a consulté une politique, telle que la présente, ou a donné son accord, tel qu’un accord avec les conditions générales de notre site Web. Cela permet d’améliorer l’expérience de l’utilisateur sur le site ; par exemple, un utilisateur n’a plus besoin de donner son accord aux mêmes conditions de façon répétée. Nous suivons également si un utilisateur a consulté antérieurement d’autres documents similaires (tels qu’une enquête en ligne); cela nous permet, encore une fois, de nous assurer que son expérience de notre site Web est fluide.
 • • Gestion des sessions: Le logiciel d’exploitation de notre site Web utilise des cookies à des fins techniques requises par le fonctionnement interne de nos serveurs. Par exemple, nous utilisons des cookies pour distribuer des requêtes sur plusieurs serveurs, authentifier des utilisateurs et déterminer quelles fonctionnalités du site leur sont accessibles, vérifier l’origine des requêtes, suivre les informations relatives à la session d’un utilisateur et déterminer quelles options ou pages doivent s’afficher ou apparaître pour que le site fonctionne.
 • • Fonctionnalité: Les cookies ayant une fin fonctionnelle stockent des informations nécessaires au fonctionnement de nos applications. Par exemple, lorsque des transactions ou des requêtes au sein d’une application impliquent plusieurs étapes de flux de travail, les cookies servent à stocker temporairement les informations de chaque étape, afin de faciliter la réalisation de la transaction ou de la demande globale.
 • • Publicité: Les cookies publicitaires nous permettent (ou permettent à des tiers) de surveiller le comportement d’utilisateurs de notre site Web. Ces informations sont utilisées pour garantir que les produits et services présentés à ces personnes sont ciblés de manière pertinente, p. ex. via des publicités sur des sites Web BlackRock ou sur des sites Web tiers (p. ex. Bloomberg, Agefi.com, Handlesblatt.de, etc.) qui sont basées sur votre expérience de notre site Web ; ou pour contrôler l’efficacité de ces campagnes marketing numériques. Nous surveillons également si les publicités affichées sur notre site Web sont intéressantes pour les utilisateurs et conservons ces informations pour nous assurer que les publicités vues par les utilisateurs de notre site Web sur une période donnée sont appropriées.

Veuillez noter que des tiers peuvent utiliser des cookies. Le type de cookies et le traitement des données en résultant réalisé par ces tiers sont réglementés par leur politique de confidentialité. Voir ci-dessous pour de plus amples informations sur les cookies de tiers.

Vos préférences en termes de cookies

Les cookies sont nécessaires pour vous permettre de profiter au mieux du site Web BlackRock. En outre, les cookies nous aident à vous proposer des fonctions personnalisées sur notre site Web. Si vous choisissez de les désactiver, certaines fonctionnalités du site Web de BlackRock peuvent être compromises.

Sauvegarde locale Flash

Sur certaines pages de notre site Web, nous incluons du contenu conçu pour être affiché avec Adobe Flash Player, comme par exemple les animations, les vidéos et les outils. La sauvegarde locale Flash (souvent dénommée « cookies Flash ») peut être utilisée pour améliorer votre expérience en tant qu’utilisateur. La sauvegarde Flash est conservée sur votre appareil de manière pratiquement similaire aux cookies standard, mais elle est directement gérée par votre logiciel Flash.

Si vous souhaitez désactiver ou supprimer des informations stockées localement sur Flash, veuillez lire la documentation pour votre logiciel sur www.adobe.com. Veuillez noter que, si vous désactivez les cookies Flash, certaines fonctionnalités du site risquent de ne pas fonctionner.

Cookies tiers

Lorsque vous visitez notre site Web, vous pouvez recevoir des cookies configurés par des tiers. Cela peut inclure des cookies définis par Google, Bizo, LinkedIn, AppNexus, Xaxis, MediaMind et/ou Rocketfuel. Ces cookies sont utilisés aux fins décrites dans la section « Pourquoi utilisons-nous des cookies ? » de la présente Politique. Nous ne contrôlons pas la configuration de ces cookies tiers et vous suggérons par conséquent de vérifier ces sites Web tiers pour en savoir plus sur leur politique d’utilisation des cookies et leur gestion.

Hôte

Type

Tiers

Politique de confidentialité

Doubleclick.net

Publicité

Google

Google

Google.com

Publicité

Google

Google

.universal.iperceptions.com

Publicité

Iperceptions

Iperceptions

survey.efmfeedback.com

Publicité

Verint Inc

Verint

.serving-sys.com

Publicité

Sizmek

Sizmek

bs.serving-sys.com

Publicité

Sizmek

Sizmek

Xasis.com

Publicité

Xaxis

Xaxis

Modification de vos préférences en termes de cookies

Si vous souhaitez supprimer à l’avenir les cookies configurés par notre site Web depuis votre navigateur, vous avez la possibilité de le faire. Les instructions relatives à la suppression des cookies de votre ordinateur ou appareil mobile dépendent du système d’exploitation et du navigateur Web que vous utilisez. Cependant, veuillez noter que le retrait de votre accord à l’utilisation des cookies sur nos sites altérera la fonctionnalité des sites.

Le site www.allaboutcookies.org donne des instructions concernant la gestion des cookies sur les navigateurs les plus couramment utilisés ; vous pouvez également consulter la documentation du fournisseur pour votre logiciel spécifique.

Informations complémentaires sur les cookies

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies en général et sur la façon de les gérer, veuillez visiter www.allaboutcookies.org.