• Plan uw Inkomsten met BlackRock

    In vier stappen bouwen aan uw financiële toekomst

  • BlackRock Mix Fondsen 1-5

    Op een eenvoudige manier en tegen relatief lage kosten toegang tot een combinatie van aandelen en obligaties binnen één fonds.

INSIGHTS

Wat beleggers denken

Ons Investor Pulse-onderzoek werpt een nieuw licht op wat beleggers denken en doen in het huidige beleggingsklimaat.

Goed van start

Goed van start

Beleggen is niet altijd eenvoudig. Het aanbod is groot en de verschillen tussen al die beleggingsproducten zijn vaak moeilijk in kaart te brengen. Toch is het voor u als belegger essentieel om te begrijpen waarin u belegt en waarom bepaalde beleggingen wel en andere minder goed bij uw beleggingsdoelen passen.

Welkom

Geef hieronder aan welk type belegger u bent, danwel voor welk type belegger u informatie zoekt, zodat u naar het juist gedeelte van de website kunt gaan. Bent u niet gevestigd in Nederland, kiest u dan hier het land waar u gevestigd bent..

 

Particuliere belegger

Particuliere beleggers

 

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

Lees deze pagina voordat u verder gaat, omdat u hier uitleg vindt over bepaalde beperkingen die door de wet worden opgelegd met betrekking tot de verspreiding van deze informatie en de landen waarin de handel in onze fondsen toegestaan is.  Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten en voorschriften die gelden in de rechtsgebieden waarop deze website van toepassing is, en deze na te leven.

Om toegang te krijgen tot deze website dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van BlackRock.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u bevestigt dat u deze informatie heeft gelezen, wij een cookie op uw computer zullen plaatsen om u te herkennen en om te voorkomen dat deze pagina steeds weer verschijnt, als u in de toekomst deze website opnieuw bezoekt. De cookie verloopt na zes maanden, of eerder als deze informatie wijzigt.

De cookie die wij op uw computer plaatsen, verzamelt geen informatie die u op uw harde schijf heeft opgeslagen, en zal uw computer of computerbestanden niet beschadigen of aantasten. U bent niet verplicht een cookie die wij naar u sturen te accepteren, en u kunt zelfs uw browser zodanig wijzigen dat deze geen cookies accepteert. Voor meer informatie over cookies en hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, gaat u naar www.allaboutcookies.org

Deze website bevat links naar door derden beheerde, externe websites. BlackRock is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ons privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op uw persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens aan BlackRock verstrekt, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u ook:

(i) dat u ermee akkoord gaat dat deze informatie van toepassing zal zijn voor elke keer dat u de website voor particuliere beleggers  bezoekt, en dat bij elk toekomstig bezoek  de relevante disclaimers, risicowaarschuwingen en andere hier genoemde voorwaarden  van toepassing zullen zijn;

(ii) dat u ervoor instaat dat geen andere persoon dan u de website voor particuliere beleggers  vanaf dezelfde computer zal bezoeken.

De fondsen die op deze website beschreven worden, worden beheerd en geadministreerd door bedrijven binnen de BlackRock Groep en mogen alleen in bepaalde jurisdicties verhandeld worden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van het land waarin u woonachtig bent. Meer informatie is beschikbaar in het Prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) of andere rechtsgeldige documenten voor elk fonds. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die BlackRock besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan BlackRock niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen beleggings- of  belastingadvies.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de website en de daarop opgenomen Informatie bij BlackRock. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen en woord- en beeldmerken van BlackRock.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackRock.

De ’informatie op deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen te kopen of te verkopen van een van de fondsen die op deze website genoemd worden, door wie dan ook in enige jurisdictie waar een zodanig aanbod, uitnodiging of distributie onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet niet bevoegd is om dat te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen.

De beschreven fondsen zijn in het bijzonder niet beschikbaar voor distributie of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act (Wet Effectenverkeer van de Verenigde Staten) van 1933, zoals die is gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet direct of indirect aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of in een van haar grondgebieden of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaanse persoon, behalve bij een transactie die niet in strijd is met de Securities Act of enige andere toepasselijke Amerikaanse effecten wetgeving (met inbegrip van en niet beperkt tot enig toepasselijk recht van een van de staten van de Verenigde Staten).

Het is niet en zal niet zijn toegestaan de beschreven fondsen te verspreiden aan het publiek in Canada, aangezien er geen prospectussen voor deze fondsen ingediend zijn bij een commissie voor effecten of bij een regelgevende instantie in Canada of een provincie of gebied daarvan. Deze website is niet bedoeld, en moet onder geen beding opgevat worden, als een advertentie of een andere stap ter bevordering van een openbaar aanbod van aandelen in Canada. Geen enkele persoon woonachtig in Canada die valt onder de Wet op de Inkomstenbelasting (Canada) kan een overdracht van aandelen in de beschreven fondsen kopen of aanvaarden, tenzij hij of zij volgens de geldende Canadese of provinciale wetgeving gerechtigd is om dit te doen.

Aanvragen om te beleggen in een fonds waarnaar op deze website wordt verwezen mogen uitsluitend worden gedaan op grond van het aanbiedingsdocument dat betrekking heeft op de specifieke belegging (bijvoorbeeld het prospectus of andere toepasselijke documenten). Exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag evenals het tussentijds verslag en de statuten zijn verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger van de BGF-fondsen en bij BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, Rembrandttoren (17e verdieping), Amstelplein 1, Postbus 94193, 1090 GD Amsterdam.

Als gevolg van regelgevingen ten aanzien van het witwassen van geld, kan aanvullende documentatie voor identificatiedoeleinden nodig zijn wanneer u uw belegging doet. Details hierover zijn opgenomen in het desbetreffende Prospectus of in een ander terzake geldig document.

BlackRock is niet nagegaan of specifieke beleggingen die op deze website worden genoemd, geschikt voor u zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie en risicotolerantie. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voordat u besluit om te beleggen.

De informatie op deze website is onderworpen aan auteursrechten, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid, geheel noch gedeeltelijk.

De informatie op deze website is in goed vertrouwen gepubliceerd, maar er wordt geen enkele  garantie geboden, noch uitdrukkelijk noch impliciet, door BlackRock Investment Management (UK) Limited, of door enig persoon ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie, en er mag niet als zodanig op vertrouwd worden. BlackRock Investment Management (UK) is niet aansprakelijk, met uitzondering van enige verplichting die BlackRock Investment Management (UK) Limited kan hebben op basis van de Britse Financial Services & Markets Act 2000 (of de naam van een vervangende wetgeving indien de wetgeving toestaat een dergelijke verklaring te doen), voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie waaronder, en niet beperkt tot, enig verlies van winst of andere schade, hetzij directe of daaruit resulterende schade. Geen enkele informatie op deze website vormt een beleggingsadvies, een fiscaal, een juridisch of enig ander advies.

Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen BlackRock door een derde partij met betrekking tot uw gebruik van deze website, stemt u ermee in BlackRock volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schadevergoedingen, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven), of verplichtingen, die op welke manier dan ook door BlackRock rechtstreeks geleden of opgelopen zijn als gevolg van onjuist gebruik van deze website. Geen van de partijen is enige aansprakelijkheid verschuldigd voor enig verlies of schade die door de andere partij wordt geleden als gevolg van een oorzaak die buiten de redelijke controle valt van de eerste partij, met inbegrip van en niet beperkt tot eventuele stroomuitval.

Het is mogelijk dat u door het aanklikken van bepaalde links op deze website naar een website gaat die buiten de verantwoordelijkheid van  BlackRock Investment Management (UK) Limited valt en die niet gereguleerd wordt onder de Britse Financial Services and Markets Act 200.  BlackRock Investment Management (UK) Limited heeft geen van deze websites onderzocht en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor de diensten, producten of voorwerpen die via deze websites aangeboden worden.

BlackRock is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, waaronder schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de aanwezigheid van virussen. Het voorgaande is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BlackRock.

BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, waaronder schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

BlackRock is niet aansprakelijk voor fouten in het overbrengen van gegevens, zoals verlies of beschadiging of verminking, van welke aard ook, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – enigerlei directe, indirecte of daaruit resulterende schade, voortvloeiend uit het gebruik van de hierin geboden diensten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en het rendement daarvan kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Fluctuaties kunnen vooral groot zijn bij fondsen  met een grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

Houdt u er rekening mee dat, hoewel sommige van de BlackRock Fondsen afgeschermd zijn, andere fondsen deel uit maken van een enkel bedrijf en niet afgeschermd zijn. Voor BlackRock fondsen die geen gescheiden aansprakelijkheidsstatus hebben, geldt dat indiendit BlackRock fonds niet in staat is uit de aan dit fonds toebehorende activa aan zijn verplichtingen te voldoen,  het tekort kan worden gecompenseerd uit de activa van de andere BlackRock fondsen binnen hetzelfde bedrijf. Wij verwijzen u naar het prospectus van elk fonds voor verdere informatie hierover.

Bedrijven binnen de BlackRock Groep die geen beleggingsactiviteiten ondernemen in het Verenigd Koninkrijk zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de Britse Financial Services & Markets Act 2000. Bijgevolg hebben beleggers die beleggingsovereenkomsten met deze bedrijven aangaan niet de bescherming van die wet of de regels en voorschriften die hierin opgenomen zijn, met inbegrip van de Britse Financial Services Compensation Scheme (Compensatiestelsel Financiële Diensten).

De op deze website geuite visies en meningen  komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van de BlackRock Groep als geheel of een deel daarvan, noch vormen zij een beleggings- of enig ander advies.

De research voor deze website  is uitgevoerd  door BlackRock Investment Management (UK) en kan reeds  voor eigen doelen gebruikt zijn.

Deze website wordt beheerd en uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die geautoriseerd en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority (FCA)  (geregistreerd onder nummer 119293). U kunt toegang krijgen tot de regels en richtlijnen van de FCA via de volgende link: http://www.fca.org.uk. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een onderneming die geregistreerd is in Engeland, onder nr. 2020394. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL..

BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. BTW-nummer GB 245 1224 93.  Algemene vragen over deze website kunnen worden gestuurd naar webmaster@blackrock.com. Dit e-mailadres mag niet gebruikt worden voor vragen met betrekking tot beleggingen.

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2009

Klik hier om naar het Privacy- en cookiebeleid te gaan en om dit op te slaan of af te drukken.

Algemeen


Dit is de privacy en cookies policy van BlackRock Investment Management (UK) Ltd. ("BlackRock"). BlackRock is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerkingen die in het kader van deze website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer 1317848.
BlackRock kan deze privacy en cookies policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. Om de privacy en cookies policy op te slaan of te printen kunt u gebruik maken van de knoppen die bovenaan deze pagina zijn opgenomen.

Verwerkte gegevens

Uw persoonsgegevens worden door BlackRock gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden en om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten van BlackRock. Voorzover wettelijk vereist vraagt BlackRock uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt. BlackRock slaat uw emailadres en uw persoonsgegevens op die blijken uit uw email indien u ons een e-mail stuurt. Als u ons verzoekt u informatie per post op te sturen, worden uw gegevens gebruikt om aan bestellingen van voorlichtingsmateriaal te voldoen, verzoeken om informatie in te willigen en via 'Contact' gestelde vragen te beantwoorden. Een deel van uw gegevens wordt bewaard in onze beveiligde marketingdatabase. Wij kunnen per brief, telefoon of e-mail contact met u opnemen, hoofdzakelijk in reactie op een verzoek om inlichtingen of voor het beantwoorden van vragen. Indien u per email contact met ons opneemt, kunnen wij ook per email contact opnemen over dergelijke producten. U kunt contact opnemen via benelux@blackrock.com onder vermelding van de aard van uw verzoek.

Verstrekking aan derden

BlackRock zal de door u verstrekte contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan BlackRock.

Opnemen telefoongesprekken

BlackRock kan telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden en voorts ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. Verder kan BlackRock telefoongesprekken opnemen indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht. U hebt bij een geschil omtrent de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen.

Cookies

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

Websites die beschermd zijn door een password kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u aantrekkelijker is.

In grote lijnen gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een regeling zoals deze heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft geaccepteerd. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden getoond.
Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing meerdere workflow fasen bevatten, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

Uw cookievoorkeuren

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel toestel cookies accepteren. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

Lokale Flashopslag

Sommige van onze websites bevatten content die wordt getoond met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flashopslag (vaak "Flashcookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flashopslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaardcookies op uw toestel bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flashsoftware.
Als u niet wilt dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wilt verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flashsoftware op www.adobe.com. Als u Flashcookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

Cookies van derden
Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doelstellingen als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

Cookievoorkeuren wijzigen

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel toestel te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient echter op te merken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.
Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u opwww.allaboutcookies.org.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
BlackRock bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als de wet dat voorschrijft. BlackRock mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die BlackRock over u verzamelt. Ook kunt u BlackRock verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen onder vermelding van uw naam en adres naar benelux@blackrock.com.

Deze privacy en cookies policy is voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2012.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens.

Na het selecteren van uw beleggerstype wordt u naar de website geleid die op uw beleggerstype is afgestemd. Op de website voor particuliere beleggers worden uitsluitend producten getoond die geregistreerd en toegelaten zijn voor publieke distributie in uw land.